Actions of the Police in Cases of Domestic Violence Cover Image

Postupanje policije u slučajevima nasilja u porodici
Actions of the Police in Cases of Domestic Violence

Author(s): Alma Kovačević
Subject(s): Criminal Law, Civil Law, Security and defense, Studies in violence and power, Health and medicine and law, Family and social welfare, Labour and Social Security Law
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: police; actions; domestic violence; COVID-19;
Summary/Abstract: Nasilje u porodici je jedan od osnovnih vidova kršenja ljudskih prava i zato međunarodni standardi za zaštitu ljudskih prava zahtijevaju od država da poduzmu odlučne mjere kako bi osigurale odgovornost počinioca i zaštitile žrtve. Pojava nasilja u porodici predstavlja veliki društveni problem i kao takav zahtijeva maksimalnu uključenost svih vladinih i nevladinih institucija. U ovom poglavlju će se razmatrati intervencija policije i njeno postupanje po prijavi nasilja u porodici, sa kratkim osvrtom na situaciju u doba pandemije COVID-19.