Turkey's Economic Policy in Light of New Transformations in the Economy Cover Image

Ekonomideki Yeni Dönüşümler Işığında Türkiye’nin Ekonomi Politiği
Turkey's Economic Policy in Light of New Transformations in the Economy

Contributor(s): Ahmet Yılmaz Ata (Editor), Mehmet Fatih Buğan (Editor)
Subject(s): National Economy, Supranational / Global Economy, Agriculture, Economic policy, International relations/trade, Political economy, Health and medicine and law, Economic development, Geopolitics
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Economic Policy; Turkey; Economy; economic systems;
Summary/Abstract: İktisat bilimi kıtlık ile mücadele amacından dolayı bir takım tercih ve seçimlerde bulunarak, bireysel ve toplumsal refahın nasıl artırılabileceğini araştıran bir çalışma alanına sahiptir. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle “ne üretileceği”, “nasıl üretileceği” ve “kime üretileceği” sorularına doğru yanıtlar vermek gerekecektir. İşte iktisat biliminde bu sorulara cevap arayan ekonomik yapılara, iktisadi sistemler denir. Bir anlamda iktisadi sistemler ekonomik yaşamda, oyunun kuralının nasıl belirlendiğini ortaya koyan yapılardır. Genel olarak iktisadi sistemler iki zıt piyasa ekonomisi ve kumanda ekonomisi arasında yer alırlar. Buradaki temel ayrıştırıcı özellik, devlet-özel sektörün ekonomideki görev ve fonksiyonlarıdır. Ülkelerin iktisadi tarihi analiz edildiğinde, farklı zaman ve dönemlerde bu iki ekonomik sistem arasında gitgellerin yaşandığı görülebilmektedir. Dolayısıyla iktisadi sistemler üzerinde bir yandan ülke koşulları, diğer yandan dışsal bir unsur olarak dünya ekonomisinde yaşanan dönüşümler etkili olmaktadır...

  • E-ISBN-13: 978-975-447-423-7
  • Print-ISBN-13: 978-975-447-423-7
  • Page Count: 248
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish
Vergilemede Adalet İlkesi ve Türkiye'de Durum

Vergilemede Adalet İlkesi ve Türkiye'de Durum
(The Principle of Justice in Taxation and the Situation in Turkey)

Türkiye ve AB Ülkelerinin Sağlık Hizmetleri Sistemi ve Sağlık Göstergelerinin Karşılaştırılması

Türkiye ve AB Ülkelerinin Sağlık Hizmetleri Sistemi ve Sağlık Göstergelerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Health Services System and Health Indicators of Türkiye and EU Countries)

Türkiye’de İhracat Çeşitlendirmesi

Türkiye’de İhracat Çeşitlendirmesi
(Export Diversification in Turkey)

Jeopolitik Konumun Önemi ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Türkiye’nin Granger Nedensellik Analizi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Jeopolitik Konumun Önemi ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Türkiye’nin Granger Nedensellik Analizi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
(The Importance of Geopolitical Location and Its Effect on Foreign Direct Investments: Evaluation of Turkey within the Framework of Granger Causality Analysis)

Türkiye’nin Asya’ya Açılım Politikası ve Bu Bağlamda Çin’le Olan Ekonomik İlişkileri

Türkiye’nin Asya’ya Açılım Politikası ve Bu Bağlamda Çin’le Olan Ekonomik İlişkileri
(Turkey's Opening Policy to Asia and Its Economic Relations with China in This Context)

Türkiye’de Tarımsal Büyüme Politikaları

Türkiye’de Tarımsal Büyüme Politikaları
(Agricultural Growth Policies in Turkey)

Demokrasi Göstergelerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: BRICS-T Ülkelerinden Ampirik Bulgular

Demokrasi Göstergelerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: BRICS-T Ülkelerinden Ampirik Bulgular
(The Effect of Democracy Indicators on Economic Growth: Empirical Findings from BRICS-T Countries)

Küresel Finansal Kriz ve Covid-19 Pandemisi Altında Bulaşma Etkisi

Küresel Finansal Kriz ve Covid-19 Pandemisi Altında Bulaşma Etkisi
(Contagion Effect Under the Global Financial Crisis and Covid-19 Pandemic)