Trends in the use of working time in highly developed countries at the beginning of the 21st century Cover Image

Tendencje w wykorzystaniu czasu pracy w państwach wysoko rozwiniętych na początku XXI wieku
Trends in the use of working time in highly developed countries at the beginning of the 21st century

Author(s): Tomasz Budnikowski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Sociology, Socio-Economic Research
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: working time; developed countries
Summary/Abstract: Dyskusja na temat znaczenia czasu pracy rozpoczęła się wraz z burzliwym rozwojem kapitalizmu w połowie XIX wieku. O wadze problemu świadczy fakt, iż głos w dyskusji zabierali z jednej strony antysystemowo zorientowani ekonomiści i socjaliści, a z drugiej – ówcześni papieże. Przyspieszony postęp techniczny, z jakim mamy do czynienia od kilku dziesięcioleci, wywołał ożywioną dyskusję na temat roli czynnika pracy w procesie wzrostu gospodarczego. Coraz większe znaczenie pracooszczędnych technologii przy jednoczesnym upowszechnieniu technik informatycznych, a także wzrost ceny siły roboczej pociągają za sobą pewien spadek zapotrzebowania na pracę. Istotne zdają się też być strukturalne przemiany w gospodarce polegające na przemieszczaniu się siły roboczej między sektorami. Proces ten, obserwowany od wielu dziesięcioleci, uległ w ostatnim czasie wyraźnemu przyspieszeniu

  • Page Count: 160
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish