THE DAYTON PEACE AGREEMENT AND THE FUTURE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

DAYTONSKI MIROVNI SPORAZUM I BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE
THE DAYTON PEACE AGREEMENT AND THE FUTURE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Contributor(s): Zijad Šehić (Editor), Mirko Pejanović (Editor)
Subject(s): National Economy, Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Law and Transitional Justice, Civil Society, Military history, Political history, Government/Political systems, Political behavior, Studies in violence and power, Transformation Period (1990 - 2010), Inter-Ethnic Relations, Politics and Identity, Peace and Conflict Studies
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Dayton Peace Agreements; Aggression; International and national criminal law; Constitutional law; Human rights; Economic situation in Bosnia and Herzegovina after the war; Multiculturalism in Bosnia; Civil law in Bosnia; Geopolitics;
Summary/Abstract: Dvadeset prvog novembra 2015. godini navršilo se 20 godina od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma. U želji da ispune svoju društvenu i naučnu misiju dva odjeljenja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje društvenih i Odjeljenje humanističkih nauka, inicirala su održavanje naučnog simpozija na temu Daytonski mirovni sporazum i budućnost Bosne i Hercegovine. Naučni simpozij je održan 19. novembra/studenoga 2015. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Njegov koncept ustanovljen je u okviru Odjeljenja društvenih nauka i Odjeljenja humanističkih nauka. Prema njemu oblikovane su četiri tematske cjeline za koje su pozvani autori pripremili ukupno 19 referata. Dva referata su pripremljena iz oblasti istorijskih, četiri iz pravnih, pet iz ekonomskih te osam iz oblasti politološko-socioloških nauka i međunarodnih odnosa. Svi pripremljeni i izloženi referati predstavljaju rezultate pojedinačnog naučnog istraživanja složenog kompleksa pitanja koja se odnose na istorijski kontekst u kome je potpisan Daytonski mirovni sporazum i na njegovu primjenu u socijalnoj i političkoj zbilji tokom proteklih 20 godina.

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-09-4
  • Page Count: 274
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian
PAX AMERICANA. REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA I MEĐUNARODNA DIPLOMATIJA OD VAŠINGTONSKOG DO DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA (18. III 1994 – 21. XI 1995)

PAX AMERICANA. REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA I MEĐUNARODNA DIPLOMATIJA OD VAŠINGTONSKOG DO DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA (18. III 1994 – 21. XI 1995)
(PAX AMERICANA. THE REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND INTERNATIONAL DIPLOMACY FROM WASHINGTON TO DAYTON PEACE AGREEMENT (18 March 1994 – 21 November 1995))

RUSKI FAKTOR POLITIČKOG STATUSA BOSNE I HERCEGOVINE DANAS

RUSKI FAKTOR POLITIČKOG STATUSA BOSNE I HERCEGOVINE DANAS
(RUSSIAN FACTOR OF THE POLITICAL STATUS OF BIH TODAY)

KRIVIČNO DJELO AGRESIJE – TEORIJA I PRAKSA MEĐUNARODNOG I NACIONALNOG KRIVIČNOG PRAVA

KRIVIČNO DJELO AGRESIJE – TEORIJA I PRAKSA MEĐUNARODNOG I NACIONALNOG KRIVIČNOG PRAVA
(CRIME OF AGGRESSION – THEORY AND PRACTICE OF INTERNATIONAL AND NATIONAL CRIMINAL LAW)

FUNKCIJE MODERNOG USTAVA: PRIMER DEJTONSKOG USTAVA

FUNKCIJE MODERNOG USTAVA: PRIMER DEJTONSKOG USTAVA
(LIMITATIONS OF THE DEMOCRATIC POTENTIAL OF THE POLITICAL REGIME OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

AFIRMACIJA LJUDSKIH PRAVA KAO POLAZIŠTE ZA REDEFINISANJE POLITIČKOG I DRŽAVNOPRAVNOG KONCEPTA BOSNE I HERCEGOVINE

AFIRMACIJA LJUDSKIH PRAVA KAO POLAZIŠTE ZA REDEFINISANJE POLITIČKOG I DRŽAVNOPRAVNOG KONCEPTA BOSNE I HERCEGOVINE
(AFFIRMATION OF HUMAN RIGHTS AS THE STARTING POINT TO REDEFINE POLITICAL AND LEGAL CONCEPT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

OSNOVE PRIVREDNOG SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE I POTREBNE PROMJENE

OSNOVE PRIVREDNOG SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE I POTREBNE PROMJENE
(BASICS OF THE ECONOMIC SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND NECESSARY CHANGES)

KAKO IZ ZAMKE SREDNJEG DOHOTKA – VITALAN RACIONALNI INTERES BOSANSKOHERCEGOVAČKOG DRUŠTVA

KAKO IZ ZAMKE SREDNJEG DOHOTKA – VITALAN RACIONALNI INTERES BOSANSKOHERCEGOVAČKOG DRUŠTVA
(HOW TO PULL OUT FROM THE TRAP OF MEDIUM INCOME – A VITAL RATIONAL INTEREST OF BIH SOCIETY)

STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U BOSNI I HERCEGOVINI: OD ZABLUDA NEOLIBERALIZMA DO POKRETAČA EKONOMSKOG RASTA

STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U BOSNI I HERCEGOVINI: OD ZABLUDA NEOLIBERALIZMA DO POKRETAČA EKONOMSKOG RASTA
(FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: FROM THE DELUSIONS OF NEOLIBERALISM TO DRIVERS OF ECONOMIC GROWTH)

EKONOMSKO-FISKALNA OBILJEŽJA DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE: STANJE I PERSPEKTIVE

EKONOMSKO-FISKALNA OBILJEŽJA DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE: STANJE I PERSPEKTIVE
(ECONOMIC-FISCAL MARKINGS OF THE STATE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA: SITUATION AND PERSPECTIVES)

OCJENA EFIKASNOSTI TERITORIJALNE ORGANIZACIJE PRIJE I POSLIJE DEJTONA

OCJENA EFIKASNOSTI TERITORIJALNE ORGANIZACIJE PRIJE I POSLIJE DEJTONA
(ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF TERRITORIAL ORGANIZATION BEFORE AND AFTER DAYTON)

NEKE PRETPOSTAVKE ZA BRISELSKU BOSNU I HERCEGOVINU

NEKE PRETPOSTAVKE ZA BRISELSKU BOSNU I HERCEGOVINU
(SOME ASSUMPTIONS FOR BRUSSELS’ BOSNIA AND HERZEGOVINA)

MULTIKULTURALIZMOM PROTIV PLURALIZMA – SLUČAJ DEJTONSKE BOSNE I HERCEGOVINE

MULTIKULTURALIZMOM PROTIV PLURALIZMA – SLUČAJ DEJTONSKE BOSNE I HERCEGOVINE
(MULTICULTURALISM VERSUS PLURALISM – CASE OF THE DAYTON BIH)

POLITIČKI PLURALIZAM I PARLAMENTARNA DEMOKRATIJA U BOSNI I HERCEGOVINI U POSTDEJTONSKOM VREMENU

POLITIČKI PLURALIZAM I PARLAMENTARNA DEMOKRATIJA U BOSNI I HERCEGOVINI U POSTDEJTONSKOM VREMENU
(POLITICAL PLURALISM AND PARLIAMENTARY DEMOCRACY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN POST-DAYTON TIME)

DEJTON I GRAĐANSKO DRUŠTVO U BOSNI I HERCEGOVINI

DEJTON I GRAĐANSKO DRUŠTVO U BOSNI I HERCEGOVINI
(DAYTON AND CIVIL SOCIETY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA)

DEMOGRAFSKO-STRUKTURNE PROMJENE U BOSNI I HERCEGOVINI NAKON DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA

DEMOGRAFSKO-STRUKTURNE PROMJENE U BOSNI I HERCEGOVINI NAKON DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA
(DEMOGRAPHIC-STRUCTURAL CHANGES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AFTER THE DAYTON PEACE AGREEMENT)

NESPOJIVOST DAYTONSKIH HIPOTEKA I DRUŠTVA EVROPSKIH NARODA KAO CILJA

NESPOJIVOST DAYTONSKIH HIPOTEKA I DRUŠTVA EVROPSKIH NARODA KAO CILJA
(INCOMPATIBILITY OF THE DAYTON MORTGAGES AND THE SOCIETY OF EUROPEAN NATIONS AS A GOAL)

GEOPOLITIČKO KODIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE U OBRAZOVNOM SISTEMU

GEOPOLITIČKO KODIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE U OBRAZOVNOM SISTEMU
(GEOPOLITICAL CODING OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE EDUCATIONAL SYSTEM)

FIGURE DAYTONA: POJAM, SADRŽAJ I OBLICI DJELOVANJA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI

FIGURE DAYTONA: POJAM, SADRŽAJ I OBLICI DJELOVANJA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI
(FIGURES OF DAYTON: CONCEPT, CONTENT AND FORMS OF ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA)