The Membership of Bulgaria in the European Union: Thirteen Years Later Cover Image

Членството на България в Европейския съюз: тринадесет години по-късно
The Membership of Bulgaria in the European Union: Thirteen Years Later

Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE – Sofia, Big Conference Room

Contributor(s): Svetlana Aleksandrova-Zlatanska (Editor), Vesselina Dimitrova (Editor), Kaloyan Simeonov (Editor), Svetla Boneva (Editor), Alexander Hristov (Editor), Dobroslav Emilov Mollov (Editor), Georgi Marinov (Editor), Silvia Kirova (Editor), Elif Dağdemir Uçkan (Editor), Mirko Tripunoski (Editor), Duško Dimitrijević (Editor), Silvana Jovcheska (Editor), Maia Tripunoska (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, National Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Energy and Environmental Studies, Sociology, Higher Education , Health and medicine and law, Migration Studies, EU-Accession / EU-DEvelopment, Financial Markets, Fiscal Politics / Budgeting, Marketing / Advertising, Socio-Economic Research, EU-Legislation, Commercial Law
ISSN: 2815-2719
Published by: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Keywords: European Union; Bulgaria; EU Development; EU Policy; International Economics; European Integration; Innovations; Digital; Cohesion; Sustainability; Energy; Decarbonization; Marketing; Business; Trade
Summary/Abstract: The international scientific conference organized by International Economic Relations and Business Department at the University of National and World Economy was held for 19th time (13th since Bulgaria's accession to the European Union). Traditionally, it is dedicated to the Bulgarian membership in the European Union as well as the development of various aspects of the EU – policies, economy, internal market, trade, innovations, etc. Official welcome address to the participants was given by Prof. Dr. Dimitar Dimitrov, UNWE Rector, Assoc. Prof. Dr. Maria Bakalova, International Economics and Politics Faculty Dean, Prof. Dr. Milanka Slavova, International Economic Relations and Business Department Head, Assoc. Prof. Dr. Svetla Boneva, Secretary General for Scientific Research Projects, and Mr. Dragomir Stoynev, Chairperson of the Committee on European Affairs and Oversight of the European Funds.

  • Page Count: 372
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bulgarian
Потребителско поведение в дигитална среда

Потребителско поведение в дигитална среда
(Consumer Behavior in Digital Environment)

Роля на потребителския опит във време на криза

Роля на потребителския опит във време на криза
(Role оf Consumer Experience in Crisis Times)

Методите за управление на държавата и на бизнеса – синергичният ефект и успеха

Методите за управление на държавата и на бизнеса – синергичният ефект и успеха
(Methods for Management of the State and of the Business – The Synergy Effect and Success)

Сензорен маркетинг в България

Сензорен маркетинг в България
(Sensory Marketing in Bulgaria)

Оценки на финансовия сектор в България при подготовкта за ERM II

Оценки на финансовия сектор в България при подготовкта за ERM II
(Assessments of the Financial Sector in Bulgaria in the Way to ERM II)

Динамика на съотношението собствен капитал към активи на банките в страните членки на Европейския съюз

Динамика на съотношението собствен капитал към активи на банките в страните членки на Европейския съюз
(Dynamics of the Equity/Assets Ratio of the Banks in the European Union Member States)

Състояние на основни показатели за социална конвергенция в България

Състояние на основни показатели за социална конвергенция в България
(Basic Indicators for Social Convergence in Bulgaria)

Младежкото доброволчество като конкурентен фактор за висшите училища

Младежкото доброволчество като конкурентен фактор за висшите училища
(Youth Volunteering as a Competitive Factor for Higher Education Institutions)

Ефективен болничен мениджмънт, базиран на оценка на риска

Ефективен болничен мениджмънт, базиран на оценка на риска
(Efficient Hospital Management Based on Risk Assessment Principles)

Относно понятието за данъчно задължено лице в ДДС системата съгласно европейското и националното право

Относно понятието за данъчно задължено лице в ДДС системата съгласно европейското и националното право
(On the Concept of the Taxable Person in the VAT System in Accordance with the European and National Law)

Режими по ДДС – приложими за Северна Ирландия

Режими по ДДС – приложими за Северна Ирландия
(VAT Arrangements Applicable to Northern Ireland)

