The Universal Declaration of Human Rights - an Important Moment in The Development of Human Rights Law Cover Image

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – moment important în dezvoltarea dreptului drepturilor omului
The Universal Declaration of Human Rights - an Important Moment in The Development of Human Rights Law

Contributor(s): Tudor Avrigeanu (Editor), Iolanda VASILE (Editor), Versavia Brutaru (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, EU-Legislation, Commercial Law, Administrative Law
Published by: Universul Juridic
Keywords: Universal Declaration of Human Rights; Human Rights Law; International Law; Historical Context; Global Human Rights;
Summary/Abstract: This volume presents the significance of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in the evolution of international human rights law. It examines how the UDHR laid the foundation for the development of subsequent human rights treaties and frameworks, influencing both national and international legal systems. It delves into the historical context of the UDHR's adoption, the key principles it enshrines, and its lasting impact on global human rights discourse. It also addresses the challenges and criticisms faced by the UDHR over the decades, highlighting its role as a cornerstone of modern human rights advocacy and legislation.

  • E-ISBN-13: 978-606-39-1521-5
  • Page Count: 135
  • Publication Year: 2024
  • Language: Romanian
Autonomia de voință– reflexie în dreptul internațional privat a libertății individuale ca drept fundamental al omului

Autonomia de voință– reflexie în dreptul internațional privat a libertății individuale ca drept fundamental al omului
(Party autonomy – The Reflexion of Individual Liberty as a Fundamental Human Right in Private International Law)

Evoluția conceptelor de „independență” și „imparțialitate” a instanței

Evoluția conceptelor de „independență” și „imparțialitate” a instanței
(The Evolution of the Concepts of "Independence" and "Impartiality" of the Court)

Dreptul la viață privată și dreptul la liberă exprimare în Declarația Universală a Drepturilor Omului: complementaritate sau contradictorialitate?

Dreptul la viață privată și dreptul la liberă exprimare în Declarația Universală a Drepturilor Omului: complementaritate sau contradictorialitate?
(The Right to Privacy and The Right to Freedom of Expression in The Universal Declaration of Human Rights: Complementarity or Contradiction ?)

Dreptul la muncă - drept fundamental al omului

Dreptul la muncă - drept fundamental al omului
(The Right to Work - Fundamental Human Right)

Contribuțiile ONU la recunoașterea și garantarea dreptului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic

Contribuțiile ONU la recunoașterea și garantarea dreptului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic
(Un Contributions to the Recognition and Guarantee of the Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment)

Prezumția de (ne)vinovăție în cazul privării de libertate

Prezumția de (ne)vinovăție în cazul privării de libertate
(The Presumption of Innocence in the Case of Deprivation of Liberty)

Imixtiunea arbitrară în contextul articolului 12 din Declarația Universală a Drepturilor Omului

Imixtiunea arbitrară în contextul articolului 12 din Declarația Universală a Drepturilor Omului
(Arbitrary Interference in the context of Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights)

Dreptul internațional umanitar și „noua eră” a conflictelor neconvenționale - paradigmă și provocare a dimensiunii juridice a securității internaționale

Dreptul internațional umanitar și „noua eră” a conflictelor neconvenționale - paradigmă și provocare a dimensiunii juridice a securității internaționale
(International Humanitarian Law and the "New Era" of unconventional Conflicts - Paradigm and Challenge of the Legal Dimension of International Security)

Efectele suspendării contractului individual de muncă asupra perioadei de probă

Efectele suspendării contractului individual de muncă asupra perioadei de probă
(The Effects of the Suspension of the Individual Employment Contract on the Trial Period)

Dreptul la apărare al salariatului, în contextul răspunderii disciplinare

Dreptul la apărare al salariatului, în contextul răspunderii disciplinare
(The Employee's Right to Defense, in the Context of Disciplinary Liability)

Contractul colectiv de muncă la nivel național, garantul drepturilor lucrătorilor și păcii sociale

Contractul colectiv de muncă la nivel național, garantul drepturilor lucrătorilor și păcii sociale
(The National Collective Labor Agreement - the Guarantor of Workers' Rights and Social Peace)

Protecția cumpărătorului de bunuri imobile din domeniul privat al statului: o realitate sau o himeră

Protecția cumpărătorului de bunuri imobile din domeniul privat al statului: o realitate sau o himeră
(Protection of the Buyer of Real Estate in the Private Domain of the State: a Reality or a Chimera?)