LEXICOLOGY AND LEXICOGRAPHY I Cover Image

LEKSIKOLOGIJA I LEKSIKOGRAFIJA I
LEXICOLOGY AND LEXICOGRAPHY I

Contributor(s): Senahid Halilović (Editor)
Subject(s): Language studies, Theoretical Linguistics, Recent History (1900 till today), Lexis, Historical Linguistics, Sociolinguistics, South Slavic Languages
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: linguistics; lexis; lexicography; lexicology; South-Slavic languages; dictionaries; culture; folklore;
Summary/Abstract: Međunarodni naučni skup “Leksikografski postupak u različitim tipovima referentnih djela” održan je u Sarajevu 27–28. maja 2022. godine. Organizator skupa bio je Centar za leksikologiju i leksikografiju Odjeljenja humanističkih nauka u saradnji s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, a domaćin Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Skup je otvorio akademik Muris Čičić, predsjednik ANUBiH-a. Zbog pandemije koronavirusa Organizacioni odbor odlučio se za hibridno odvijanje skupa: uživo i onlajn. U radu skupa sudjelovali su lingvisti iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Poljske, Rusije, SAD-a, Slovenije i Srbije. Podneseni referati i plodna diskusija pokazali su savremeno stanje i dostignuća leksikološko-leksikografskih istraživanja u Bosni i Hercegovini, srednjojužnoslavenskom i drugim (južno)slavenskim jezicima i šire. U ovom zborniku objavljuju se radovi koje su autori blagovremeno dostavili Organizacionom odboru. Prilozi obrađuju različite teme u referentnim djelima i korpusima. Iz raznih uglova i koristeći različite metode propituju jezičku prošlost i sadašnjost, dijalekatsku i terminološku leksiku, savremene opisne i specijalne jednojezičke i dvojezičke rječnike te enciklopedije. Prilozi nisu grupirani tematski; nižu se abecednim redom prema prezimenima autora. U vrijeme održavanja skupa upriličeno je gostujuće predavanje prof. dr. Danka Šipke (Arizona, SAD) o temi “Geografija riječi”. Zbornik okončava tekstom tog predavanja. Zahvaljujemo autoricama i autorima priloga, recenzentici i recenzentu te svima koji su pomogli u organizaciji skupa i izdavanju zbornika. Nadamo se da će zbornik naći svoje čitaoce među lingvistima, etnolozima, antropolozima i u širem krugu zainteresiranih za leksikološko-leksikografske teme.

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-81-0
  • Print-ISBN-13: 978-9926-410-81-0
  • Page Count: 236
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian, Bulgarian, Russian, Slovenian, Serbian, Montenegrine
СРПСКИ РЕЧНИК НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА - ПОРТРЕТ САВРЕМЕНОГ РЕЧНИКА АКТУЕЛНИХ АНГЛИЦИЗАМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

СРПСКИ РЕЧНИК НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА - ПОРТРЕТ САВРЕМЕНОГ РЕЧНИКА АКТУЕЛНИХ АНГЛИЦИЗАМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
(А SERBIAN DICTIONARY OF RECENT ANGLICISMS - PORTRAIT OF A MODERN DICTIONARY OF CURRENT ANGLICISMS IN THE SERBIAN LANGUAGE)

LEKSIKOGRAFSKI POSTUPAK U TRETMANU NJEMAČKIH PARONIMA U DVOJEZIČKOM RJEČNIKU

LEKSIKOGRAFSKI POSTUPAK U TRETMANU NJEMAČKIH PARONIMA U DVOJEZIČKOM RJEČNIKU
(LEXICOGRAPHIC TREATMENT OF GERMAN PARONYMS IN A BILINGUAL DICTIONARY)

RASTOČI SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA (ESSKJ) - ORGANIZACIJA IN PRIKAZ JEZIKOVNIH PODATKOV

RASTOČI SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA (ESSKJ) - ORGANIZACIJA IN PRIKAZ JEZIKOVNIH PODATKOV
(THE ESSKJ GROWING WEB DICTIONARY OF THE SLOVENIAN STANDARD LANGUAGE - ORGANISATION AND DISPLAY OF LINGUISTIC DATA)

NAZIVI ZA DAŽDEVNJAKA U BOSNI I HERCEGOVINI: LINGVOGEOGRAFSKI PRISTUP

NAZIVI ZA DAŽDEVNJAKA U BOSNI I HERCEGOVINI: LINGVOGEOGRAFSKI PRISTUP
(WORDS FOR THE FIRE SALAMANDER IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: LINGUOGEOGRAPHICAL APPROACH)

METODOLOŠKI PRISTUP U SAVREMENIM ENCIKLOPEDIJAMA PERZIJSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

METODOLOŠKI PRISTUP U SAVREMENIM ENCIKLOPEDIJAMA PERZIJSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
(METHODOLOGICAL APPROACH IN CONTEMPORARY ENCYCLOPEDIAS OF PERSIAN LANGUAGE AND LITERATURE)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДИАЛЕКТНА ЛЕКСИКОГРАФИЯ (С ОСОБЕН ОГЛЕД КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ДИАЛЕКТЕН КУЛИНАРЕН РЕЧНИК)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДИАЛЕКТНА ЛЕКСИКОГРАФИЯ (С ОСОБЕН ОГЛЕД КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ДИАЛЕКТЕН КУЛИНАРЕН РЕЧНИК)
(CHALLENGES TO THE BULGARIAN DIALECT LEXICOGRAPHY (WITH PARTICULAR REGARD TO THE CREATION OF A BULGARIAN DIALECT CULINARY DICTIONARY))

КОМПЛЕКСНО ПРОУЧВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДИАЛЕКТНА КУЛИНАРНА ЛЕКСИКА ПРЕЗ XXI-ВИ ВЕК

КОМПЛЕКСНО ПРОУЧВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДИАЛЕКТНА КУЛИНАРНА ЛЕКСИКА ПРЕЗ XXI-ВИ ВЕК
(COMPLEX STUDY OF THE BULGARIAN DIALECT CULINARY VOCABULARY IN THE 21ST CENTURY)

СЪВРЕМЕННИ ЛИНГВОГЕОГРАФСКИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИАЛЕКТНАТА ЛЕКСИКА (“ИНТЕРАКТИВНА КУЛИНАРНА КАРТА НА БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА ТЕРИТОРИЯ”)

СЪВРЕМЕННИ ЛИНГВОГЕОГРАФСКИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИАЛЕКТНАТА ЛЕКСИКА (“ИНТЕРАКТИВНА КУЛИНАРНА КАРТА НА БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА ТЕРИТОРИЯ”)
(MODERN LINGUOGEOGRAPHIC METHODS FOR RESEARCHING DIALECT LEXICS (“INTERACTIVE CULINARY MAP OF THE BULGARIAN LANGUAGE TERRITORY”))

PRIJEDLOG TVORBENE BILJEŠKE ZA DVOJEZIČKE RJEČNIKE NA PRIMJERU GLAGOLA S PREFIKSOM DO-

PRIJEDLOG TVORBENE BILJEŠKE ZA DVOJEZIČKE RJEČNIKE NA PRIMJERU GLAGOLA S PREFIKSOM DO-
(PROPOSITION OF A NOTE OF WORD FORMATION FOR BILINGUAL DICTIONARIES ON THE EXAMPLE OF VERBS WITH THE PREFIX DO-)

PRIKAZ POMENSKO POVEZANIH IZTOČNIC V SLOVARJU PREGOVOROV IN SORODNIH PAREMIOLOŠKIH IZRAZOV

PRIKAZ POMENSKO POVEZANIH IZTOČNIC V SLOVARJU PREGOVOROV IN SORODNIH PAREMIOLOŠKIH IZRAZOV
(PRESENTATION OF SEMANTICALLY RELATED ENTRIES IN THE DICTIONARY OF PROVERBS AND SIMILAR PAREMIOLOGICAL EXPRESSIONS)

LEKSIKOGRAFSKI POSTUPAK U RJEČNICIMA CRNOGORSKIH GOVORA

LEKSIKOGRAFSKI POSTUPAK U RJEČNICIMA CRNOGORSKIH GOVORA
(LEXICOGRAPHICAL PROCEDURES FOR DICTIONARIES OF MONTENEGRIN DIALECTS)

ЗАМЕТКИ О ЛЕКСИКЕ НАРОДНОЙ МИФОЛОГИИ В “СЛОВАРЕ БОСНИЙСКОГО ЯЗЫКАˮ

ЗАМЕТКИ О ЛЕКСИКЕ НАРОДНОЙ МИФОЛОГИИ В “СЛОВАРЕ БОСНИЙСКОГО ЯЗЫКАˮ
(NOTES ON THE MYTHOLOGICAL VOCABULARY IN THE “DICTIONARY OF THE BOSNIAN LANGUAGE”)

ANGLICIZMI U RJEČNICIMA BOSANSKOG JEZIKA S POČETKA 21. VIJEKA - ETIMOLOŠKA PERSPEKTIVA

ANGLICIZMI U RJEČNICIMA BOSANSKOG JEZIKA S POČETKA 21. VIJEKA - ETIMOLOŠKA PERSPEKTIVA
(ANGLICISMS IN THE EARLY 21ST CENTURY BOSNIAN LANGUAGE DICTIONARIES - AN ETYMOLOGICAL PERSPECTIVE)

RAZDVAJANJE LEKSIKOGRAFSKIH I ENCIKLOPEDIJSKIH INFORMACIJA U VUKOVSKOJ TRADICIJI

RAZDVAJANJE LEKSIKOGRAFSKIH I ENCIKLOPEDIJSKIH INFORMACIJA U VUKOVSKOJ TRADICIJI
(SEPARATION OF ENCYCLOPEDIC AND LEXICOGRAPHICAL INFORMATION IN LEXICOGRAPHIC TRADITION ESTABLISHED BY VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ)

GEOGRAFIJA RIJEČI: DIMENZIJE MEĐUJEZIČKE LEKSIČKE RAZNOLIKOSTI

GEOGRAFIJA RIJEČI: DIMENZIJE MEĐUJEZIČKE LEKSIČKE RAZNOLIKOSTI
(THE GEOGRAPHY OF WORDS: THE DIMENSIONS OF CROSS-LINGUISTIC LEXICAL DIVERSITY)