Lexical Analytes and Their Synthetic Counterparts in the Press Cover Image

Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie
Lexical Analytes and Their Synthetic Counterparts in the Press

Author(s): Katarzyna Burska
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Media studies, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Communication studies, Theory of Communication
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: language studies; press
Summary/Abstract: W książce przedstawiono obecne we współczesnej prasie analityczne konstrukcje leksykalne, które mają syntetyczne odpowiedniki. Praca ma charakter analityczno-materiałowy, zbiera dotychczasową wiedzę na temat tytułowego zjawiska. Autorka poddała obserwacji materiał pochodzący z wybranych periodyków polskich o zróżnicowanej tematyce i przeznaczonych dla różnego kręgu odbiorców. Treści teoretyczne łączą się z analizą zgromadzonych przykładów pod względem strukturalnym, semantycznym i pragmatycznym. Publikacja przynosi odpowiedź na pytania, z jakich komponentów zbudowane są analityzmy leksykalne mające jednoelementowe odpowiedniki, jakie relacje znaczeniowe zachodzą między omawianymi jednostkami, jakie kompetencje nadawczo-odbiorcze są wymagane do właściwego odczytywania peryfraz i ich ekwiwalentów oraz jakie funkcje przypisywane są konstrukcjom analitycznym i syntetycznym we współczesnych periodykach.

  • Page Count: 366
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish