The New Idea in Education. Volume 2. 20-21 September 2016. Jubilee Scientific Conference with International Participation, Bourgas, September 20-21, 2016 Cover Image

Новата идея в образованието. Том 2. 20-21 септември 2016 г. Юбилейна научна конференция с международно участие, Бургас, 20-21 септември 2016 г.
The New Idea in Education. Volume 2. 20-21 September 2016. Jubilee Scientific Conference with International Participation, Bourgas, September 20-21, 2016

Contributor(s): Petko Chobanov (Editor), Galya Hristozova (Editor), Milen Baltov (Editor), Evelina Dineva (Editor), Vasil Yankov (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Library and Information Science, Public Administration, Public Law
Published by: Бургаски свободен университет
Keywords: Law; Public administration, psychology; social activities; Pedagogy; Technique; technologies; Informatics; Computer Sciences
Summary/Abstract: The twenty-five-year anniversary of Bourgas Free University, the "New Idea in Education" is unquestionably not only a time of reflection but also a jubilee of the respectful respect for the founders, all the professors, employees and students who built themselves in its creation and Development despite difficulties over the uneven road over the years. It is our duty and responsibility to transfer everything good from experience, effort and traditions to the future. This is good for the next, and it will not be much easier for them in the real world.

  • Print-ISBN-13: 978-619-7126-28-0
  • Page Count: 567
  • Publication Year: 2016
  • Language: English, Bulgarian, Russian
РЕАЛНИЯТ СВЯТ ДА СЕ ВЪРНЕ ОБРАТНО В КЛАСНАТА СТАЯ

РЕАЛНИЯТ СВЯТ ДА СЕ ВЪРНЕ ОБРАТНО В КЛАСНАТА СТАЯ
(THE REAL WORLD COME BACK IN THE CLASS-ROOM)

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(PROBLEMS OF FORMATION OF INFRASTRUCTURE OF SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION)

STATE ADMINISTRATION OF HIGHER EDUCATION IN THE GLOBAL EDUCATION MARKET

STATE ADMINISTRATION OF HIGHER EDUCATION IN THE GLOBAL EDUCATION MARKET
(STATE ADMINISTRATION OF HIGHER EDUCATION IN THE GLOBAL EDUCATION MARKET)

МИГРАЦИОННАТА КРИЗА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИГРАЦИОННАТА КРИЗА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(MIGRATION CRISIS AND CHALLENGES FOR THE REPUBLIC OF BULGARIA)

ADMINISTRATIVE ASPECTS OF THE RIGHT TO EDUCATION IN THE SLOVAK REPUBLIC

ADMINISTRATIVE ASPECTS OF THE RIGHT TO EDUCATION IN THE SLOVAK REPUBLIC
(ADMINISTRATIVE ASPECTS OF THE RIGHT TO EDUCATION IN THE SLOVAK REPUBLIC)

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ЗАКРИЛАТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ЗАКРИЛАТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ
(RESOURCE PROVISION OF PROTECTION OF CHILDREN IN BULGARIA)

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ – ЕТИЧНИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ – ЕТИЧНИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ
(COLLECTING, PROCESSING, STORAGE AND USE OF BIOMETRIC DATA – ETHICAL AND LEGAL ASPECTS)

ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИЗДАВАНЕТО НА АКТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИЗДАВАНЕТО НА АКТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(THE TAX RETURN AS A PRECONDITION FOR THE ISSUANCE OF THE ACT FOR ASSESSMENT OF TAX LIABILITIES)

ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ. МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО Й

ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ. МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО Й
(INFORMATION SECURITY IN MEDICAL INSTITUTIONS. MEASURES FOR IMPROVEMENT)

ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ НА НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО

ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ НА НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО
(PREVENTING CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENTS – CURRENT PROBLEMS AND SECURITY MEASURES IN NATIONAL AND EUROPEAN PERSPECTIVE)

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В ESSENTIALIA NEGOTII ПРИ ДОГОВОРА ЗА ФАКТОРИНГ

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В ESSENTIALIA NEGOTII ПРИ ДОГОВОРА ЗА ФАКТОРИНГ
(SOME SPECIFIC FEATURES OF ESSENTIALIA NEGOTII IN THE FACTORING CONTRACT)

БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙНО ПРАВО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 25 ГОДИНИ – РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙНО ПРАВО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 25 ГОДИНИ – РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
(THE FAMILY LAW IN BULGARIA OVER THE LAST 25 YEARS – DEVELOPMENT AND PERSPECTIVES)

ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРАВНАТА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРАВНАТА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
(THE CREATION OF THE LEGAL CONSTRUCT OF THE LEGAL ENTITY)

ПРАВНО ИСТОРИЧСКИ ГЕНЕЗИС НА ВЪЗНИКВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО ДРУЖЕСТВО

ПРАВНО ИСТОРИЧСКИ ГЕНЕЗИС НА ВЪЗНИКВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО ДРУЖЕСТВО
(LEGAL AND HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN COMPANY)

ДОГОВОРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ, СКЛЮЧВАНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 234, АЛ. 1 КТ. ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНАТА УРЕДБА И РАЗРЕШЕНИЯ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

ДОГОВОРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ, СКЛЮЧВАНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 234, АЛ. 1 КТ. ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНАТА УРЕДБА И РАЗРЕШЕНИЯ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
(CONTRACTS FOR PROFESSIONAL TRAINING AND RETRAINING OF EMPLOYEES CONCLUDED PURSUANT TO ART. 234, PARA 1 OF THE BULGARIAN LABOUR CODE. PROBLEMS OF REGULATION AND SOLUTIONS FROM JURISPRUDENCE)

ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ ПРИВИЛЕГИИТЕ И ОГРАНИЧЕНИЯТА – КОНСТИТУЦИОННИ АСПЕКТИ

ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ ПРИВИЛЕГИИТЕ И ОГРАНИЧЕНИЯТА – КОНСТИТУЦИОННИ АСПЕКТИ
(EDUCATION BETWEEN THE PRIVILEGES AND LIMITATIONS (CONSTITUTIONAL ISSUES))

НЕОБОСНОВАНОСТ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ КАТО КАСАЦИОННО ОСНОВАНИЕ ПО ЧЛ. 209, Т. 3 АПК

НЕОБОСНОВАНОСТ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ КАТО КАСАЦИОННО ОСНОВАНИЕ ПО ЧЛ. 209, Т. 3 АПК
(GROUNDLESSNESS OF THE JUDGMENT AS A CASSATION REASON UNDER ART. 209 PT. 3 THE CODE ADMINISTRATIVE PROCEDURES)

ЗА ВЪЗМОЖНАТА ПРОМЯНА НА „НЕВЪЗМОЖНИЯ“ ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ

ЗА ВЪЗМОЖНАТА ПРОМЯНА НА „НЕВЪЗМОЖНИЯ“ ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
(PОTENTIAL FOR CHANGING „IMPOSSIBLE” ELECTIONS OF LOCAL OMBUDSMEN IN BULGARIA)

КИБЕРСИГУРНОСТТА – МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ

КИБЕРСИГУРНОСТТА – МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ
(CYBERSECURITY – INTERNATIONAL AND NATIONAL DIMENSIONS)

ЗАКОННОСТТА И ОБОСНОВАНОСТТА НА ОБВИНИТЕЛНИЯ АКТ КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ПРАВОТО НА ЗАЩИТА

ЗАКОННОСТТА И ОБОСНОВАНОСТТА НА ОБВИНИТЕЛНИЯ АКТ КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ПРАВОТО НА ЗАЩИТА
(LEGALITY AND JUSTIFICATION OF INDICTMENT AS A GUARANTEE FOR THE RIGHT OF DEFENSE)

ФИГУРАТА НА ОБВИНЯЕМИЯ КАТО ЦЕНТРАЛЕН СУБЕКТ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ФИГУРАТА НА ОБВИНЯЕМИЯ КАТО ЦЕНТРАЛЕН СУБЕКТ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
(THE FIGURE OF THE DEFENDANT AS A CENTRAL CHARACTER IN THE CRIMINAL TRIAL)

КОНТРАСИГНАТУРА НА АКТОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА

КОНТРАСИГНАТУРА НА АКТОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА
(СOUNTERSIGNATURE OF THE ACTS OF THE HEAD OF THE STATE)

ДОБРАТА ДИПЛОМАЦИЯ – ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА СИГУРНОСТ

ДОБРАТА ДИПЛОМАЦИЯ – ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА СИГУРНОСТ
(THE GOOD DIPLOMACY – FUNDAMENTAL INSTRUMENT OF SECURITY POLICY)

РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(DEVELOPMENT OF REMOTE TRAINING AS ONE OF THE FACTORS OF MODERNIZATION OF CONTEMPORARY EDUCATION)

ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ – ОСНОВА НА ГЛОБАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ – ОСНОВА НА ГЛОБАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
(SUSTAINABLEDEVELOPMENT GOALS AND ITS REALIZATION – THE FOUNDATION OF GLOBAL EDUCATION)

КАК ДА БЪДЕ НАСЪРЧАВАНА ГРАМОТНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИЦИ ИЛИ НОВАТА СТАРА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО

КАК ДА БЪДЕ НАСЪРЧАВАНА ГРАМОТНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИЦИ ИЛИ НОВАТА СТАРА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО
(HOW TO SUPPORT LITERACY OF BULGARIAN LEARNERS OR NEW OLD IDEA IN EDUCATION)

СИСТЕМА ОТ ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЧЕТВЪРТИ КЛАС В ЧАСОВЕТЕ ПО СИП

СИСТЕМА ОТ ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЧЕТВЪРТИ КЛАС В ЧАСОВЕТЕ ПО СИП
(A SYSTEM OF WORD PROBLEMS FOCUSED ON THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL ABILITIES OF SCHOOLCHILDREN FROM 4TH GRADE IN THE ELECTIVE CLASSES)

ИДЕЯТА ЗА НЕСТАНДАРТНОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ИЗКУСТВАТА

ИДЕЯТА ЗА НЕСТАНДАРТНОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ИЗКУСТВАТА
(THE IDEA FOR NONSTANDARDNESS IN THE EDUCATION AND TRAINING OF ART STUDENTS)

ИЗМЕРЕНИЯ НА ЛИЧНИЯ САМОКОНТРОЛ ПРИ ЮНОШИТЕ И СТУДЕНТИТЕ

ИЗМЕРЕНИЯ НА ЛИЧНИЯ САМОКОНТРОЛ ПРИ ЮНОШИТЕ И СТУДЕНТИТЕ
(DIMENSIONS OF ADOLESCENTS’ AND STUDENTS’ LOCUS OF CONTROL)

ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА МИСЛОВНИТЕ КАРТИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ХУМАНИТАРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА МИСЛОВНИТЕ КАРТИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ХУМАНИТАРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
(APPLYING THE METHOD OF MIND MAP IN STUDENTS FROM THE HUMANITIES IN THE BSU)

ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ СОЦИОКУЛТУРНАТА СРЕДА И ЛИЧНОСТНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ В БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ СОЦИОКУЛТУРНАТА СРЕДА И ЛИЧНОСТНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ В БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ
(CULTURAL DOMAINS IN THE PERSONAL PERSPECTIVES IN BULGARIAN UNIVERSITIES)

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ДИЗАЙН НА ОБРАЗОВАТЕЛНА АНИМАЦИЯ. ПРОЕКТ ЗАБАВНА НАУКА

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ДИЗАЙН НА ОБРАЗОВАТЕЛНА АНИМАЦИЯ. ПРОЕКТ ЗАБАВНА НАУКА
(BASIC RULES FOR DISIGN OF EDUCATIONAL ANIMATION. FUN SCIENCE PROGECT)

СПЕЦИФИКИ В ПРЕХОДА ОТ РОДИТЕЛСКОТО КЪМ СОБСТВЕНО СЕМЕЙСТВО ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ МЛАДИ БЪЛГАРИ

СПЕЦИФИКИ В ПРЕХОДА ОТ РОДИТЕЛСКОТО КЪМ СОБСТВЕНО СЕМЕЙСТВО ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ МЛАДИ БЪЛГАРИ
(SPECIFICS IN TRANZITION FROM FAMILY OF ORIGIN TO OWN FAMILY IN CONTEMPORARY BULGARIAN YOUTH)

УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКА В КОНТЕКСТА НА НОВАТА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО

УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКА В КОНТЕКСТА НА НОВАТА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО
(СURRICULAR MUSIC IN THE CONTEXT OF THE NEW IDEA IN EDUCATION)

ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОФИЛ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА

ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОФИЛ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА
(THE POSTMODER SOCIETY - CHALLENGES AND POSSIBILITIES FOR THE PROFESSIONAL PROFILE OF THE SOCIAL WORKERS)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПИТ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПИТ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
(INTERNATIONAL PROTECTION OF FAMILY PROTECTION AS A SOCIAL INSTITUTE)

СОЦИАЛНИ СТЕРЕОТИПИ И ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ

СОЦИАЛНИ СТЕРЕОТИПИ И ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ
(SOCIAL STEREOTYPES AND ETHNIC IDENTITY)

СОЛФЕЖНАТА ТЕХНИКА ПРИ УСВОЯВАНЕ НА ХАРМОНИЧЕН ТРИГЛАС

СОЛФЕЖНАТА ТЕХНИКА ПРИ УСВОЯВАНЕ НА ХАРМОНИЧЕН ТРИГЛАС
(SOLFEGGIO TECHNOLOGY IN THE UTILIZATION OF HARMONIOUS TRIPHTHONGS)

ЕМПАТИЯТА – ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

ЕМПАТИЯТА – ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
(EMPATHY - PERSPECTIVE FOR EDUCATION OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE)

РАБОТА С ПРИКАЗКИ, КАТО ЧАСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОЗИ

РАБОТА С ПРИКАЗКИ, КАТО ЧАСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОЗИ
(WORK WITH FAIRY TALES AS A PART OF CONTINUING TUTORING FOR PEDAGOGUES)

ТРАФИКЪТ НА ХОРА КАТО СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФЕНОМЕН

ТРАФИКЪТ НА ХОРА КАТО СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФЕНОМЕН
(HUMAN TRAFFIC AS SOCIAL-PEDAGOGICAL PHENOMENON)

СИНХРОНИЗИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ДОВЕРИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО С НЕВРО-ЛИНГВИСТИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (НЛП-практики)

СИНХРОНИЗИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ДОВЕРИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО С НЕВРО-ЛИНГВИСТИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (НЛП-практики)
(SYNCHRONIZATION AND ACHIEVING THE CONFIDENCE IN EDUCATION WITH NLP (NLP practices))

ИЗМЕРЕНИЯ НА СВОБОДНАТА ВОЛЯ ПРИ ЮНОШИ И СТУДЕНТИ

ИЗМЕРЕНИЯ НА СВОБОДНАТА ВОЛЯ ПРИ ЮНОШИ И СТУДЕНТИ
(DIMENTIONS OF FREE WILL IN ADOLESCENTS AND STUDENTS)

ТЕХНОЛОГИИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ТВОРЧЕСКОТО ПИСАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

ТЕХНОЛОГИИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ТВОРЧЕСКОТО ПИСАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН
(CREATIVE WRITING TECHNIQUES FOR STIMULATING INTEREST IN PRIMARY SCHOOL)

ПОДГОТОВКА НА ДЕТЕТО ЗА ПОСТЪПВАНЕ В 1-ВА ГРУПА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА – СЪВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИ

ПОДГОТОВКА НА ДЕТЕТО ЗА ПОСТЪПВАНЕ В 1-ВА ГРУПА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА – СЪВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИ
(CHILD TO BE PREPARED FOR KINDER GARDEN – ADVISES FOR PARENTS)

ВЕКТОРНИ ТЕМПЛЕЙТИ ПРИ ДИЗАЙН НА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛА

ВЕКТОРНИ ТЕМПЛЕЙТИ ПРИ ДИЗАЙН НА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛА
(VECTOR TEMPLATE IN THE DESIGN OF TEXTILES AND CLOTHING)

МОДЕЛЪТ „ОБРАЗОВАТЕЛНА ДРАМА В УЧИЛИЩЕ“ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЪВРЕМЕННАТА КЛАСНА СТАЯ

МОДЕЛЪТ „ОБРАЗОВАТЕЛНА ДРАМА В УЧИЛИЩЕ“ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЪВРЕМЕННАТА КЛАСНА СТАЯ
(THE MODEL „EDUCATIONAL DRAMA IN SCHOOL” – OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN THE MODERN CLASSROOM)

ВАРИAНТ НА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЕКОЛОГ” ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ В УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ВАРИAНТ НА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЕКОЛОГ” ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ В УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
(VERSION OF SYLLABUS FOR PROFESSIONAL GUALIFICATION „EKOLOGIST” BY USING EDUCATION OF STABLE DEVELOPMENT)

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА НАСТАВНИЦИТЕ И РОЛЯТА ИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА НАСТАВНИЦИТЕ И РОЛЯТА ИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
(PЕDAGOGICAL COMPETENCE OF MENTORS AND THEIR ROLE IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS IN HEALTH CARE)

НОВА ИНТЕГРАТИВНА СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗА ДЕЦА С ЕЗИКО-ГОВОРНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

НОВА ИНТЕГРАТИВНА СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗА ДЕЦА С ЕЗИКО-ГОВОРНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
(NEW INTEGRATIVE SOCIAL SERVICE FOR CHILDREN WITH LANGUAGE DIFFICULTIES)

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ
(APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF MUSIC IN GENERAL EDUCATION AND THE EVALUATION OF THE RESULTS OF THEIR USE)

МОТИВАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ХИМИЯ

МОТИВАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ХИМИЯ
(MOTIVATION OF EDUCATION PROCESS THROUGH INTERACTIVE METHODS OF EDUCATION IN CHEMISTRY)

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ НА МЕХАНИЧНИ КОНСТРУКЦИИ В БСУ

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ НА МЕХАНИЧНИ КОНСТРУКЦИИ В БСУ
(TEACHING METHODS OF COURSE TECHNICAL EXPERT ANALYSIS OF MECHANICAL STRUCTURES IN BFU)

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБОРОТИТЕ НА ПЛАНЕТНОТО КОЛЕЛО ОТ ПЛАНЕТНИ ПРЕДАВКИ

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБОРОТИТЕ НА ПЛАНЕТНОТО КОЛЕЛО ОТ ПЛАНЕТНИ ПРЕДАВКИ
(PRACTICAL APPLICATION OF SPEED PLANET WHEELS PLANETARY GEAR)

ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
(VIRTUAL EDUCATION SPACE – PRESENT AND FUTURE)

ПЕРСОНАЛЕН АСИСТЕНТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТА

ПЕРСОНАЛЕН АСИСТЕНТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТА
(PERSONAL ASSISTANT FOR STUDENT ASSISTANCE)

ANALYTICAL LEVEL OF VELSPACE

ANALYTICAL LEVEL OF VELSPACE
(ANALYTICAL LEVEL OF VELSPACE)

ИДЕЯ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ВИРТУАЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

ИДЕЯ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ВИРТУАЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
(AN IDEA FOR EXTENSION OF THE VIRTUAL EDUCATIONAL SPACE FOR LIFELONG LEARNING)

AN INTELLIGENT SYSTEM IN SUPPORT OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING AND TEACHING

AN INTELLIGENT SYSTEM IN SUPPORT OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING AND TEACHING
(AN INTELLIGENT SYSTEM IN SUPPORT OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING AND TEACHING)

ИНТЕЛИГЕНТНА СРЕДА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ

ИНТЕЛИГЕНТНА СРЕДА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ
(DEVELOPMENT INTELLIGENT ENVIRONMENT FOR GENERATING AN E-LEARNING LESSONS ABOUT CULTURALHISTORICAL HERITAGE OF BULGARIA)

ИГРИВО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО

ИГРИВО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО
(GAME BASED LEARNING WITHIN VIRTUAL EDUCATION SPACE)

MULTIFUNCTIONAL INVERSE SYNTHETIC APERTURE RADAR: MAIN PROCESSING ALGORITHMS

MULTIFUNCTIONAL INVERSE SYNTHETIC APERTURE RADAR: MAIN PROCESSING ALGORITHMS
(MULTIFUNCTIONAL INVERSE SYNTHETIC APERTURE RADAR: MAIN PROCESSING ALGORITHMS)

ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ПАРАМЕТЪРА „ЗАГУБИ ОТ МАКРООГЪВАНЕ“ И НЯКОИ ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИТЕ ВЛАКНА

ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ПАРАМЕТЪРА „ЗАГУБИ ОТ МАКРООГЪВАНЕ“ И НЯКОИ ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИТЕ ВЛАКНА
(GRAPHICAL PRESENTATION OF RELATIONS BETWEEN THE PARAMETER “MACRO BENDING LOSSES” AND SOME INPUT PARAMETERS OF OPTICAL FIBERS)

ЦИКЛОИДИТЕ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ПЛАНЕТНИТЕ ПРЕДАВКИ

ЦИКЛОИДИТЕ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ПЛАНЕТНИТЕ ПРЕДАВКИ
(CYCLOID AND THEIR APPLICATION IN PLANETARY GEAR)

SCADA КАТО РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

SCADA КАТО РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ
(SCADA AS SOLUTION FOR MANAGEMENT, CONTROL AND MONITORING OF RENEWABLE ENERGY SYSTEMS)

EUROPEAN INITIATIVES FOR MASSIVE OPEN ONLINE COURSES - CHALLENGES AND PROSPECTS FOR BULGARIAN UNIVERSITIES

EUROPEAN INITIATIVES FOR MASSIVE OPEN ONLINE COURSES - CHALLENGES AND PROSPECTS FOR BULGARIAN UNIVERSITIES
(EUROPEAN INITIATIVES FOR MASSIVE OPEN ONLINE COURSES - CHALLENGES AND PROSPECTS FOR BULGARIAN UNIVERSITIES)

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ
(DECISION TREE APPLICATION TO INTRUSION DETECTION SYSTEMS)

ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАБОТА НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАБОТА НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
(STUDY THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF POWER SYSTEMS WITH PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS)

СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АКТИВНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА АВТОМОБИЛИТЕ

СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АКТИВНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА АВТОМОБИЛИТЕ
(MODERN SOLUTIONS TO INCREASE THE ACTIVE SAFETY OF AUTOMOBILES)

КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
(APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS IN THE PROCESS OF INVESTMENT)

EНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕРТОРЕН ИЗТОЧНИК ЗА ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ НА ФЛУИДИ

EНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕРТОРЕН ИЗТОЧНИК ЗА ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ НА ФЛУИДИ
(ENERGY EFFICIENCYOF SOURCE INVERTER FOR INDUCTION HEATING OF FLUIDS)

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ В ОБЛАСТТА НА НЕВРОННИТЕ МРЕЖИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ В ОБЛАСТТА НА НЕВРОННИТЕ МРЕЖИ
(RESEARCH ON PUBLISHING ACTIVITY IN THE FIELD OF NEURAL NETWORKS)

МАТЕМАТИЧЕСКИ СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА ЛЕНТОВ ФИЛТЪР С МОСТ НА ВИН – ЧАСТ 1

МАТЕМАТИЧЕСКИ СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА ЛЕНТОВ ФИЛТЪР С МОСТ НА ВИН – ЧАСТ 1
(MATHEMATICAL ANALYSIS AND SYNTHESIS OF A VIN BANDPASS FILTER – PART.1)

МАТЕМАТИЧЕСКИ СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА ЛЕНТОВ ФИЛТЪР С МОСТ НА ВИН – ЧАСТ 2

МАТЕМАТИЧЕСКИ СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА ЛЕНТОВ ФИЛТЪР С МОСТ НА ВИН – ЧАСТ 2
(MATHEMATICAL ANALYSIS AND SYNTHESIS OF A VIN BANDPASS FILTER – PART.2)

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА АВАРИИ НА АСИНХРОННО ЕЛЕКТРО ЗАДВИЖВАНЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА АВАРИИ НА АСИНХРОННО ЕЛЕКТРО ЗАДВИЖВАНЕ
(STUDY OF POSSIBLE CAUSES OF FAILURE ASYNCHRONOUS MOTORS)