Romanian Law 100 Years After the Great Union. Dimensions and Trends Cover Image

Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire. Dimensiuni și tendințe
Romanian Law 100 Years After the Great Union. Dimensions and Trends

Contributor(s): Legal Research Institute “Acad. Andrei Rădulescu” Romanian Academy (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, History of Law, Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Philosophy of Law, EU-Legislation, Sociology of Law
Published by: Universul Juridic
Keywords: Romanian Law ; European Union Law; Romanian Unitary National State; Legal System .
Summary/Abstract: The Great Union and the completion of the process of establishing the Romanian unitary national state represented a decisive moment in the modernization, occidentalization and development of Romanian law in the spirit of its traditions. In the 100 years since then, he has undergone great transformations in line with historical developments, presenting himself today as a complex legal system facing the challenges of European integration and the assertion of globalization.Thus, a multidimensional radiography of the state of Romanian law is required, by identifying the founding principles, the traits and the defining evolutions, the establishment of connections and interdependencies with European Union law, the influences of comparative law and the metamorphoses due to the impact of globalization.

  • E-ISBN-13: 978-606-39-0247-5
  • Page Count: 531
  • Publication Year: 2018
  • Language: Romanian
Înnoirea legislației civile - așteptări și rezultate. Privire specială asupra unor instituții de drept succesoral

Înnoirea legislației civile - așteptări și rezultate. Privire specială asupra unor instituții de drept succesoral
(Renewal of civil law - expectations and results. Special consideration of succession law institutions)

Succesiunea reglementărilor de drept material aplicabile moștenirii după Marea Unire

Succesiunea reglementărilor de drept material aplicabile moștenirii după Marea Unire
(The Succession of Substantive Material Rules Applicable in Legacy Matter after the Great Union)

Bunurile imobile cu valoare universală – moștenire, protecție, necesitate.

Bunurile imobile cu valoare universală – moștenire, protecție, necesitate.
(Real Estate with Universal Value - Inheritance, Protection, Necessity.)

Moștenirea legală. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor.

Moștenirea legală. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor.
(Legal Succession. Inheritance Rights of the Surviving Spouse)

Evoluția contractului ca mijloc de transmitere a proprietății în 100 de ani de la Marea Unire

Evoluția contractului ca mijloc de transmitere a proprietății în 100 de ani de la Marea Unire
(The Evolution of the Contract as a Means of Transmitting Property in 100 Years from the Great Union)

Despre obligativitatea formei autentice la încheierea promisunii de vânzare a unui bun imobil în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic

Despre obligativitatea formei autentice la încheierea promisunii de vânzare a unui bun imobil în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic
(About the Obligation of the Authentic Form at the End of the Promise to Sell a Real Estate with a View to Pronouncing a Judgment to take the Place of an Authentic Act)

Considerații privind Proiectul de modificare și completare a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

Considerații privind Proiectul de modificare și completare a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan
(Considerations on the Draft Amending and Supplementing Law no. 17/2014 on some Measures that Regulate the Sale of E xtravilan Agricultural Land)

Câteva aspecte privitoare la clasificarea prejudiciului din perspectiva răspunderii civile delictuale

Câteva aspecte privitoare la clasificarea prejudiciului din perspectiva răspunderii civile delictuale
(Several Aspects Regarding the Classification of Injury from the Perspective of Civil Liability)

Marea Unire și impactul ei asupra legislației în materia cărților funciare

Marea Unire și impactul ei asupra legislației în materia cărților funciare
(The Great Union and its Impact on Land Law Legislation)

Perspectivele codificării dreptului privat european

Perspectivele codificării dreptului privat european
(Perspectives of Codification the European Private Law)

Aspecte ale evoluției dreptului familiei din epoca Marii Uniri și până astăzi

Aspecte ale evoluției dreptului familiei din epoca Marii Uniri și până astăzi
(Aspects of the Evolution of Family Law from Great Union Era to the Present Day)

Accepțiunile noțiunii de familie din anul 1918 și până în prezent

Accepțiunile noțiunii de familie din anul 1918 și până în prezent
(The Acceptations of the Notion of Family from 1918 to the present)

Reglementări în sfera relațiilor de familie, între consolidare și inovare

Reglementări în sfera relațiilor de familie, între consolidare și inovare
(Regulations in the Field of Family Relations, Between Consolidation and Innovation)

Exercitarea şi limitele de exercitare ale drepturilor și obligaţiilor nepatrimoniale ale soţilor

Exercitarea şi limitele de exercitare ale drepturilor și obligaţiilor nepatrimoniale ale soţilor
(Exercise and Limitations in Exercising Non-patrimonial Rights and Obligations of Spouses)

Opinii privind exercitarea exclusivă a autorității părintești în cazul decesului unuia dintre părinți

Opinii privind exercitarea exclusivă a autorității părintești în cazul decesului unuia dintre părinți
(Opinions on the exclusive exercise of parental authority in the event of the death of one of the parents)

Considerații cu privire la stabilirea caracterului de ordine publică sau de ordine privată a normelor de competență teritorială a instanțelor judecătorești

Considerații cu privire la stabilirea caracterului de ordine publică sau de ordine privată a normelor de competență teritorială a instanțelor judecătorești
(Considerations Regarding the Determination of the Public Order or Private Order Nature of the Rules of Territorial Jurisdiction of the Courts)

Arhitectura procesului civil din perspectiva doctrinei civile și procesual civile a Codului Civil și a Codului de procedură civilă

Arhitectura procesului civil din perspectiva doctrinei civile și procesual civile a Codului Civil și a Codului de procedură civilă
(The Architecture of the Civil Trial from the Perspective of Civil Doctrine, Civil Procedure, Civil Code and the Code of Civil Procedure)

Completarea hotărârii judecătorești civile. Încălcarea dreptului la un proces echitabil

Completarea hotărârii judecătorești civile. Încălcarea dreptului la un proces echitabil
(Completing the Civil Court Ruling. Violation of the Right to a Fair Trial)

Despre posibilitatea tribunalelor arbitrale de a adresa întrebări preliminare Curții de Justiție a Uniunii Europene - ipoteza României prin raportare la ultimele tendințe

Despre posibilitatea tribunalelor arbitrale de a adresa întrebări preliminare Curții de Justiție a Uniunii Europene - ipoteza României prin raportare la ultimele tendințe
(On the Possibility of Arbitral Tribunals to Ask Preliminary Questions to the Court of Justice of the European Union - the Hypothesis of Romania by Reference to the Latest Trends)

Tendințe de eficientizare în lumina noilor Reguli române de procedură arbitrală

Tendințe de eficientizare în lumina noilor Reguli române de procedură arbitrală
(Trends of Efficiency in the Light of the New Romanian Rules of Arbitration Procedure)

O privire comparativă asupra cauzelor de desființare a contractului de vânzare în Legiuirea Caragea și Codul civil român

O privire comparativă asupra cauzelor de desființare a contractului de vânzare în Legiuirea Caragea și Codul civil român
(A comparative look on the causes of termination of the sale contract in Caragea Law and the Romanian Civil Code)

Manifestări ale autonomiei de voinţa în cazul contractelor aleatorii

Manifestări ale autonomiei de voinţa în cazul contractelor aleatorii
(Manifestations of Autonomy of will in the Case of Random Contracts)

Noi evoluții legislative privind acţiunea directă a lucrătorilor împotriva beneficiarului, în contractul de antrepriză (art. 1.856 NCC)

Noi evoluții legislative privind acţiunea directă a lucrătorilor împotriva beneficiarului, în contractul de antrepriză (art. 1.856 NCC)
(New Legislative Developments Regarding the Direct Action of Workers against the Beneficiary in the Contractor Agreement (Article 1.856 NCC))

Recalificarea unui contract civil ca având natura juridică a unui contract de muncă

Recalificarea unui contract civil ca având natura juridică a unui contract de muncă
(Requalification of a Civil Contract as Having the Legal Nature of an Employment Contract)

Soluționarea conflictelor de muncă. Dreptul la grevă

Soluționarea conflictelor de muncă. Dreptul la grevă
(Settlement of Labor Disputes. The Right to Strike)

Evoluția reglementării Contractului de ucenicie la locul de muncă

Evoluția reglementării Contractului de ucenicie la locul de muncă
(Regulatory Evolution of Apprenticeship Agreement at the Work Place)

Principiul consensualismului și reglementarea contractului de muncă în dreptul românesc

Principiul consensualismului și reglementarea contractului de muncă în dreptul românesc
(The Principle of Consensualism and the Regulation of the Labor Contract in Romanian Law)

Transformările din ultimul secol în materia legislației brevetării invențiilor din România

Transformările din ultimul secol în materia legislației brevetării invențiilor din România
(Transformations of the last century in the field of patenting legislation for inventions in Romania)

Administratorul societății – privire retrospectiv-istorică, evoluție legislativă, repere contemporane

Administratorul societății – privire retrospectiv-istorică, evoluție legislativă, repere contemporane
(Company Administrator - A Retrospective-Historical Look, Legislative Evolution, Contemporary Landmarks)

Dimensiunea axiologică a dreptului

Dimensiunea axiologică a dreptului
(The Axiological Dimension of Law)

Contribuții românești la dezvoltarea filosofiei dreptului în ultima sută de ani - Vălimărescu, Ionașcu, Pandrea, Drăghicescu, Speranția, Djuvara

Contribuții românești la dezvoltarea filosofiei dreptului în ultima sută de ani - Vălimărescu, Ionașcu, Pandrea, Drăghicescu, Speranția, Djuvara
(Romanian Contributions to the Development of the Philosophy of Law Over the Last Hundred Years - Vălimărescu, Ionașcu, Pandrea, Drăghicescu, Speranția, Djuvara)

Considerații privind evoluția conceptului de cultură juridică în gândirea juridică românească în perioada 1918 - 2018

Considerații privind evoluția conceptului de cultură juridică în gândirea juridică românească în perioada 1918 - 2018
(Considerations Regarding the Evolution of the Concept of Legal Culture in Romanian Legal Thinking During the Period of 1918 to 2018)

Paradigme și curente ale dreptului în gândirea juridică românească: Școla dreptului natural și Școala istorică a dreptului

Paradigme și curente ale dreptului în gândirea juridică românească: Școla dreptului natural și Școala istorică a dreptului
(Paradigms and Currents of Law in Romanian Legal Thought: The School of Natural Law and the Historical School of Law)

Pravila de la Govora – întâiul izvor de drept românesc

Pravila de la Govora – întâiul izvor de drept românesc
(Pravila from Govora - the First Source of Romanian law)

Unele consideraţii despre dimensiunile şi tendinţele dreptului românesc la 100 de ani de la Marea Unire

Unele consideraţii despre dimensiunile şi tendinţele dreptului românesc la 100 de ani de la Marea Unire
(Some Considerations on the Dimensions and Trends of Romanian Law 100 Years After the Great Union)

Aspecte selective privind evoluția reglementărilor referitoare la puterea judecătorească în constituţiile române şi în dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire

Aspecte selective privind evoluția reglementărilor referitoare la puterea judecătorească în constituţiile române şi în dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire
(Selective Aspects Regarding the Evolution of the Regulations Regarding the Judiciary in the Romanian Constitutions and in the Romanian Law at the 100th Anniversary of the Great Union)

Dimensiunile și tendințele interpretării normei juridice în Dreptul românesc din perioada 1918 – 2018

Dimensiunile și tendințele interpretării normei juridice în Dreptul românesc din perioada 1918 – 2018
(The Dimensions and Trends in Interpreting the Legal Norm in Romanian Law from 1918 to 2018)

Câteva reflecții privind consolidarea și eficientizarea sistemului juridicar

Câteva reflecții privind consolidarea și eficientizarea sistemului juridicar
(Some Reflections on strengthening and Increasing the Efficiency of the Legal System)

Suveranitatea - evoluție conceptuală în contextul aderării la Uniunea Europeană

Suveranitatea - evoluție conceptuală în contextul aderării la Uniunea Europeană
(Sovereignty - Conceptual Evolution in the Context of EU Accession)

Magistratul militar General Alexandru Petrescu: Cursus honorum.

Magistratul militar General Alexandru Petrescu: Cursus honorum.
(Military Magistrate General Alexandru Petrescu: Cursus Honorum)

Justiția constituțională în România. Evoluţie şi perspective

Justiția constituțională în România. Evoluţie şi perspective
(Constitutional Justice in Romania. Evolution and Perspectives.)

Constituționalismul românesc sub influența regimurilor politice

Constituționalismul românesc sub influența regimurilor politice
(Romanian Constitutionalism under the Influence of Political Regimes)

Consideraţii privind evoluţia regimului minorităţilor naţionale în România

Consideraţii privind evoluţia regimului minorităţilor naţionale în România
(Considerations on the Evolution of the National Minority Regime in Romania)

Delegarea legislativă – necesitate sau oportunitate pentru Guvernul român?

Delegarea legislativă – necesitate sau oportunitate pentru Guvernul român?
(Legislative Delegation - Necessity or Opportunity for the Romanian Government?)

Noțiunea de funcționar public din perspectiva reglementărilor legale actuale

Noțiunea de funcționar public din perspectiva reglementărilor legale actuale
(The Notion of Public Servant from the Perspective of Current Legal Regulations)

Considerații referitoare la raportul dintre dreptul intern și dreptul internațional public

Considerații referitoare la raportul dintre dreptul intern și dreptul internațional public
(Considerations on the Relationship Between Domestic Law and Public International Law)

Considerații privind oportunitatea menținerii mecanismului de cooperare și verificare pentru România

Considerații privind oportunitatea menținerii mecanismului de cooperare și verificare pentru România
(Considerations on the Opportunity of Maintaining the Cooperation and Verification Mechanism for Romania)

Diplomația românească la 100 de ani de la inaugurarea primei misiuni diplomatice oficiale românești în SUA

Diplomația românească la 100 de ani de la inaugurarea primei misiuni diplomatice oficiale românești în SUA
(Romanian Diplomacy 100 Years after the Official Inauguration of the first Romanian Diplomatic Mission in the US)

« Habitat III. New Urban Agenda ». Organizarea și funcționarea marilor orașe în sec. XXI, din prisma documentelor ONU

« Habitat III. New Urban Agenda ». Organizarea și funcționarea marilor orașe în sec. XXI, din prisma documentelor ONU
(Habitat III. New Urban Agenda . The Organization and Functioning of Major Cities in the Twety first Century, From the UN Documents Point of View)

Dreptul intern și dreptul internațional al investițiilor; Ouo vadis?

Dreptul intern și dreptul internațional al investițiilor; Ouo vadis?
(Internal Law and International Investment Law; Quo vadis?)

Cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene prin schimb automat obligatoriu de informații și protecția datelor cu caracter personal

Cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene prin schimb automat obligatoriu de informații și protecția datelor cu caracter personal
(Administrative Cooperation in the Field of Taxation Between the Member States of the European Union Through Mandatory Automatic Exchange of Information and Protection of Personal Data)

Noțiunea, esența și reglementarea conceptului de control bugetar

Noțiunea, esența și reglementarea conceptului de control bugetar
(The Notion, Essence and Regulation of the Budget Control Concept)

Considerații asupra cadrului legislativ şi instituţional din România cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea dronelor în contextul reglementărilor europene și internaționale

Considerații asupra cadrului legislativ şi instituţional din România cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea dronelor în contextul reglementărilor europene și internaționale
(Considerations on the Legislative and Institutional Framework in Romania Regarding the Production, Marketing and Use of Drones in the Context of European and International Regulations)

Aspecte privind evoluția protecției mediului în dreptul românesc

Aspecte privind evoluția protecției mediului în dreptul românesc
(Aspects Regarding the Evolution of Environmental Protection in Romanian Law)

Regimul juridic al protecţiei Mării Negre împotriva poluării

Regimul juridic al protecţiei Mării Negre împotriva poluării
(Legal Status of Black Sea Protection against Pollution)

Evoluții în dreptul mediului la 100 de ani de la Marea Unire

Evoluții în dreptul mediului la 100 de ani de la Marea Unire
(Developments in Environmental Law 100 Years after the Great Union)

România – parte activă a procesului de realizare a ideii de unitate la nivel european

România – parte activă a procesului de realizare a ideii de unitate la nivel european
(Romania - an Active Part of the Process of Achieving the Idea of Unity at European Level)

Patrimoniul cultural la nivelul Uniunii Europene: viziune, regim juridic, inițiative legislative și programe

Patrimoniul cultural la nivelul Uniunii Europene: viziune, regim juridic, inițiative legislative și programe
(Cultural heritage at EU level: vision, legal regime, legislative initiatives and programs)

Transferul de credite neperformante potrivit dreptului concurenţial al UE - aspecte de drept comparat şi practică judiciară relevantă

Transferul de credite neperformante potrivit dreptului concurenţial al UE - aspecte de drept comparat şi practică judiciară relevantă
(The Transfer of non-Performant Loans under EU Competition Law - Comparative Law Issues and relevant Jurisprudence)

Evoluția reglementărilor concurențiale de la aderarea României în Uniunea Europeană până în prezent. Tendințe și perspective.

Evoluția reglementărilor concurențiale de la aderarea României în Uniunea Europeană până în prezent. Tendințe și perspective.
(The Evolution of Competitive Regulations since Romania's accession to the European Union to Present Date. Trends and Perspectives.)

Dezvoltarea comerțului internațional în sincronicitate cu dinamica pieței interne a UE. Studiu de caz - produse tradiționale românești, recunoscute la nivelul UE, pe piețele emergente ale continentului America

Dezvoltarea comerțului internațional în sincronicitate cu dinamica pieței interne a UE. Studiu de caz - produse tradiționale românești, recunoscute la nivelul UE, pe piețele emergente ale continentului America
(Develop international trade in synchronicity with the dynamics of the EU internal market. Case Study - Traditional Romanian products, recognized at EU level, in emerging markets of the continent of America)

Reflectarea principiului prezumției de nevinovăție în dispozițiile actualului cod de procedură penală

Reflectarea principiului prezumției de nevinovăție în dispozițiile actualului cod de procedură penală
(The Reflection of the Principle of the Presumption of Innocence in the Provisions of the In Force Code of Criminal Procedure)

Excesul neimputabil. Evoluția istorică a conceptului, aspecte de drept comparat și practică judiciară.

Excesul neimputabil. Evoluția istorică a conceptului, aspecte de drept comparat și practică judiciară.
(Imputable Excess . Historical Evolution of the Concept, Comparative Law Aspects and Jurisprudence)

Principiile Curții Europene a Drepturilor Omului în cazurile de malpraxis medical din România

Principiile Curții Europene a Drepturilor Omului în cazurile de malpraxis medical din România
(The Principles of the European Court of Human Rights in Cases of Medical Malpraxis in Romania)

Evoluţia măsurilor de protecţie a tinerilor în contextul garantării dreptului fundamental la informaţie

Evoluţia măsurilor de protecţie a tinerilor în contextul garantării dreptului fundamental la informaţie
(Evolution of Youth Protective Measures in the Context of Guaranteeing the Fundamental Right to Information)

Efectele Deciziei nr.1/2016 a ÎCCJ-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală asupra unor subiecţi de drept în materie contravenţională

Efectele Deciziei nr.1/2016 a ÎCCJ-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală asupra unor subiecţi de drept în materie contravenţională
(The Effects of the Decision No. 1/2016 of the High Court of Cassation and Justice. The Judges Panel for the Final Solution Regarding some Issues of Penal Law on Subjects in Contraventional Matters)

Răspunderea penală a funcționarilor publici

Răspunderea penală a funcționarilor publici
(Criminal Liability of Public Servants)

Legea penală ca instrument al politicii penale în ultimul secol (1918-2018)

Legea penală ca instrument al politicii penale în ultimul secol (1918-2018)
(Criminal Law as an Instrument of Criminal Policy in the Last Century (1918-2018))

Omorul prin omisiune

Omorul prin omisiune
(Murder by Omission)

Infracțiuni cuprinse în Codurile Silvice din 1918 până în 2018

Infracțiuni cuprinse în Codurile Silvice din 1918 până în 2018
(Crimes Covered by the Forest Codes from 1918 to 2018)

Particularitățile conținutului constitutiv al infracțiunilor silvice, în situația subiectului activ persoană juridică

Particularitățile conținutului constitutiv al infracțiunilor silvice, în situația subiectului activ persoană juridică
(The Particularities of the Constitutive Content of the Forestry Offenses, in the Situation of the Legal Entity as Active Subject)

Soluții juridice pentru stoparea fraudei fiscale a multinaționalelor din România

Soluții juridice pentru stoparea fraudei fiscale a multinaționalelor din România
(Legal Solutions to Stop Tax Fraud of Multinational Corporations in Romania)

Evoluția infracțiunii de favorizare a făptuitorului în legea română. Unele elemente de continuitate

Evoluția infracțiunii de favorizare a făptuitorului în legea română. Unele elemente de continuitate
(The Evolution of the Offense of Favoring the Perpetrator Romanian Law. Some Elements of Continuity)

Tăinuirea în legea română. Evoluția incriminării de la Codul penal de la 1864 la Codul penal în vigoare. Unele aspecte care privesc consecvența legiuitorului român

Tăinuirea în legea română. Evoluția incriminării de la Codul penal de la 1864 la Codul penal în vigoare. Unele aspecte care privesc consecvența legiuitorului român
(Concealment in Romanian Law. The Evolution of Incrimination from the Criminal Code from 1864 to the Penal Code in force. Some Aspects Regarding the Consistency of the Romanian Legislator)

Infracțiunile contra înfăptuirii justiției în legislația română de la Marea Unire până în zilele noastre. Continuitatea incriminării

Infracțiunile contra înfăptuirii justiției în legislația română de la Marea Unire până în zilele noastre. Continuitatea incriminării
(The offenses against justice in the Romanian legislation from the Great Union to the present day. Continuity of Incrimination)

Despre pragul valoric la infracțiunea de abuz în serviciu în legislația noastră penală. Dimensiuni și tendințe

Despre pragul valoric la infracțiunea de abuz în serviciu în legislația noastră penală. Dimensiuni și tendințe
(About the value threshold for the crime of abuse of service in our criminal law. Dimensions and trends)

Incriminarea transmiterii HIV în Europa

Incriminarea transmiterii HIV în Europa
(Incriminating HIV Transmission in Europe)

Ordinul european de anchetă – cel mai nou instrument de cooperare internaţională în materie penală

Ordinul european de anchetă – cel mai nou instrument de cooperare internaţională în materie penală
(European Investigation Order - the Newest Instrument of International Cooperation in Criminal Matters)

Recursul în casație. Perspective istorice și actualitate

Recursul în casație. Perspective istorice și actualitate
(The Appeal in Cassation. Historical Perspectives and Actuality)

  • Price: 5.00 €
Drepturile şi libertăţile cetăţeneşti în contextul realizării securităţii naţionale. Mandatul de securitate naţională.

Drepturile şi libertăţile cetăţeneşti în contextul realizării securităţii naţionale. Mandatul de securitate naţională.
(Citizens' Rights and Freedoms in the Context of National Security. National Security Mandate.)

Aplicarea principiului lex mitior dispozițiilor procesual penale

Aplicarea principiului lex mitior dispozițiilor procesual penale
(Applying the Principle of Lex Mitior to Criminal Procedure Provisions)

Aspecte controversate în procedura obținerii datelor financiare ale unei persoane

Aspecte controversate în procedura obținerii datelor financiare ale unei persoane
(Controversial Issues in the Procedure of Obtaining a Person's Financial Data)

Aspecte doctrinare și jurisprudențiale privind măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţă în cazul amânării aplicării pedepsei și suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Aspecte doctrinare și jurisprudențiale privind măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţă în cazul amânării aplicării pedepsei și suspendării executării pedepsei sub supraveghere
(Doctrinal and Jurisprudential Aspects Regarding the Supervisory Measures and the Obligations Imposed by the Court in Case of Postponement of the Punishment and Suspension of Execution of the Punishment under Supervision)

Liberarea condiționată din pedeapsa închisorii – considerații asupra condițiilor de acordare din perspectiva evoluției acestora

Liberarea condiționată din pedeapsa închisorii – considerații asupra condițiilor de acordare din perspectiva evoluției acestora
(Conditional Release from Imprisonment - Considerations on the Conditions of Granting from the Perspective of their Evolution)

Evoluția reglementării faptelor de corupție în codurile penale române

Evoluția reglementării faptelor de corupție în codurile penale române
(The Evolution of Regulation of Corruption in Romanian Criminal Codes)

Importanța predictibilității procedurilor penale în faza de urmărire penală

Importanța predictibilității procedurilor penale în faza de urmărire penală
(The Importance of Predictability of Criminal Proceedings during the Criminal Investigation Phase)

Luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe cauţiune în faza de cameră preliminară

Luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe cauţiune în faza de cameră preliminară
(Taking the Preventive Measure of Judicial Bail-Control during the Preliminary Chamber Phase)

Dreptul inculpatului de a încheia un acord de recunoaștere a vinovăției

Dreptul inculpatului de a încheia un acord de recunoaștere a vinovăției
(The Right of the Defendant to Enter a Plea Bargaining Agreement)

Crimigrația în Europa: concept, evoluție, tendințe

Crimigrația în Europa: concept, evoluție, tendințe
(Constitutionality Control of Laws in Romania. Evolution and Perspectives)

Riscuri asimetrice emergente în societatea contemporană: Radicalizarea. Aspecte criminologice

Riscuri asimetrice emergente în societatea contemporană: Radicalizarea. Aspecte criminologice
(Emerging Asymmetric Risks in Contemporary Society: Radicalization. Criminological Aspects)

Repere istorice privind probațiunea în România

Repere istorice privind probațiunea în România
(Historical Landmarks Regarding Probation in Romania)

Reguli și procedee tactice criminalistice privind audierea victimelor traficului de persoane

Reguli și procedee tactice criminalistice privind audierea victimelor traficului de persoane
(Forensic Tactical Rules and Procedures for Hearing Victims of Human Beings Trafficking)