Innovation and Best Practices in Logistics and Supply Chain Management Cover Image

Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките
Innovation and Best Practices in Logistics and Supply Chain Management

Scientific proceeding of the Second Scientific and Business Conference in Logistics and Supply Chain Management, dedicated to the 30th anniversary of the „Business Logistics“ specialty establishment at University of National and World Economy October

Contributor(s): Miroslava Rakovska (Editor)
Subject(s): Economy, National Economy, Transport / Logistics
Published by: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Keywords: logistics; chains on supplies; logistics sector; training
Summary/Abstract: The publication contains papers from the scientific forum of the Jubilee Second Scientific and Business Conference on Logistics and Supply Chain Management, organized by the Department of Logistics and Supply Chains at the University of National and World Economy (UNWE) with the assistance of the Bulgarian Logistics Association and held at UNWE on October 7, 2021. The conference is dedicated to the 30th anniversary of the „Business Logistics“ specialty establishmentat UNWE. Its main objective is to provide a forum for discussing the opportunities, challenges and trends in the development of logistics and supply chain management in business, science and education. The conference aims to stimulate cooperation between business representatives, scientists, teachers, researchers, consultants, doctoral students and students‚ specializing in or showing interest in logistics and supply chain management. Fourteen scientific reports are included in the conference proceedings, four of which were developed by students and doctoral students. The reports are divided into the following three sections: I. Trends and opportunities for the development of education and practice in the field of logistics and supply chains; II. Contemporary challenges and solutions in the logistics sector and logistics services; III. Theoretical and methodological aspects of modern logistics and supply chains.

  • E-ISBN-13: 978-619-232-549-7
  • Print-ISBN-13: 978-619-232-548-0
  • Page Count: 188
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bulgarian
Развитие на обучението по логистика и управление на веригата на доставките в България

Развитие на обучението по логистика и управление на веригата на доставките в България
(Development of Logistics and Supply Chain Education in Bulgaria)

Сътрудничество на висшите учебни заведения с фирмите в областта на логистиката и управлението на веригите на доставки – на примера на Руския икономически университет „Г. В. Плеханов“ Москва

Сътрудничество на висшите учебни заведения с фирмите в областта на логистиката и управлението на веригите на доставки – на примера на Руския икономически университет „Г. В. Плеханов“ Москва
(Collaboration of Higher Education Institutions with Firms in the Field of Logistics and Supply Chain Management – the Case of Plekhanov Russian University of Economics Moscow)

Пазарът на електрически автомобили – състояние, проблеми и тенденции

Пазарът на електрически автомобили – състояние, проблеми и тенденции
(Electric Cars Market – State, Problems and Trends)

Сравнителен анализ на приложимите практики при достъпа до професията „ръководител транспортна дейност“ в Европа

Сравнителен анализ на приложимите практики при достъпа до професията „ръководител транспортна дейност“ в Европа
(Comparative Analysis of Applicable Practices for Access to the Occupation of Road Transport Operators in Europe)

Тенденции в използването на информационни технологии в дистрибуцията на потребителски стоки

Тенденции в използването на информационни технологии в дистрибуцията на потребителски стоки
(Information Technologies Trends Used in the Distribution of Consumer Goods)

Модел за подобряване на социалния ефект на логистичните услуги, чрез повишаване културата на логистичното обслужване

Модел за подобряване на социалния ефект на логистичните услуги, чрез повишаване културата на логистичното обслужване
(Model for Improving the Social Effect of Logistics Services by Increasing the Culture of Logistics Service)

Управление на качеството във веригата на доставките при доставчиците на логистични услуги

Управление на качеството във веригата на доставките при доставчиците на логистични услуги
(Supply Chain Quality Management at Logistics Service Providers)

Развитие на логистичните услуги при електронната търговия

Развитие на логистичните услуги при електронната търговия
(Logistics Services Development In The E-Commerce)

Предизвикателства пред изграждане на веригата на доставките за следпродажбено обслужване на нови продукти

Предизвикателства пред изграждане на веригата на доставките за следпродажбено обслужване на нови продукти
(Challenges in Designing Reliable Supply Chain Ensuring High Level of Customers’ Service Post Sale of Newly Introduced Products)

Глобални и регионални рискове във веригите на доставки

Глобални и регионални рискове във веригите на доставки
(Global and Regional Risks in the Supply Chains)

Възможности за класифициране на номенклатурата на стоково-материалните запаси по два критерия

Възможности за класифициране на номенклатурата на стоково-материалните запаси по два критерия
(Opportunities for Classifying the Material Stocks by Two Criteria)

Модел за оценка влиянието на хората върху организационната култура във веригата на доставки

Модел за оценка влиянието на хората върху организационната култура във веригата на доставки
(Model for Assessing the Influence of People on the Organizational Culture in the Supply Chain)

Омниканалната интеграция и асортиментното предлагане

Омниканалната интеграция и асортиментното предлагане
(Omnichannel Integration and Assortment Supply)

Предизвикателства пред финансовата логистика в областта на началното и средното образование

Предизвикателства пред финансовата логистика в областта на началното и средното образование
(Challenges to Financial Logistics in the Field of Primary and Secondary Education)