Wars, Peaces, Terrorists Cover Image

Háborúk, békék, terroristák
Wars, Peaces, Terrorists

Gábor Székely is Seventy Years Old

Contributor(s): István Majoros (Editor), Gábor Faragó (Editor), Zsolt Forgó (Editor), Béla Háda (Editor), Anita Madarász (Editor)
Subject(s): History, Cultural history, Jewish studies, Diplomatic history, Economic history, History of ideas, Political history, Modern Age, Recent History (1900 till today), 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), History of Antisemitism
Published by: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
Keywords: War; peace; terrorist; diplomacy; globalisation; conflict; European Union; Hungary; colonisation; Soviet Union; USA; marxism;
Summary/Abstract: This book made for the seventieth birthday of Gábor Székely, Professor at the Eötvös Loránd University of Budapest, contains 51 studies. His colleagues wish him Happy Birthday.

  • Print-ISBN-13: 978-963-284-277-6
  • Page Count: 662
  • Publication Year: 2012
  • Language: German, Hungarian, Italian
Propagandagépezet a fasiszta Olaszországban

Propagandagépezet a fasiszta Olaszországban
(Propaganda Machinery in the Fascist Italy)

Az amerikai külpolitika kontinuitása Reagan elnöksége idején A mini-hidegháború és Magyarország

Az amerikai külpolitika kontinuitása Reagan elnöksége idején A mini-hidegháború és Magyarország
(The Continuation of the American Foreign Policy during Regan's Presidency. The Mini Cold War and Hungary)

Szovjet elképzelések a második világháború utáni Magyarországról

Szovjet elképzelések a második világháború utáni Magyarországról
(Soviet Ideas about Hungary after the Second World War)

Államszocializmus, rendszerváltás, kordiagnózisok Adalékok a kelet-európai jelenkor-történet értelmezéséhez

Államszocializmus, rendszerváltás, kordiagnózisok Adalékok a kelet-európai jelenkor-történet értelmezéséhez
(State Socialism, Political Changes, Age Diagnoses. Contribution to the Historical Interpretation of the Contemporary History of Eastern Europe)

Egy elfelejtett diplomata Szergej Juljevics Vitte (1849-1915)

Egy elfelejtett diplomata Szergej Juljevics Vitte (1849-1915)
(A Forgotten Diplomate. Sergei Yulyevitch Vitte (1849-1915))

George Canning, egy „körön kívülről jött” politikus

George Canning, egy „körön kívülről jött” politikus
(George Canning, a Politician coming from outside the Circle)

Természetjog kontra történelem: Leo Strauss Edmund Burke-ről

Természetjog kontra történelem: Leo Strauss Edmund Burke-ről
(Natural Law versus History: Leo Strauss about Edmund Burke)

A francia-német kapcsolatok a leszerelési konferencia időszakában

A francia-német kapcsolatok a leszerelési konferencia időszakában
(French - German Relations during the Disarmament Conference)

„A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni.” Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről

„A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni.” Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről
("You can do a lot of things against Geography except Talk Politics. József Antall about the International Conditions of the Regime Change)

A nemzetiszocialista sajtótermékek felemelkedése Németországban

A nemzetiszocialista sajtótermékek felemelkedése Németországban
(The Rise of National Socialist Press in Germany)

Nyitott vagy zárt társadalom. Fordulatok a 20. század első felében

Nyitott vagy zárt társadalom. Fordulatok a 20. század első felében
(Open or Closed Society. Turns in the First Half of the 20th Century)

A szárnysegédi státusz szabályozása a francia haderőben a forradalomtól a császárságig

A szárnysegédi státusz szabályozása a francia haderőben a forradalomtól a császárságig
(Regularisation of the Position of Aid-de Camp in the French Army from the Revolution to the Empire)

Teleki Pál tréfás rajzai és versezetei a világföldrajzhoz

Teleki Pál tréfás rajzai és versezetei a világföldrajzhoz
(Pál Teleki's humorous Drawings and Poems to the World Geography)

Először az EU élén

Először az EU élén
(Firstly at the Head of the Union)

Putyin külpolitikájának első tíz éve

Putyin külpolitikájának első tíz éve
(First Ten Years of Putin's Policy)

Zsákutcában. A magyar-osztrák kapcsolatépítés problémái, 1945-1949

Zsákutcában. A magyar-osztrák kapcsolatépítés problémái, 1945-1949
(Impass. The Problems of the Austro-Hungarian Networking, 1945-1949)

A történelem használatáról

A történelem használatáról
(About the Using of History)

Clara Zetkin und Stockholm 1917

Clara Zetkin und Stockholm 1917
(Clara Zetkin and Stockholm, 1917)

Az Osztrák-Magyar Monarchia etnoregionalista átszervezésének tervezete

Az Osztrák-Magyar Monarchia etnoregionalista átszervezésének tervezete
(Ethnoregionalist Restructuring Draft of the Austro-Hungarian Monarchy)

Pakisztán és Kína stratégiai kapcsolatainak fejlődése Pervez Musarraf kormányzása alatt (1999-2008)

Pakisztán és Kína stratégiai kapcsolatainak fejlődése Pervez Musarraf kormányzása alatt (1999-2008)
(The Developpment of the Strategical Relations between China and Pakistan during Pervez Mussaraf 's governance(1999-2008))

A Tengerentúl szerepe a 19. és a 20. század spanyol alkotmányaiban (1808–1978)

A Tengerentúl szerepe a 19. és a 20. század spanyol alkotmányaiban (1808–1978)
(The Role of the Overseas Territories in the Spanish Constitutions in the 19th and 20th Century (1808-1978))

Líbia története az olasz gyarmati korszakban, 1911–1947

Líbia története az olasz gyarmati korszakban, 1911–1947
(History of Libya in the Colonial Era, 1911-1947)

A KOMINFORM magyarországi értekezlete

A KOMINFORM magyarországi értekezlete
(The Meeting of the Cominform in Hungary)

Antikolonialista felkelés kirobbantása Algériában és az első reakciók

Antikolonialista felkelés kirobbantása Algériában és az első reakciók
(Anticolonial Uprising in Algeria and the First Reactions)

A Kominform és Jugoszlávia

A Kominform és Jugoszlávia
(Cominform and Yugoslavia)

A Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíjegyesülete

A Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíjegyesülete
(Disability and Retirement Association of the Hungarian Workers)

Az új nemzetállamok Kelet-Európában - az etnikai tisztogatás, mint legitimáció?

Az új nemzetállamok Kelet-Európában - az etnikai tisztogatás, mint legitimáció?
(New National States in Eastern Europe - Ethnical Purges as Legitimacy?)

A Stubenringtől Limanowáig

A Stubenringtől Limanowáig
(From Stubenring to Limowa)

Az angol női választójogi mozgalom kibontakozása 1908-ig

Az angol női választójogi mozgalom kibontakozása 1908-ig
(Evolution of the British Women's Suffrage Movement to 1908)

Megjegyzések a német nemzetté válás és az egység kérdéséhez

Megjegyzések a német nemzetté válás és az egység kérdéséhez
(Remarks to the Question of Becoming a Nation and the Unity in Germany)

Ausztria újrafegyverkezése és részvétele az NSZK újrafegyverkezésében

Ausztria újrafegyverkezése és részvétele az NSZK újrafegyverkezésében
(Rearmament of Austria and its Participation in the Rearmament of FRG)

A magyar-portugál diplomáciai kapcsolatok újrakötése

A magyar-portugál diplomáciai kapcsolatok újrakötése
(Restart of the Diplomatic Relations between Hungary and Portugal)

Huddersfieldtől Oxfordig - Harold Wilson gyermek-és ifjúkora 1916-1934

Huddersfieldtől Oxfordig - Harold Wilson gyermek-és ifjúkora 1916-1934
(From Huddersfield to Oxford - Harold Wilson's Childhood and Adolescence)

„A kultúra a gyengéd érintés, a politika pedig nyers erő…”

„A kultúra a gyengéd érintés, a politika pedig nyers erő…”
("Culture is a Gentle Touch, Politics are the Brute Force")

Nazional-comunismo come russificazione culturale e come spoliticizzazione

Nazional-comunismo come russificazione culturale e come spoliticizzazione
(National Communism as Cultural Russification and Depoliticization)

Háború és béke

Háború és béke
(War and Peace)

Az MSZMP és a munkástanácsok

Az MSZMP és a munkástanácsok
(The Hungarian Socialist Workers' Party and the Worker Councils)

A globalitás - tapasztalatok és - értelmezések a Horthy-korszakban

A globalitás - tapasztalatok és - értelmezések a Horthy-korszakban
(Globalism - Ecxperiences and Interpretations in the Horthy Area)

Az Angol–Orosz Bizottság megalakulása, 1924 – 1925

Az Angol–Orosz Bizottság megalakulása, 1924 – 1925
(Formation of the Anglo - Russian Committee, 1924-1925)

Párhuzamos életrajzok

Párhuzamos életrajzok
(Parallel Biographies)

A marxi kritikai társadalomelmélet

A marxi kritikai társadalomelmélet
(Marxian Critical Social Theory)

A gazdaság jellemzői a függetlenné váló Dél-Amerikában

A gazdaság jellemzői a függetlenné váló Dél-Amerikában
(Characteristics of the Economy in South America being Independent)

Raoul Wallenberg mentési akciói Szálasi politikája ellen

Raoul Wallenberg mentési akciói Szálasi politikája ellen
(Rescue operations of Raoul Wallenberg against Szálasi's Politics)

A lengyel elnökség - „Európa lelkiismeret furdalása?”

A lengyel elnökség - „Európa lelkiismeret furdalása?”
(Polish Presidency - "Pangs of Conscience of Europe")

A trianoni békét követő revíziós elképzelések első időszaka (a II. világháborúig)

A trianoni békét követő revíziós elképzelések első időszaka (a II. világháborúig)
(First Period of the Revisionist Ideas after the Peace Treaty of Trianon (to the Second World War))

A szakszerűségtől a marxizmusig

A szakszerűségtől a marxizmusig
(From the Wormanship to the Marxism)

„A történeti kutatásnak a legendák lerombolására kell törekednie.”

„A történeti kutatásnak a legendák lerombolására kell törekednie.”
(Historical Researches schould be made to destruct the Legends)

Francia eszme német termőtalajon

Francia eszme német termőtalajon
(French Idea on German Soil)

Mi történt a szovjet kolhoz-modellel Magyarországon?

Mi történt a szovjet kolhoz-modellel Magyarországon?
(What happened with the Kolkhoz Model in Hungary?)

Van-e Európa? Létezik-e Latin-Amerika?

Van-e Európa? Létezik-e Latin-Amerika?
(Is there Europe? Does Latin America exist?)

A világháborútól a világválságig

A világháborútól a világválságig
(From the World War to the World Crisis)

A kötet szerzői

A kötet szerzői
(Authors)

Toggle Accessibility Mode