COMMERCE 5.0 – DIGITALIZATION AND/OR HUMANIZATION. Conference proceedings   of International Scientific Conference - 13 October 2023 Cover Image

ТЪРГОВИЯ 5.0 – ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ ХУМАНИЗАЦИЯ. Сборник с доклади от международна научна конференция - 13 октомври 2023 г.
COMMERCE 5.0 – DIGITALIZATION AND/OR HUMANIZATION. Conference proceedings of International Scientific Conference - 13 October 2023

International Scientific Conference dedicated to 70 years since the establishment of the Economics and Management of Commerce and Services Department (1953) and 75 years since the beginning of studies in the Economics and Commerce programme (1948)

Contributor(s): Michal Stojanov (Editor), Dancho Danchev (Editor), Violeta Dimitrova (Editor), Donka Zhelyazkova (Editor), Tsvetnen Tsvetkov (Editor), Violeta Peteva Laskova (Editor), Desislava Grozdeva (Editor), Miglena Dushkova (Editor), Yulia Hristova (Editor), Desislava Kirova (Editor)
Subject(s): Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Micro-Economics, Financial Markets, Marketing / Advertising, Human Resources in Economy, ICT Information and Communications Technologies, Socio-Economic Research, Transport / Logistics
Published by: Икономически университет - Варна
Keywords: Commerce; Trade; Retailing; Wholesaling; Markets; Consumers; Digitalization; Omnichannel; Distribution; E-commerce
Summary/Abstract: The academic conference Commerce 5.0 – digitalization and/or humanization is dedicated to the celebration of two important anniversaries: the first is the 70th anniversary of the establishment of the Economics and Management of Commerce and Services Department (1953) at the University of Economics – Varna and the second is the 75th anniversary from the beginning of training in the Economics and Commerce programme (1948). 42 representatives of the academic community, business, PhD candidates and students take part in the scientific forum, who present their research papers, dedicated to the problems, covered in the thematic areas of the conference: Economic theories and practices in commerce; Markets and competitiveness; Management, marketing, logistics and human resources in commerce; Entrepreneurship and finance in commerce; Innovations, digitalization and omnichannel commerce; Challenges to training trade professionals.

  • E-ISBN-13: 978-954-21-1160-3
  • Page Count: 377
  • Publication Year: 2023
  • Language: English, Bulgarian
ТЪРГОВСКОТО ЗНАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

ТЪРГОВСКОТО ЗНАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
(COMMERCIAL SCIENCE AND EDUCATION)

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ В РИТЕЙЛИНГА

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ В РИТЕЙЛИНГА
(CONCEPTUAL FRAME OF CONSUMER EXPERIENCE STRATEGY IN RETAILING)

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КАПИТАЛ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КАПИТАЛ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
(THE ORGANIZATIONAL CAPITAL OF A COMMERCIAL FIRM IN THE CONTEXT OF DIGITIZATION)

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И ХУМАНИЗАЦИЯТА, И ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СВЪРЗАНИТЕ ПРОЦЕСИ И ДЕЙНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И ХУМАНИЗАЦИЯТА, И ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СВЪРЗАНИТЕ ПРОЦЕСИ И ДЕЙНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ
(DIGITALIZATION AND HUMANIZATION AND THEIR IMPACT ON RELATED PROCESSES AND ACTIVITIES IN INTERNATIONAL TRADE)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РИТЕЙЛИНГА И ДИСТРИБУЦИЯТА В ОБЩЕСТВО 5.0

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РИТЕЙЛИНГА И ДИСТРИБУЦИЯТА В ОБЩЕСТВО 5.0
(RETAIL AND WHOLESALE CHALLENGES IN SOCIETY 5.0)

ЕФЕКТИ И УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ

ЕФЕКТИ И УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ
(EFFECTS AND SUSTAINABLE SOLUTIONS IN BULGARIA'S ENERGY SECTOR)

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ
(BASIC ASPECTS OF PERSONAL SELLING)

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ
(CONSUMER DISPUTE RESOLUTION TOOLS)

АНАЛИЗ НА ОБРАЗУВАНИ И ОТВЕДЕНИ OТПАДЪЧНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2021 ГОДИНА В КОНТЕКСТА НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

АНАЛИЗ НА ОБРАЗУВАНИ И ОТВЕДЕНИ OТПАДЪЧНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2021 ГОДИНА В КОНТЕКСТА НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА
(ANALYSIS OF WASTEWATER GENERATED AND DISPOSED IN BULGARIA FOR THE PERIOD 2016 – 2021 IN THE CONTEXT OF THE CIRCULAR ECONOMY)

ФРАГМЕНТАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ В БЪЛГАРИЯ

ФРАГМЕНТАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ В БЪЛГАРИЯ
(FRAGMENTARY RESEARCH OF THE MARKET OF TOBACCO AND TOBACCO PRODUCTS IN BULGARIA)

РАЗХОДИ НА НЗОК ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЗАПЛАЩАНИ ПО РЕДА НА ЗЗО – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

РАЗХОДИ НА НЗОК ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЗАПЛАЩАНИ ПО РЕДА НА ЗЗО – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
(EXPENDITURES FOR MEDICINES, PAID BY NHIF IN ACCORDANCE WITH THE HEALTH INSURANCE LAW - STATUS AND TRENDS)

ПРОБЛЕМЪТ „ОТРИЦАТЕЛНИ ЦЕНИ“

ПРОБЛЕМЪТ „ОТРИЦАТЕЛНИ ЦЕНИ“
(THE „NEGATIVE PRICING“ PROBLEM)

КОНВЕРГЕНЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СТРУКТУРА НА БВП НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА

КОНВЕРГЕНЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СТРУКТУРА НА БВП НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА
(CONVERGENCE IN THE PRODUCTION STRUCTURE OF BULGARIA’S GDP TOWARDS THE EUROZONE)

КОНКУРЕНТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО КАТО СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА

КОНКУРЕНТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО КАТО СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА
(COOPETITION AS A STRATEGY FOR IMPROVEMENT THE COMPETITIVENESS OF THE COMMERCIAL COMPANY)

ПОСТ-ПАНДЕМИЧНИ И ДИГИТАЛНИ ПРОМЕНИ В ПАЗАРА НА СТОКИ ЗА ДОМА В БЪЛГАРИЯ

ПОСТ-ПАНДЕМИЧНИ И ДИГИТАЛНИ ПРОМЕНИ В ПАЗАРА НА СТОКИ ЗА ДОМА В БЪЛГАРИЯ
(POST-PANDEMIC AND DIGITAL CHANGES IN THE HOUSEHOLD GOODS MARKET IN BULGARIA)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА УСТОЙЧИВИ ПРОДУКТОВИ ИНОВАЦИИ В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА УСТОЙЧИВИ ПРОДУКТОВИ ИНОВАЦИИ В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
(THE CHALLENGES TO THE COMMUNICATION STRATEGY IN THE INTRODUCTION OF SUSTAINABLE PRODUCT INNOVATIONS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION)

ДИГИТАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ В ЛОГИСТИЧНИЯ БИЗНЕС – ОСОБЕНОСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДИГИТАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ В ЛОГИСТИЧНИЯ БИЗНЕС – ОСОБЕНОСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
(DIGITAL INNOVATIONS IN LOGISTICS BUSINESS – APPLICATION FEATURES)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЛОГИСТИКАТА В НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЛОГИСТИКАТА В НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ
(CHALLENGES FOR LOGISTICS IN THE NEW REALITIES)

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ НАБОРА И ПОДБОРА НА ПЕРСОНАЛ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН В БЪЛГАРИЯ

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ НАБОРА И ПОДБОРА НА ПЕРСОНАЛ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН В БЪЛГАРИЯ
(CURRENT PROBLEMS IN THE RECRUITMENT AND SELECTION OF EMPLOYEES DURING THE SUMMER TOURISTIC SEASON IN BULGARIA)

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ
(ANALYSIS OF THE MARKET OF TRANSPORTATION SERVICES IN BULGARIA)

МОДЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТОЙНОСТ – НОВА ЕРА В УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДУКТОВИТЕ КАТЕГОРИИ

МОДЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТОЙНОСТ – НОВА ЕРА В УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДУКТОВИТЕ КАТЕГОРИИ
(VALUE CREATION MODELS – A NEW ERA IN CATEGORY MANAGEMENT)

ИНОВАТИВНИ ЦЕНОВИ МОДЕЛИ В ЕРАТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ КАТО ИЗТОЧНИК НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО

ИНОВАТИВНИ ЦЕНОВИ МОДЕЛИ В ЕРАТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ КАТО ИЗТОЧНИК НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО
(INNOVATIVE PRICING MODELS IN THE ERA OF DIGITALIZATION AS A SOURCE OF COMPETITIVE ADVANTAGE)

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В ТЪРГОВИЯТА

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В ТЪРГОВИЯТА
(RESEARCH ON VALUE ADDED IN TRADE)

DIGITALIZATION IN THE PUBLIC SECTOR

DIGITALIZATION IN THE PUBLIC SECTOR
(DIGITALIZATION IN THE PUBLIC SECTOR)

ПРОУЧВАНЕ НА ОНЛАЙН ПОКУПКИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ: ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОУЧВАНЕ НА ОНЛАЙН ПОКУПКИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ: ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(STUDY ON ONLINE GROCERY PURCHASES: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF CONSUMERS IN BULGARIA)

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО – ПОЛЗИ И РИСКОВЕ

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО – ПОЛЗИ И РИСКОВЕ
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN RETAIL – BENEFITS AND RISKS)

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ВЛИЯНИЕ НА МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ЖИВОТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ВЛИЯНИЕ НА МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ЖИВОТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
(SOME ASPECTS OF THE IMPACT OF MOBILE APPLICATIONS ON CONSUMERS’ LIVES)

ДИЛЕМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ПОДХОД

ДИЛЕМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ПОДХОД
(DILEMMAS AND LIMITATIONS ON ENTREPRENEURIAL APPROACH)

