VALUES AND CHANGES Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

WARTOŚCI I ZMIANY
VALUES AND CHANGES

TRANSFORMATIONS OF POLES' ATTITUDES IN UNITING EUROPE

Contributor(s): Aleksandra Jasińska-Kania (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Methodology and research technology, Applied Sociology, Social development, Social Theory, Sociology of Culture, Sociology of Politics
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: values; changes; social theory;
Summary/Abstract: Procesy przekształceń ustrojowych w Polsce oraz integracji i rozszerzania Unii Europejskiej skłaniają do stawiania pytań, jak zmieniają się w tym czasie wartości Polaków, ich przekonania o tym, co jest cenne, dobre i ważne, a także o tym, w jaki sposób można i należy te wartości osiągać. Autorzy zebranych tu prac podjęli zadanie sprawdzenia hipotez przewidujących różne kierunki zmian wartości w Polsce i w innych krajach Europy. Odwołując się do danych z międzynarodowych badań porównawczych europejskich wartości (European Values Study), pokazują zarówno wspólne trendy zmian, jak i odstępstwa od nich, wahania i załamania. Odkrywają złożoność relacji między zmianami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi zachodzącymi w Polsce i innych krajach europejskich a przekształceniami wartości i postaw ich mieszkańców. Ujawniają sprzeczności, niespójności i rozbieżności w tych procesach, stanowiące potencjalne źródła napięć i konfliktów.

 • Print-ISBN-13: 978-83-7383-488-0
 • Page Count: 399
 • Publication Year: 2012
 • Language: English, Polish
Zmiany wartości Polaków na tle europejskim: EVS 1990–1999–2008

Zmiany wartości Polaków na tle europejskim: EVS 1990–1999–2008
(Changes in the value of Poles on the European background: EVS 1990-1999-2008)

 • Price: 3.00 €
Coraz mniej rodziny, coraz więcej jednostek, czyli o przemianach sfery życia rodzinnego w Polsce

Coraz mniej rodziny, coraz więcej jednostek, czyli o przemianach sfery życia rodzinnego w Polsce
(Fewer and fewer families, more and more individuals - about changes in the sphere of family life in Poland)

 • Price: 3.00 €
Małżeństwo jako obszar przemian zachowań i wartości Europejczyków

Małżeństwo jako obszar przemian zachowań i wartości Europejczyków
(Marriage as an area of ​​change in the behavior and values ​​of Europeans)

 • Price: 3.00 €
Dzieci jako czynnik szczęścia rodzinnego. Polacy na tle Europejczyków ze Wschodu i z Zachodu

Dzieci jako czynnik szczęścia rodzinnego. Polacy na tle Europejczyków ze Wschodu i z Zachodu
(Children as a factor of family happiness. Poles in the light of Europeans from the East and the West)

 • Price: 3.00 €
Dynamika postaw wobec pracy

Dynamika postaw wobec pracy
(Dynamics of attitudes towards work)

 • Price: 3.00 €
Zadowolenie z życia a zaufanie do ludzi w Polsce i w różnych regionach Europy

Zadowolenie z życia a zaufanie do ludzi w Polsce i w różnych regionach Europy
(Satisfaction with life and trust in people in Poland and in different regions of Europe)

 • Price: 3.00 €
Między rygoryzmem a permisywnością: przemiany moralności w Polsce i w Europie

Między rygoryzmem a permisywnością: przemiany moralności w Polsce i w Europie
(Between rigor and permissiveness: morality transformation in Poland and in Europe)

 • Price: 3.00 €
Paradoksy polskiej tolerancji. Postawy wobec mniejszości i imigrantów w Polsce na tle Europy

Paradoksy polskiej tolerancji. Postawy wobec mniejszości i imigrantów w Polsce na tle Europy
(Paradoxes of Polish tolerance. Attitudes towards minorities and immigrants in Poland in comparison to Europe)

 • Price: 3.00 €
Religia i naród: powikłane związki religii i nacjonalizmu

Religia i naród: powikłane związki religii i nacjonalizmu
(Religion and nation: complex ties of religion and nationalism)

 • Price: 3.00 €
Przemiany polskiej religijności

Przemiany polskiej religijności
(Transformations of Polish religiosity)

 • Price: 3.00 €
Zmiany postaw obywatelskich w okresie 1989–2009

Zmiany postaw obywatelskich w okresie 1989–2009
(Changes in civic attitudes in the period 1989-2009)

 • Price: 3.00 €
Świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa

Świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa
(Ecological awareness of Polish society)

 • Price: 3.00 €
Lewicowość i prawicowość: uwarunkowania autoidentyfikacji politycznych w krajach Europy Wschodniej i Zachodniej

Lewicowość i prawicowość: uwarunkowania autoidentyfikacji politycznych w krajach Europy Wschodniej i Zachodniej
(Leftist and right-wing: conditions of self-identification of political groups in Eastern and Western Europe)

 • Price: 3.00 €
Polityka w życiu Polaków

Polityka w życiu Polaków
(Politics in the lives of Poles)

 • Price: 3.00 €
Zmiany wartości Polaków a procesy transformacji, europeizacji i globalizacji

Zmiany wartości Polaków a procesy transformacji, europeizacji i globalizacji
(Changes in the value of Poles and the processes of transformation, Europeanization and globalization)

 • Price: 3.00 €
Kwestionariusz wywiadu EVS 2008

Kwestionariusz wywiadu EVS 2008
(Questionnaire of the EVS 2008 interview)

 • Price: 3.00 €
Values and changes. Poles’ changing attitudes in uniting Europe – Summary

Values and changes. Poles’ changing attitudes in uniting Europe – Summary
(Values and changes. Poles’ changing attitudes in uniting Europe – Summary)

 • Price: 3.00 €