Пътят на Европейския съюз към декарбонизация на икономиката: приносът на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове

Пътят на Европейския съюз към декарбонизация на икономиката: приносът на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове
(The Contribution of the EU ETS for the Decarburization of the European Economy)

Либерализацията на европейския електроенергиен пазар – постижения и проблеми

Либерализацията на европейския електроенергиен пазар – постижения и проблеми
(The Liberalization of the European Electricity Market – Achievements and Problems)

В подкрепа на дигиталната трансформация на предприятията

В подкрепа на дигиталната трансформация на предприятията
(Supporting the Digital Transformation of Enterprises)

Иновации и възможности за стартиращи компании в ЕС

Иновации и възможности за стартиращи компании в ЕС
(Innovations and Opportunities for Startups in the EU)

Влияние на пандемията от COVID-19 върху мерките в областта на опазване на околната среда, финансирани от Кохезионния фонд на ЕС в България

Влияние на пандемията от COVID-19 върху мерките в областта на опазване на околната среда, финансирани от Кохезионния фонд на ЕС в България
(Impact оf COVID-19 Pandemics on the Environmental Protection Measures, Financed by the EU Cohesion Fund in Bulgaria)

Политика на Европейски съюз за миграции и екологична сигурност

Политика на Европейски съюз за миграции и екологична сигурност
(European Union Migration Policy, Environmental Security)

Икономически ефекти от пандемията от КОВИД-19 върху работниците мигранти в ЕС

Икономически ефекти от пандемията от КОВИД-19 върху работниците мигранти в ЕС
(Economic Impact of COVID-19 on Migrant Workers in the EU)

Необходимост от изграждане на Съюз на капиталовите пазари на ЕС за икономически растеж в Европа

Необходимост от изграждане на Съюз на капиталовите пазари на ЕС за икономически растеж в Европа
(Necessity for Establishing EU’s Capital Markets Union for the Economic Growth in Europe)

Роля на управлението на знание в процеса на създаване на устойчиви иновации

Роля на управлението на знание в процеса на създаване на устойчиви иновации
(The Role of Knowledge Management in the Process of Creating Sustainable Innovation)

Култура и етика в международния бизнес. Ролята на културния фактор в бизнеса с възобновяема енергия

Култура и етика в международния бизнес. Ролята на културния фактор в бизнеса с възобновяема енергия
(Culture and Ethics in International Business. The Culture Factor Role in the Renewable Energy Business)

Теориите за регионалната икономическа интеграция: къде са зелените теории?

Теориите за регионалната икономическа интеграция: къде са зелените теории?
(Regional Economic Integration Theories: Where Are the Green Theories?)

Тенденции в динамиката на потреблението на биологични продукти в ЕС и отделни държави членки (2010-2018 г.)

Тенденции в динамиката на потреблението на биологични продукти в ЕС и отделни държави членки (2010-2018 г.)
(Trends in the Dynamics of Consumption of Organic Products in the EU and Individual Member States (2010-2018))

Генеричната фармацевтична индустрия – международен бизнес със съществено социалноикономическо измерение

Генеричната фармацевтична индустрия – международен бизнес със съществено социалноикономическо измерение
(The Generic Pharmaceutical Industry – An International Business with Solid Social-Economic Dimensions)

Сравнителен анализ на основните индекси за дигитална трансформация. Развитие на дигиталната икономика и общество в България

Сравнителен анализ на основните индекси за дигитална трансформация. Развитие на дигиталната икономика и общество в България
(Comparative Analysis of the Basic Indexes for Digital Transformation. Development of the Digital Economy and Society in Bulgaria)

Мониторинг и оценка на въздействието на кохезионната политика за държавите-членки на ЕС от Централна и Източна Европа (2007-2018 г.)

Мониторинг и оценка на въздействието на кохезионната политика за държавите-членки на ЕС от Централна и Източна Европа (2007-2018 г.)
(Monitoring and Impact Assessment of the EU Cohesion Policy on the Member States from the Central and Eastern Europe (2007-2018))

Влиянието на чуждестранните инвестиции върху развитието на жилищните пазари в България

Влиянието на чуждестранните инвестиции върху развитието на жилищните пазари в България
(The Influence of Foreign Investments on the Development of the Housing Markets in Bulgaria)