First International Scientific Conference “Sustainability Challenges in Modern Organizations - Knowledge & Innovation in Management & Operation” Proceedings Cover Image

Сборник доклади от Първа международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременните организации, свързани с постигане на устойчивост: Знание и иновации в управлението и функционирането“
First International Scientific Conference “Sustainability Challenges in Modern Organizations - Knowledge & Innovation in Management & Operation” Proceedings

Contributor(s): Venelin Terziev (Editor), Evgeniy Stoyanov (Editor), Radostina Bakardjieva (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Economy, Education, National Economy, Business Economy / Management, Communication studies, Sociology, Human Resources in Economy, Business Ethics, Socio-Economic Research
Published by: Сдружение „Академия за иновации и устойчивост“
Keywords: sustainable development; social policy; social and economic development; competitiveness; human capital;
Summary/Abstract: Proceedings of the First International Scientific Conference “Sustainability Challenges in Modern Organizations - Knowledge & Innovation in Management & Operation” is an edition including papers presented at the conference event on 12 December 2015, Plovdiv, Bulgaria.

  • E-ISBN-13: 978-619-7246-06-3
  • Page Count: 285
  • Publication Year: 2016
  • Language: English, Bulgarian
Социалните и икономическите политики в период на активни трансформации в България

Социалните и икономическите политики в период на активни трансформации в България
(Social and economic policies in a period of active transformations in Bulgaria)

Challenges to labor market development in Bulgaria

Challenges to labor market development in Bulgaria
(Challenges to labor market development in Bulgaria)

Development of active social policies in Bulgaria

Development of active social policies in Bulgaria
(Development of active social policies in Bulgaria)

По някои въпроси на доказването и доказателствената тежест в производството за защита от дискриминация

По някои въпроси на доказването и доказателствената тежест в производството за защита от дискриминация
(On some issues of proving the burden of proof in the proceedings for protection of discrimination)

Негативното влияние на тежките административно–наказателни санкции и неадекватното стимулиране на безработицата за развитието на малкия и среден бизнес в България

Негативното влияние на тежките административно–наказателни санкции и неадекватното стимулиране на безработицата за развитието на малкия и среден бизнес в България
(The negative impact of severe administrative penalties and inadequate stimulation of unemployment for development of small and medium-size enterprises in Bulgaria)

Нови подходи и решения за повишаване конкурентоспособността на предприятията и регионално иновационно развитие

Нови подходи и решения за повишаване конкурентоспособността на предприятията и регионално иновационно развитие
(New approaches and solutions for increasing competitiveness of enterprises and regional innovation development)

Оценяването като активен метод за усъвършенстване на малкия бизнес

Оценяването като активен метод за усъвършенстване на малкия бизнес
(Evaluation as an active method for improving small business)

Факторна обосновка за усъвършенстването на финансовия контрол

Факторна обосновка за усъвършенстването на финансовия контрол
(Factor justification for the improvement of financial control)

Контролираното управление на конфиликтогенност и общественото развитие

Контролираното управление на конфиликтогенност и общественото развитие
(Controlled management of conflict generation and social development)

Предизвикателства и перспективи пред обучението по технологични дисциплини

Предизвикателства и перспективи пред обучението по технологични дисциплини
(Challenges and perspectives to the training in technological subjects)

Ролята на човешкия капитал в изграждане на икономика, основана на знанието

Ролята на човешкия капитал в изграждане на икономика, основана на знанието
(Role of human capital in development of knowledge-based economy)

Миграцията – рискове за устойчивото развитие в страните на Европейския съюз

Миграцията – рискове за устойчивото развитие в страните на Европейския съюз
(Migration – risks for sustainable development in the EU countries)

Религията като основен фактор в човешкия живот през третото хилядолетие

Религията като основен фактор в човешкия живот през третото хилядолетие
(Religion - a major factor in human life in the third millennium)

How to reduce our carbon footprint and thus contribute to the environmental and human well-being?

How to reduce our carbon footprint and thus contribute to the environmental and human well-being?
(How to reduce our carbon footprint and thus contribute to the environmental and human well-being?)

Road infrastructure problems and how to deal with them

Road infrastructure problems and how to deal with them
(Road infrastructure problems and how to deal with them)

Values and benefits of tree planting

Values and benefits of tree planting
(Values and benefits of tree planting)