The COVID-19 pandemic and the response of institutions and safe houses to domestic violence Cover Image

Pandemija COVID-19 i odgovor institucija i sigurnih kuća na nasilje u porodici
The COVID-19 pandemic and the response of institutions and safe houses to domestic violence

Author(s): Fatima Bećirović
Contributor(s): Majda Halilović (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Welfare systems, Studies in violence and power, Health and medicine and law, Family and social welfare, Court case
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: pandemics; COVID-19; domestic violence; safe houses; institutions;
Summary/Abstract: Atlantska inicijativa od 2012. godine radi na razmatranju sudskih praksi u oblasti nasilja nad ženama, a posebno nasilja u porodici. Rezultat je niz publikacija i resursa koji se koriste prvenstveno u pravosuđu, ali i u drugim sektorima zaduženim za pružanje podrške žrtvama nasilja u Bosni i Hercegovini (BiH). Rad Atlantske inicijative temelji se na saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom i zajedničkom razvijanju istraživanja, priručnika i preporuka s ciljem unapređenja prakse i znanja u oblasti nasilja nad ženama. Svima koji rade u oblasti nasilja nad ženama pandemija COVID-19 pokazala je koliko je nasilje kompleksan problem i postavila je nove izazove pred uspostavljen sistem zaštite. S tim u vezi u novembru i decembru 2020. godine Atlantska inicijativa je provela istraživanje koje je dalo uvid u situaciju vezanu za pandemiju COVID-19 i njen uticaj na odgovor institucija i sigurnih kuća na nasilje u porodici. Analiza je pokazala razmjere problema nasilja tokom pandemije; učestalost prijava nasilja; razlike u odnosu na prethodnu godinu; specifične teškoće i specifične slučajeve nasilja; ukazala je na problem brige za mentalno zdravlje pomagača; te su na osnovu analize definirane preporuke za predstavnike institucija i sigurnih kuća za unapređenje rada u oblasti nasilja ne samo tokom kriznih situacija nego i u normalnim okolnostima. Istraživanje je bilo početna osnova za rad grupe stručnjaka i stručnjakinja iz sektora: socijalna zaštita, policija, pravosuđe i gender institucionalni mehanizmi koja je tokom pet sastanaka razmatrala na koji način je pandemija uticala na odgovor svih ovih sektora i šta je potrebno uraditi da se izazovi prevaziđu. Ovaj dokument daje sažetak istraživanja s fokusom na ključne preporuke i prijedloge kako ih realizirati.

  • E-ISBN-13: 978-9926-465-21-6
  • Print-ISBN-13: 978-9926-465-21-6
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian