PANEL IV: International Best Practices, the Albanian Armed Forces and Civilian Control. Report on the State of the Art Cover Image

PANEL IV: Praktikat më të mira ndërkombëtare, Forcat e Armatosura Shqiptare dhe kontrolli civil: raport mbi situatën aktuale
PANEL IV: International Best Practices, the Albanian Armed Forces and Civilian Control. Report on the State of the Art

Author(s): Bard B. Knudsen, Gjergji Vurmo
Subject(s): Civil Society, Military policy
Published by: IDM – Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim

  • Page Range: 115-134
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2009
  • Language: Albanian