Poles and Germans towards the future of the European Union Cover Image

Polacy i Niemcy wobec przyszłości Unii Europejskiej
Poles and Germans towards the future of the European Union

Author(s): Marta Götz
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: future of the European Union
Summary/Abstract: Prezentowane opracowanie poświęcone jest ocenie polskiego i niemieckiego dyskursu ekonomicznego na temat strefy euro i jej przyszłości. Próba usystematyzowania zasadniczych kwestii dotyczących strefy euro i jej przyszłości na elipsie wyznaczonej przez płynne ekstrema: od „przeszłych, pewnych i dobrze rozpoznanych kwestii” do „przyszłych, raczej słabiej zdefiniowanych kategorii”, pozwoliła na wstępną ostrożną ocenę dyskursu polskiego w tym zakresie. W tej części zawarto syntezę najistotniejszych zagadnień pojawiających się w ekonomicznej dyskusji. Starano się odpowiedzieć na pytanie, czy można w Polsce zaobserwować pewne stanowisko wobec proponowanych w UE inicjatyw i podejmowanych działań. W odniesieniu do RFN przedstawiono dominujące wątki niemieckiego dyskursu o kryzysie i przyszłości strefy euro, wskazując na aktywną rolę RFN w procesie kształtowania przyszłej architektury UE i promowania koncepcji integracji warunkowej. Zaprezentowane wnioski są próbą uchwycenia najczęściej pojawiających się w RFN i Polsce wątków dyskusji dotyczących (po)kryzysowej przyszłości strefy euro i UE. Opracowanie powstało w ramach polsko-niemieckiego projektu badawczego „Polacy i Niemcy wobec przyszłości Unii Europejskiej” realizowanego przez Instytut Zachodni w Poznaniu i Fundację Konrada Adenauera w latach 2012-2013.

  • Page Count: 110
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish