Constitutional foundations of the protection of human rights Cover Image
 • Offer for Individuals Only 6.00 €

Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka
Constitutional foundations of the protection of human rights

Contributor(s): Radosław Koper (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: the constitution; human rights; protection; Constitutional Tribunal
Summary/Abstract: The work contains a survey of various problems associated with the protection of human rights in reference to constitutional norms. The extent to which human rights are respected continues to be a permanent criterion of the assessment of the extent to which democratic structures are solidified. Therefore the theme that is indicated is extremely important and relevant in the context of the social interest and the interest of individuals. The authors of the particular research works concentrated their attention upon both the problems representing public law (constitutional, penal, economic, financial law) as well as private (civil) law, and they discuss the specific normative regulations of general and system-related nature. The scholarly fascicle is devoted to researchers, the students of the department of law and administration and practicing lawyers: attorneys, attorneys-at-law, judges, prosecuting attorneys, notaries public.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3215-4
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3214-7
 • Page Count: 314
 • Publication Year: 2016
 • Language: Polish
Czy prawa człowieka są/powinny być uniwersalne?

Czy prawa człowieka są/powinny być uniwersalne?
(Are Human Rights Universal and Should They Be?)

 • Price: 4.50 €
Prawo do sądu

Prawo do sądu
(The Right to a Fair Trial)

 • Price: 4.50 €
Prawo petycji do organów władzy publicznej oraz organizacji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej

Prawo petycji do organów władzy publicznej oraz organizacji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej
(The Law of Petition to Public Authorities and Nongovernmental Organizations With Regard to the Assigned Tasks Pertaining to Public Administration)

 • Price: 4.50 €
Przepisy o ochronie sądowej w świetle prawa konstytucyjnego

Przepisy o ochronie sądowej w świetle prawa konstytucyjnego
(Rules on Judicial Protection in the Light of the Constitutional Law)

 • Price: 4.50 €
Konstytucyjne podstawy ochrony wolności do dokonania czynności notarialnej

Konstytucyjne podstawy ochrony wolności do dokonania czynności notarialnej
(Constitutional Foundations for the Protection of Freedom to Perform a Notarial Action)

 • Price: 4.50 €
Konstytucyjna pozycja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów Narodowych

Konstytucyjna pozycja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów Narodowych
(The Constitutional Status of the National Broadcasting Council Versus the National Media Council)

 • Price: 4.50 €
Ochrona praw dziecka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Ochrona praw dziecka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
(Protection of Children’s Rights in the Constitution of the Republic of Poland)

 • Price: 4.50 €
Prawa internautów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Prawa internautów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
(The Rights of Internet Users in the Constitution of the Republic of Poland)

 • Price: 4.50 €
Kryteria uzasadniające konstytucyjną dopuszczalność ograniczenia zasady ochrony prawa własności

Kryteria uzasadniające konstytucyjną dopuszczalność ograniczenia zasady ochrony prawa własności
(Criteria for the Constitutional Acceptability of the Limitation of the Statute of the Protection of Private Property)

 • Price: 4.50 €
Swoboda wypowiedzi a prawo wyłączne ze znaków towarowych

Swoboda wypowiedzi a prawo wyłączne ze znaków towarowych
(Freedom of Speech and Exclusive Trademark Rights)

 • Price: 4.50 €
Wolność religii a moralność. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o uboju rytualnym w świetle ekonomicznej analizy prawa

Wolność religii a moralność. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o uboju rytualnym w świetle ekonomicznej analizy prawa
(Freedom of Religion and Morality. The Ruling of the Constitutional Tribunal on Ritual Slaughter in the Light of the Economic Analysis of the Law)

 • Price: 4.50 €
Sprostowanie orzeczenia jako jedyny przysługujący powodowi środek modyfikacji nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Sprostowanie orzeczenia jako jedyny przysługujący powodowi środek modyfikacji nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
(Rectification of a Court Ruling as the Plaintiff’s Sole Measure of Modification of the Order for Payment in Writ-of-Payment Proceedings)

 • Price: 4.50 €
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za niezgodne z prawem zaniechania w procedurze wyboru dyrektora szkoły

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za niezgodne z prawem zaniechania w procedurze wyboru dyrektora szkoły
(The State Treasure’s Liability for Damages Regarding Unlawful Acts of Omission in the Process of Appointment of a School Principal)

 • Price: 4.50 €
Obligatoryjne postępowanie ugodowe w ustawie Prawo geologiczne i górnicze a prawo do sądu

Obligatoryjne postępowanie ugodowe w ustawie Prawo geologiczne i górnicze a prawo do sądu
(Obligatory Arbitration Procedures in the Act on Geological and Mining Law Versus the Right to a Due Process)

 • Price: 4.50 €
Zasiedzenie służebności przesyłu a konstytucyjne podstawy ochrony prawa własności

Zasiedzenie służebności przesyłu a konstytucyjne podstawy ochrony prawa własności
(Usucaption of Transmission Service Easement and the Constitutional Foundations of the Protection of the Right to Property)

 • Price: 4.50 €
Ingerencja państwa w wolność działalności gospodarczej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie koncesji

Ingerencja państwa w wolność działalności gospodarczej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie koncesji
(Government Interference in the Activities of the Economic Freedom of the Constitution of the Republic of Poland on the Example of Concessions)

 • Price: 4.50 €
Nullum tributum sine lege — konstytucyjna ochrona praw podatnika na przykładzie opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej

Nullum tributum sine lege — konstytucyjna ochrona praw podatnika na przykładzie opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej
(Nullum tributum sine lege – Constitutional Protection of the Taxpayer Rights on the Example of Taxation of a Limited Joint-Stock Partnership)

 • Price: 4.50 €
Tryb ścigania przestępstwa zgwałcenia a ochrona prawa do prywatności

Tryb ścigania przestępstwa zgwałcenia a ochrona prawa do prywatności
(The Procedure of Prosecution Ex Officio in the Case of Rape and the Right to Privacy)

 • Price: 4.50 €
Prawo do rzetelnego procesu a dopuszczalność dowodu uzyskanego z naruszeniem prawa w postępowaniu karnym

Prawo do rzetelnego procesu a dopuszczalność dowodu uzyskanego z naruszeniem prawa w postępowaniu karnym
(The Right to a Fair and Public Trial and the Admissibility of Evidence Obtained Unlawfully in Criminal Proceedings)

 • Price: 4.50 €
Realizacja założeń zawartych w art. 42 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu w stosunku do nieobecnych na gruncie Kodeksu karnego skarbowego

Realizacja założeń zawartych w art. 42 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu w stosunku do nieobecnych na gruncie Kodeksu karnego skarbowego
(Implementation of the Objectives Set Out in Article 42 (2) and Article 45 (1) of the Polish Constitution in the Proceedings in Relation to the Absent Under the Fiscal Penal Code)

 • Price: 4.50 €
Bazy danych DNA a konstytucyjna ochrona praw człowieka

Bazy danych DNA a konstytucyjna ochrona praw człowieka
(DNA Databases and the Constitutional Protection of Human Rights)

 • Price: 4.50 €
Klauzula generalna — stan wyższej konieczności

Klauzula generalna — stan wyższej konieczności
(General Clause — A State of Necessity)

 • Price: 4.50 €
Toggle Accessibility Mode