Democratic Control and the Relations between Military and Civic Society – An unfinished Issue Cover Image

Kontrolli demokratik dhe marrëdhëniet civilo-ushtarake - Një çështje e papërfunduar
Democratic Control and the Relations between Military and Civic Society – An unfinished Issue

Contributor(s): Sotiraq Hroni (Editor), Gjergji Vurmo (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Civil Society, Government/Political systems, Military policy
Published by: IDM – Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim
Keywords: Civil-Military Relations; NATO; Armed Forces

  • Print-ISBN-13: 978-99956-831-0-8
  • Page Count: 152
  • Publication Year: 2009
  • Language: Albanian
Fjalimet përshëndetëse

Fjalimet përshëndetëse
(Greetings and Introduction)

PANEL I: Cili është përgjegjësi për Sigurinë dhe Forcat e Armatosura: Sfidat për rolet dhe përgjegjësitë për me-naxhimin e sigurisë dhe mbrojtjes

PANEL I: Cili është përgjegjësi për Sigurinë dhe Forcat e Armatosura: Sfidat për rolet dhe përgjegjësitë për me-naxhimin e sigurisë dhe mbrojtjes
(PANEL I: Who is responsible for Security and the Armed Forces: Challenges for management roles and responsi-bilities for safety and security)

PANEL II: Sfidat për një kontroll efektiv demokratik dhe mbikëqyrja parlamentare në sektorin e mbrojtjes

PANEL II: Sfidat për një kontroll efektiv demokratik dhe mbikëqyrja parlamentare në sektorin e mbrojtjes
(PANEL II: Challenges of effective Democratic Control and Parliamentary Supervision of the Defense Sector)

PANEL III: Transparenca dhe hapja ndaj shoqërisë (roli i shoqërisë civile, medias, akademikëve)

PANEL III: Transparenca dhe hapja ndaj shoqërisë (roli i shoqërisë civile, medias, akademikëve)
(PANEL III: Transparency and Openness to Society (The Role of Civil Society, Media, Academic Institutions))

PANEL IV: Praktikat më të mira ndërkombëtare, Forcat e Armatosura Shqiptare dhe kontrolli civil: raport mbi situatën aktuale

PANEL IV: Praktikat më të mira ndërkombëtare, Forcat e Armatosura Shqiptare dhe kontrolli civil: raport mbi situatën aktuale
(PANEL IV: International Best Practices, the Albanian Armed Forces and Civilian Control. Report on the State of the Art)

PANEL V: Konkluzione dhe rezultate

PANEL V: Konkluzione dhe rezultate
(PANEL V: Conclusions and Results)