History and Geography: Meetings and Permeations Cover Image
 • Offer for Individuals Only 45.00 €

Историја и географија: Сусрети и прожимања
History and Geography: Meetings and Permeations

Contributor(s): Sofija Božić (Editor), Dragan Aleksić (Editor), Željko Bjeljac (Editor), Rajko Bukvić (Editor), Mirčeta Vemić (Editor), Andrej Borisovič Edemski (Editor), Zoran Janjetović (Editor), Milan Radovanović (Editor), Slobodan Selinić (Editor), Valter Cilincar (Editor), Saumitra Mukherjee (Editor), Imre Nadj (Editor), Mariana Nikolova (Editor), Dario Cesar Sanchez (Editor), Joao Fernando Pereira Gomes (Editor), Jelena Radovanović (Translator)
Subject(s): History, Social Sciences, Education, Geography, Regional studies, Historical Geography, Maps / Cartography, Sociology, Political history, Social history, Social development, Rural and urban sociology
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: History; geography; Serbia; Middle ages; modern age; military; army; politics; geopolitics; borders; demography; environment; urbanization; Belgrade; maps; education; history of education; geography teaching;
Summary/Abstract: Веза између људских заједница и њиховог окружења привлачила је пажњу већ од најранијих почетака истраживања људског друштва. Прва историјска дела, настала из пера античких писаца Херодота и Тукидида, натопљена су географским описима и разматрањима, да би ренесанса по- ново подстакла, током средњег века пригушено, интересовање за природни амбијент у коме су се одвијала збивања из прошлости. Откривање дотле непознатих делова света, крајем 15. века, довело је до наглог повећања географских знања и до тога да се друштвено уређење заједница народа на новооткривеним континентима и понашање њихових припадника све чешће објашњава спољашњим факторима. Износећи своје погледе о људском друштву и различитим аспектима његовог постојања и функционисања, европски мислиоци модерног доба почели су да обраћају већу пажњу на природне услове: од енглеског историчара и теолога Питера Хејлина, преко Жана Бодена, Монтескјеа, Мишлеа, Карла Ритера, Ернста Курцијуса, Иполита Тена и других. Схватање (подстакнуто и Дарвиновом теоријом о пореклу врста) да су историјска збивања и географски фактори у међузависности, да се све што је везано уз људску популацију и битно за њу одвија на географском подручју, да су историјска догађања кључни фактор организације и преображаја простора, довело је најзад до издвајања посебне дисциплине, историјске географије, чијим се утемељи- вачем сматра немачки научник Фридрих Рацел. [...]

 • Print-ISBN-13: 978-86-7005-125-6
 • Page Count: 841
 • Publication Year: 2014
 • Language: English, Russian, Serbian
Подунавље и Посавина Србије у позном средњем веку. Историјско-географски аспекти истраживања

Подунавље и Посавина Србије у позном средњем веку. Историјско-географски аспекти истраживања
(Historical and Geographical Aspects of the Research of the Serbian Podunavlje and Posavina (The Danube and the Sava Region) in the Late Middle Ages)

 • Price: 4.50 €
The Administrative Division of Bitolya (Monastir) Vilayet

The Administrative Division of Bitolya (Monastir) Vilayet
(The Administrative Division of Bitolya (Monastir) Vilayet)

 • Price: 4.50 €
Колаборација у окупираној Европи 1939–1945: компаративна анализа француског, грчког и српског искуства

Колаборација у окупираној Европи 1939–1945: компаративна анализа француског, грчког и српског искуства
(Collaboration in Occupied Europe, 1939–1945: A Comparative Analysis of French, Greek and Serbian Experience)

 • Price: 6.00 €
Војногеографски положај Југославије на почетку Хладног рата (1945–1954)

Војногеографски положај Југославије на почетку Хладног рата (1945–1954)
(Military-Geographic Position of Yugoslavia at the Beginning of the Cold War (1945–1954))

 • Price: 4.50 €
Друштвено-географске и економске карактеристике југословенске зоне Јулијске Крајине 1945–1954.

Друштвено-географске и економске карактеристике југословенске зоне Јулијске Крајине 1945–1954.
(Socio-Geographic and Economic Characteristics of the Julijska Krajina Yugoslav Zone 1945–1954)

 • Price: 4.50 €
Position of the Serbian Lands in the Global Geopolitical Concepts – Contribution to Understanding the Historical Fate of the Serbs in the 20th and 21st Century

Position of the Serbian Lands in the Global Geopolitical Concepts – Contribution to Understanding the Historical Fate of the Serbs in the 20th and 21st Century
(Position of the Serbian Lands in the Global Geopolitical Concepts – Contribution to Understanding the Historical Fate of the Serbs in the 20th and 21st Century)

 • Price: 6.00 €
Polarization of Space in Serbia and its Peripheral Areas

Polarization of Space in Serbia and its Peripheral Areas
(Polarization of Space in Serbia and its Peripheral Areas)

 • Price: 5.00 €
“Independent Kosovo” in the Context of the Declining American Hegemony

“Independent Kosovo” in the Context of the Declining American Hegemony
(“Independent Kosovo” in the Context of the Declining American Hegemony)

 • Price: 4.50 €
Историјски развој и модели регионализма у државама Европске уније

Историјски развој и модели регионализма у државама Европске уније
(Historical Development and Models of Regionalism in the European Union Member States)

 • Price: 5.00 €
Од демаркационе линије до међународно признате границе – Војска и дипломатија у борби за јужне границе Краљевине СХС 1919–1920.