ДИГИТАЛНАТА ИНТЕНЗИВНОСТ – ИЗМЕРИТЕЛ НА ЦИФРОВАТА ЕКОСИСТЕМА НА БИЗНЕСА

ДИГИТАЛНАТА ИНТЕНЗИВНОСТ – ИЗМЕРИТЕЛ НА ЦИФРОВАТА ЕКОСИСТЕМА НА БИЗНЕСА
(DIGITAL INTENSITY – A MEASURE OF THE DIGITAL ECOSYSTEM OF BUSINESS)

ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ В ЕС – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ В ЕС – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
(E-COMMERCE IN THE EU – STATUS AND TRENDS)

EXTREME VALUES IN DIGITAL INTENSITY OF EU ENTERPRISES

EXTREME VALUES IN DIGITAL INTENSITY OF EU ENTERPRISES
(EXTREME VALUES IN DIGITAL INTENSITY OF EU ENTERPRISES)

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ТЪРГОВИЯТА С НОСИЛКИ ЗА БЕБЕНОСЕНЕ

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ТЪРГОВИЯТА С НОСИЛКИ ЗА БЕБЕНОСЕНЕ
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BABY CARRIER COMMERCE)

ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИЗЖИВЯВАНЕ И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В РИТЕЙЛИНГА

ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИЗЖИВЯВАНЕ И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В РИТЕЙЛИНГА
(CONSUMER EXPERIENCE AND THE NEW TECHNOLOGIES IN RETAILING)

ДИНАМИЧНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

ДИНАМИЧНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ
(DYNAMIC PRICING IN E-COMMERCE)

Е ЛИ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО?

Е ЛИ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО?
(IS DIGITALIZATION REALLY A COMPETITIVE ADVANTAGE?)

ДИГИТАЛИЗИРАНО ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО КАТО ЧАСТ ОТ ERP ЕКО СИСТЕМАТА

ДИГИТАЛИЗИРАНО ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО КАТО ЧАСТ ОТ ERP ЕКО СИСТЕМАТА
(DIGITALIZED COMMERCIAL AGENCY AS PART OF THE ERP ECO SYSTEM)

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗБОРА НА ТЪРГОВСКИ ФОРМАТ И МОДЕЛИТЕ НА ПАЗАРУВАНЕ НА БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗБОРА НА ТЪРГОВСКИ ФОРМАТ И МОДЕЛИТЕ НА ПАЗАРУВАНЕ НА БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ
(INVESTIGATING RETAIL FORMAT CHOICE AND SHOPPING PATTERNS OF FMCG)

БЛОКЧЕЙН И ТЪРГОВИЯТА В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ИНДУСТРИЯ – РИСКОВЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ

БЛОКЧЕЙН И ТЪРГОВИЯТА В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ИНДУСТРИЯ – РИСКОВЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ
(BLOCKCHAIN AND TRADE IN THE FOOD INDUSTRY – RISKS AND OPPORTUNITIES)

DIGITAL TRANSFORMATION AND VIETNAM DESTINATION MARKETING SOLUTIONS TO INTERNATIONAL MARKET

DIGITAL TRANSFORMATION AND VIETNAM DESTINATION MARKETING SOLUTIONS TO INTERNATIONAL MARKET
(DIGITAL TRANSFORMATION AND VIETNAM DESTINATION MARKETING SOLUTIONS TO INTERNATIONAL MARKET)

ПОДОБРЯВАНЕ НА КЛИЕНТСКОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ – ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ ХУМАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ПОДОБРЯВАНЕ НА КЛИЕНТСКОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ – ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ ХУМАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
(IMPROVING CUSTOMER EXPERIENCE – DIGITALIZATION AND/OR HUMANIZATION OF INSURANCE PRODUCTS TRADE)

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПО ФАКТОРНИЯ МОДЕЛ НА ДЮПОН В РИТЕЙЛ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ (ПО ПРИМЕРА НА „ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД)

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПО ФАКТОРНИЯ МОДЕЛ НА ДЮПОН В РИТЕЙЛ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ (ПО ПРИМЕРА НА „ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД)
(THE DUPONT FACTOR MODEL ANALYSIS AND ASSESSMENT IN THE RETAIL SECTOR IN BULGARIA (ON THE EXAMPLE OF „TECHNOMARKET BULGARIA“ EAD))

ХЕДОНИСТИЧНО И/ИЛИ УТИЛИТАРНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В 5.0 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

ХЕДОНИСТИЧНО И/ИЛИ УТИЛИТАРНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В 5.0 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
(HEDONIC AND/OR UTILITARIAN TRAINING OF COMMERCIAL SPECIALISTS IN THE 5.0 CHALLENGE)

ХУМАНИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ – НЕИЗБЕЖНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПО ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ

ХУМАНИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ – НЕИЗБЕЖНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПО ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
(HUMANIZATION AND DIGITALIZATION – THE INEVITABLE CHALLENGE IN THE EDUCATION OF ECONOMICS AND COMMERCE STUDENTS)