GUIDE FOR APPLICATION OF THE AMENDED AND SUPPLEMENTED LAW ON PROHIBITION OF DISCRIMINATION IN BIH - OVERVIEW OF AMENDMENTS WITH EXPLANATIONS AND RESPONSE FROM THE BIH JUDICIARY Cover Image

VODIČ ZA PRIMJENU IZMIJENJENOG I DOPUNJENOG ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE BIH - PREGLED IZMJENA I DOPUNA SA OBJAŠNJENJIMA I ODGOVOROM PRAVOSUĐA BIH
GUIDE FOR APPLICATION OF THE AMENDED AND SUPPLEMENTED LAW ON PROHIBITION OF DISCRIMINATION IN BIH - OVERVIEW OF AMENDMENTS WITH EXPLANATIONS AND RESPONSE FROM THE BIH JUDICIARY

Author(s): Adnan Kadribašić
Contributor(s): Inela Hadžić (Editor), Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; law: discrimination; law on discrimination; judiciary;
Summary/Abstract: Diskriminacija nije novi pojam u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. Analizirajući propise na svim nivoima vlasti, uključujući i Ustav BiH, kao i ustave nižih nivoa vlasti, može se zaključiti da jezabrana diskriminacije jedan od osnovnih principa pravnog sistema BiH. Međutim, tek su donošenjem Zakona o zabrani diskriminacije 2009. godine stvorene pretpostavke za efikasnu zaštitu od diskriminacije. Ovaj Zakon je nesporno rezultat politike uslovljavanja Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, koja je baziranana ključnim direktivama u oblasti nediskriminacije. Usvajanje Zakonao zabrani diskriminacije 2009. godine predstavljalo je jedanod posljednjih uslova za viznu liberalizaciju Bosne i Hercegovines a EU, i mnogi autori ispunjavanje ovog uslova vide kao jedan od najuspješnijih rezultata politike uslovljavanja.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-54-0
  • Page Count: 62
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian