Handbook - Actions of Support Services and the Judiciary in Cases of Domestic Violence During the COVID-19 Pandemic - Expert Review - Cover Image

Priručnik - postupanje službi podrške i pravosuđa u predmetima nasilja u porodici tokom pandemije COVID-19 - osvrt stručnjaka -
Handbook - Actions of Support Services and the Judiciary in Cases of Domestic Violence During the COVID-19 Pandemic - Expert Review -

Contributor(s): Ivanka Marković (Editor), Nejra Veljan (Editor), Majda Halilović (Editor)
Subject(s): Criminal Law, International Law, Welfare systems, Studies in violence and power, Health and medicine and law, Family and social welfare, Court case, Labour and Social Security Law
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: BiH; domestic violence; COVID-19; judiciary; support services; actions taken; criminal law; social security law; judiciary practices;
Summary/Abstract: Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici je odavno prepoznato kao oblik diskriminacije žena i najdrastičnijeg kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda na globalnom nivou. Ne postoji nijedan dio zemaljske kugle na kojem ne postoji nasilje u porodici u kojem se dominantno žena javlja kao žrtva nasilja. Svjesni ove činjenice, kao i duboko ukorijenjene nejednakosti žena i muškaraca širom svijeta, predstavnici značajnih međunarodnih organizacija preduzeli su niz aktivnosti u cilju sprečavanja i suzbijanja ove negativne društvene pojave. Bosna i Hercegovina se među prvim državama pridružila ovim naporima, stavljajući svoj potpis na sve relevantne međunarodne i regionalne dokumente iz ove oblasti. Međutim, i pored tako proklamovane posvećenosti borbi protiv nasilja u porodici, izostali su stvarni efekti na terenu. Mnoga istraživanja koja su provedena od strane NVO i nekih drugih organizacija na teritoriji BiH pokazuju da i pored postojanja normativnih rješenja koja omogućavaju efikasnu reakciju na ovaj oblik nasilja, još uvijek izostaje adekvatna reakcija svih subjekata zaštita. To je posebno došlo do izražaja u situaciji izazvanoj pandemijom virusa korona COVID-19 koja je u Bosni i Hercegovini nastala početkom 2020. te godine. U nastojanju da spriječi širenje bolesti izazvane ovim virusom, nadležni državni organi donose različite epidemiološke mjere i preporuke koje se uglavnom odnose na smanjivanje kretanja i međusobnih kontakata sa licima sa kojima se ne živi u zajedničkom domaćinstvu, na organizaciju rada od kuće u svim organima, institucijama i poslovnim subjektima u kojima je to moguće, ne vodeći pri tome računa o efektima takvih mjera na žrtve nasilja u porodici. Opravdano je konstatovati da nadležne institucije u entitetima, u tom početnom periodu pandemije, nisu adekvatno reagovale ne problematiku vezanu za nasilje u porodici, odnosno na specifične potrebe žrtava nasilja u porodici. Naime, žrtve nasilja u porodici, nakon uvođenja mjera ograničenja kretanja i rada od kuće, dolaze u nezavidnu poziciju. Svakodnevni boravak sa nasilnikom u atmosferi straha, nezaštićenosti i nemoći da se, bez znanja nasilnika, potraži pomoć od nadležnih institucija, značajno utiču na njihovu poziciju. S druge strane, takvo stanje djeluje podsticajno na nasilnika, što rezultira povećanom stopom nasilja u porodici u svim državama, pa i u Bosni i Hercegovini. Komitet za prava žena pri Evropskom parlamentu u prvoj sedmici uvođenja mjera ograničenog kretanja navodi povećano nasilje za 30%, a predstavnici nevladinih organizacija u BiH ukazuju na činjenicu da je nasilje u porodici povećano za oko 20% tokom pandemije uz znatno povećanje broja zahtjeva za smještaj u sigurne kuće tokom 2020. godine u odnosu na prethodnu godinu. „Priručnik – COVID-19 i nasilje u porodici“ je publikacija koja je nastala kao izraz potrebe da se stručna javnost, ali i svi građani Bosne i Hercegovine, upoznaju sa problemima sa kojima se susreću žrtve nasilja u porodici za vrijeme pandemije COVID-19, te da se ukaže na najbolje prakse u postupanju subjekata zaštite u ovakvim i sličnim situacijama. Psihičko nasilje kao oblik nasilja u porodici je čest pratilac svih ostalih vidova nasilja. Međutim, ovaj vid nasilja prolazi neprimijećeno, često i od same žrtve, a ostavlja dugoročne posljedice na zdravlje i radnu sposobnost žrtve nasilja u porodici. Istraživanja potvrđuju da je tokom pandemije u BiH došlo do porasta psihičkog nasilja, naročito u onim porodicama u kojima ranije nije zabilježen bilo kakav oblik nasilja. Najčešće se manifestuje kroz omalovažavanje, zabrane, kontrolisanje kontakata sa drugim licima itd, što tokom vremena dovodi do nesigurnosti žrtve, narušava njeno mentalno zdravlje i stvara osjećaj straha i anksioznosti. Ekstremna posljedica psihičkog nasilja je samoubistvo ili pokušaj samoubistva žrtve. Stoga je neophodno pružiti psihosocijalnu pomoć i podršku žrtvama nasilja, a istovremeno je neophodno provesti i psihosocijalni tretman učinioca nasilja u porodici. Izuzetan značaj u provođenju svih normativnih akata kojima se na bilo koji način tretira oblast sprečavanja i suzbijanja nasilja u porodici ima postupanje policije u slučajevima nasilja u porodici. Ovo iz razloga što se prvi kontakt žrtve sa subjektima zaštite najčešće ostvaruje preko intervencije policije te od načina na koji policija interveniše i njihovog odnosa prema žrtvi često zavisi i daljnji tok postupanja ne samo žrtve, već i svih ostalih subjekata zaštite. Obzirom na specifičnost državnog uređenja BiH, u publikaciji „Priručnik – COVID-19 i nasilje u porodici“ su obrađena normativna rješenja vezana za postupanje policije u FBiH i RS, sa prikazom najboljih praksi u postupanju policije. Posebna pažnja je posvećena ovlaštenju službenih lica da podnose prijedloge za izricanje zaštitnih mjera i hitnih mjera zaštite, uz prikaz formulara za podnošenje ovog zahtjeva koji može biti od koristi svim predstavnicima ministarstva unutrašnjih poslova koji obavljaju ove poslove. Pored toga, publikacija nudi i primjere dobre prakse sudova u izricanju hitnih mjera zaštite i zaštitnih mjera u RS. To daje poseban značaj ovom priručniku, jer su u RS, nakon izmjena normativnog okvira nasilja u porodici, primjetne izvjesne dileme i nesuglasice u primjeni nekih rješenja. U publikaciji je ukazano i na neophodnost hitnog postupanja u svim slučajevima nasilja u porodici te naglašena potreba donošenje odluke Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, kojom bi bila posebno propisana obaveza postupanja tužilaštava (ali i sudova) u predmetima nasilja u porodici bez neopravdanog odgađanja. Poseban značaj ove publikacije se ogleda u prikazivanju primjera dobre prakse u postupanju pojedinih policijskih stanica, kao i primjera dobre prakse uspostave multisektorske saradnje u kriznim situacijama na lokalnom nivou. Oni mogu biti osnova za kreiranje politike postupanja u slučajevima nasilja u porodici u kriznim situacijama kao što je pandemija izazvana virusom COVID-19.

  • E-ISBN-13: 978-9926-465-22-3
  • Print-ISBN-13: 978-9926-465-22-3
  • Page Count: 82
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian
Uvod

Uvod
(Introduction)

Psihičko nasilje i posljedice nasilja u porodici

Psihičko nasilje i posljedice nasilja u porodici
(Psychological Violence and the Consequences of Domestic Violence)

Postupanje centara za socijalni rad u slučajevima nasilja u porodici tokom pandemije COVID-19

Postupanje centara za socijalni rad u slučajevima nasilja u porodici tokom pandemije COVID-19
(Actions of Social Work Centers in Cases of Domestic Violence During the COVID-19 Pandemic)

Postupanje policije u slučajevima nasilja u porodici

Postupanje policije u slučajevima nasilja u porodici
(Actions of the Police in Cases of Domestic Violence)

Mjere zaštite i krivični zakon i praksa u Republici Srpskoj

Mjere zaštite i krivični zakon i praksa u Republici Srpskoj
(Protection Measures and Criminal Law and Practice in the Republic of Srpska)

Postupanje tužilaštva u predmetima nasilja u porodici

Postupanje tužilaštva u predmetima nasilja u porodici
(Procedure of the Prosecution In Cases of Domestic Violence)

Mjere zaštite, krivični zakon i praksa u FBiH

Mjere zaštite, krivični zakon i praksa u FBiH
(Protection Measures, Criminal Law and Practice in FBiH)

Zaključna razmatranja i preporuke

Zaključna razmatranja i preporuke
(Concluding Considerations and Recommendations)