Од демаркационе линије до међународно признате границе – Војска и дипломатија у борби за јужне границе Краљевине СХС 1919–1920.
(From Demarcation Line to the Internationally Recognized Border – The Army and Diplomacy in the Struggle for the Southern Borders of the Kingdom of SCS from 1919 to 1920)

 • Price: 4.50 €
Милован Ђилас и питање разграничења између Србије и Хрватске 1945. године

Милован Ђилас и питање разграничења између Србије и Хрватске 1945. године
(Milovan Đilas, the Issue of Demarcation Between Serbia and Croatia in 1945)

 • Price: 5.00 €
Сабори на југословенско-бугарској граници 1956–1958.

Сабори на југословенско-бугарској граници 1956–1958.
(Gatherings on the Yugoslav-Bulgarian Border 1956–1958)

 • Price: 4.50 €
Ethno-Demographic Situation of the Population in Kosovo and Metohija in the Beginning of the 20th Century

Ethno-Demographic Situation of the Population in Kosovo and Metohija in the Beginning of the 20th Century
(Ethno-Demographic Situation of the Population in Kosovo and Metohija in the Beginning of the 20th Century)

 • Price: 4.50 €
Demographic Changes in the Kingdom of SCS and the Kingdom of Yugoslavia

Demographic Changes in the Kingdom of SCS and the Kingdom of Yugoslavia
(Demographic Changes in the Kingdom of SCS and the Kingdom of Yugoslavia)

 • Price: 4.50 €
Suffering of Population in Bačka and Baranja in 1941 and 1942

Suffering of Population in Bačka and Baranja in 1941 and 1942
(Suffering of Population in Bačka and Baranja in 1941 and 1942)

 • Price: 5.00 €
Changes in the National Structure of the Republic of Macedonia

Changes in the National Structure of the Republic of Macedonia
(Changes in the National Structure of the Republic of Macedonia)

 • Price: 4.50 €
The Role of the Population Migration in the Region’s Labor Potential Formation

The Role of the Population Migration in the Region’s Labor Potential Formation
(The Role of the Population Migration in the Region’s Labor Potential Formation)

 • Price: 4.50 €
Националне мањине у Србији 1945–1961: Политички значај

Националне мањине у Србији 1945–1961: Политички значај
(National Minorities in Serbia 1945–1961: Political Significance)

 • Price: 5.00 €
Простор као судбина: живот женског становништва у градским и сеоским насељима у Србији током друге половине 20. века

Простор као судбина: живот женског становништва у градским и сеоским насељима у Србији током друге половине 20. века
(Living Area as Fate or Destiny: The Life of Female Population in Rural and Urban Areas of Serbia in the Second Half of the 20th Century)

 • Price: 4.50 €
Territorial-Demographic and Functional Organisation of the Negotinska Krajina Settlement Net

Territorial-Demographic and Functional Organisation of the Negotinska Krajina Settlement Net
(Territorial-Demographic and Functional Organisation of the Negotinska Krajina Settlement Net)

 • Price: 4.50 €
The Invention of the Balkan Identities: Finding the Founding Fathers and the Myths of Origin – The Montenegrin Case

The Invention of the Balkan Identities: Finding the Founding Fathers and the Myths of Origin – The Montenegrin Case
(The Invention of the Balkan Identities: Finding the Founding Fathers and the Myths of Origin – The Montenegrin Case)

 • Price: 5.00 €
Agriculture as a Historical-Geographical Basis of Identity of the Russian People

Agriculture as a Historical-Geographical Basis of Identity of the Russian People
(Agriculture as a Historical-Geographical Basis of Identity of the Russian People)

 • Price: 4.50 €
History and Geography of Public Health in Moscow Region

History and Geography of Public Health in Moscow Region
(History and Geography of Public Health in Moscow Region)

 • Price: 4.50 €
The County Towns of Mordovian Region in the Russian Empire Structure

The County Towns of Mordovian Region in the Russian Empire Structure
(The County Towns of Mordovian Region in the Russian Empire Structure)

 • Price: 4.50 €
Идеологија и урбани простор: преименовање градова и улица у Србији 1944–1950.

Идеологија и урбани простор: преименовање градова и улица у Србији 1944–1950.
(Ideology and Urban Space: The Renaming of Cities and Streets in Serbia From 1944 to 1950)

 • Price: 4.50 €
Прилог проучавању урбанизације у Србији непосредно после Другог светског рата

Прилог проучавању урбанизације у Србији непосредно после Другог светског рата
(A Contribution to the Study of Urbanization in Serbia Shortly After the Second World War)

 • Price: 4.50 €
Изазови урбанизације престонице под утицајем фактора неизвесности

Изазови урбанизације престонице под утицајем фактора неизвесности
(The Challenges of Urbanization of the Capital Under the Influence of the Factor of Uncertainty)

 • Price: 4.50 €
Стварне и симболичке историјско-географске одлике Булевара краља Александра: студија случаја сече платана

Стварне и симболичке историјско-географске одлике Булевара краља Александра: студија случаја сече платана
(Real and Symbolic Historical and Geographical Features of a Belgrade Boulevard: Case Study of Plane Trees Cutting)

 • Price: 5.00 €
Генеза периурбаног подручја Новог Сада на примеру Ветерника

Генеза периурбаног подручја Новог Сада на примеру Ветерника
(The Genesis of Periurban Area of Novi Sad in the Example of Veternik)

 • Price: 5.00 €
Impact of Natural Conditions on the Regional Historical Development (Based on the Example of the Mordovian Land of the XVII Century)

Impact of Natural Conditions on the Regional Historical Development (Based on the Example of the Mordovian Land of the XVII Century)
(Impact of Natural Conditions on the Regional Historical Development (Based on the Example of the Mordovian Land of the XVII Century))

 • Price: 4.50 €
Geographical-Historical Analysis of the Impact of the 1883 Eruption of Krakatau Volcano on Weather in Serbia

Geographical-Historical Analysis of the Impact of the 1883 Eruption of Krakatau Volcano on Weather in Serbia
(Geographical-Historical Analysis of the Impact of the 1883 Eruption of Krakatau Volcano on Weather in Serbia)

 • Price: 4.50 €
Вишенаменски канал Дунав–Сава

Вишенаменски канал Дунав–Сава
(The Multipurpose Canal Danube–Sava)

 • Price: 5.00 €
The Analysis of the Territory Economic Development Planning for Cultural Landscape (by the Example of Republic of Mordovia)

The Analysis of the Territory Economic Development Planning for Cultural Landscape (by the Example of Republic of Mordovia)
(The Analysis of the Territory Economic Development Planning for Cultural Landscape (by the Example of Republic of Mordovia))

 • Price: 4.50 €
Мировые империи на средневековых исламских картах

Мировые империи на средневековых исламских картах
(World Empires on Medieval Islamic Maps)

 • Price: 4.50 €
European Maps of Kosovo and Metohija as the Primary Core of Old Serbia from the 16th to the 20th Century

European Maps of Kosovo and Metohija as the Primary Core of Old Serbia from the 16th to the 20th Century
(European Maps of Kosovo and Metohija as the Primary Core of Old Serbia from the 16th to the 20th Century)

 • Price: 5.00 €
Historiographic Analysis of Novi Sad on the Topographic Maps

Historiographic Analysis of Novi Sad on the Topographic Maps
(Historiographic Analysis of Novi Sad on the Topographic Maps)

 • Price: 5.00 €
Настава земљописа у основним школама у Србији у XIX веку

Настава земљописа у основним школама у Србији у XIX веку
(Teaching of Geography in Elementary Schools in Serbia in the 19th Century)

 • Price: 4.50 €
Историјски, географски, политичко-правни простори и деловање Министара просвете Краљевине СХС

Историјски, географски, политичко-правни простори и деловање Министара просвете Краљевине СХС
(Historical, Geographical, Political and Legal Spaces and the Operation of Ministers of Education of the Kingdom of SCS)

 • Price: 5.00 €
Настава географије на Београдском универзитету 1945–1960.

Настава географије на Београдском универзитету 1945–1960.
(Geography Teaching at Belgrade University From 1945 to 1960)

 • Price: 4.50 €
Српске школе у Румунији у функцији очувања националног идентитета

Српске школе у Румунији у функцији очувања националног идентитета
(Serbian Schools in Romania in the Function of Preservation of National Identity)

 • Price: 4.50 €
Утицај научних дисциплина војне историје и војне географије на израду ратних планова у Краљевини Србији

Утицај научних дисциплина војне историје и војне географије на израду ратних планова у Краљевини Србији
(The Influence of Scientific Disciplines of Military History and Military Geography on the Development of War Plans in the Kingdom of Serbia)

 • Price: 4.50 €
Historical and Geographical Background for the Origin of Folk Arts and Crafts in the Nizhny Novgorod Region

Historical and Geographical Background for the Origin of Folk Arts and Crafts in the Nizhny Novgorod Region
(Historical and Geographical Background for the Origin of Folk Arts and Crafts in the Nizhny Novgorod Region)

 • Price: 4.50 €
Аутори

Аутори
(About the Authors)

 • Price: 4.50 €