LIBERAL WESTERN BALKANS ON THE MOVE: YOUTH IN LIBERAL POLITICAL PARTIES Cover Image

LIBERALNI ZAPADNI BALKAN U POKRETU: MLADI U LIBERALNIM POLITIČKIM STRANKAMA
LIBERAL WESTERN BALKANS ON THE MOVE: YOUTH IN LIBERAL POLITICAL PARTIES

Author(s): Adisa Memišević, Anela Lemeš, Valida Repovac Nikšić
Subject(s): Government/Political systems, Political behavior, Politics and law, Politics and society, Comparative politics, Sociology of Politics
Published by: Fondacija Boris Divković
Keywords: case study; education; inclusion; initiatives; legislatives; liberal parties; political participation; politics; Western Balkans; youth; youth forum;
Summary/Abstract: Fokus ovog istraživanja su liberalne stranke Zapadnog Balkana i njihove strategije za unapređenje i promociju političke participacije mladih, ne samo unutar stranaka, već i u njihovim zemljama. Cilj ove analize bio je sagledati trenutna stajališta o zastupljenosti mladih u politici u liberalnim političkim strankama Zapadnog Balkana, mapirati njihove uloge i strategije za unapređenje političke uključenosti mladih te povećati vidljivost uspješnih primjera iz regije. Politički i pravni konteksti i okviri Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije pregledani su kroz analizu njihovih sistema kvota, kao i kroz pregled trenutne zastupljenosti mladih u parlamentima zemalja Zapadnog Balkana. Dosadašnja istraživanja pokazuju da političke stranke često u praksi ne podržavaju učešće mladih političara u procesima izrade političkih programa, iako su usvojile programe i politike za mlade. Istraživanje je koncipirano kao studija slučaja četiri liberalne stranke iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije i njihovih strategija za razvoj i promociju političke participacije mladih ne samo unutar stranakaveći u njihovim zemljama. Komparativna analiza provedena je korištenjem mješovitih metoda: kombiniranjem kvalitativne analize primarnih i sekundarnih podataka i kvantitativne analize prikupljenih primarnih podataka kako bi se informacije triangulirale u najvećoj mogućoj mjeri. Kako bismo razvili novu regionalnu priču, potrebno nam je istraživanje koje ispituje unutarstranačku demokraciju u tim liberalnim strankama, mapira njihove trenutne poglede na mlade i relevantne politike, te sagledava koje bi se aktivnosti mogle uvesti i prilagoditi potrebama njihovih stranaka i stranačkih sistema.

  • E-ISBN-13: 978-9926-8035-7-5
  • Print-ISBN-13: 978-9926-8035-7-5
  • Page Count: 116
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian