Information and Reviews Cover Image

Správy a Recenzie
Information and Reviews

Author(s): Ľubor Králik, Peter Žeňuch, Emil Horák, Jarmila Kredátusová, Gabriela Imrichová, Anna Zelenková, Ján Kačala, Adriana Ferenčíková, Ivana Džundová, Lenka Majchráková, Zuzana Hosszúová, Andrej Škoviera, Snežana Joveva-Dimitrova, Irina Dulebová, Mikuláš Nevrlý, Zuzana Kollárová, Jana Ladzianska - Jusková
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: A. FERENČÍKOVÁ: Pri sedemdesiatke profesora Ivora Ripku Z. HOSSZÚOVÁ: K nedožitým 80 rokom Jána Svetlíka A. ŠKOVIERA: Dve júlové cyrilo-metodské podujatia v Nitre J. KAČALA: Novo o Antonovi Bernolákovi BLANÁR, V.: Nový pohľad do autorskej dielne Antona Bernoláka. Martin : Matica slovenská 2006. 77 s. A. ZELENKOVÁ: Cenná slavistická bibliografia Jiřího Polívku Jiří Polívka (1858-1953). Bibliografická příloha Národní revue č. 20. Sest. Viera Gašparíková. Strážnice : Národní ústav lidové kultury 2006. 64 s. P. ŽEŇUCH: Το πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία – Na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch (Ž 142,10) Ľ. KRÁLIK: TRUBAČOV, O. N.: Trudy po etimologii. Slovo. Istorija. Kuľtura. V dvuch tomach. Moskva : Jazyki slavianskoj kuľtury 2004. 800 s., 664 s. I. DULEBOVÁ: ВЬЮНОВ, Ю. А.: Русский культурный архетип. Страноведение России. Учебное пособие. Москва : Наука 2005. 480 s. J. KREDÁTUSOVÁ: ANTOŇÁKOVÁ, D.: Frazeologičeskije jedinicy russkogo jazyka, sviazannyje s narodnymi obyčajami i obriadami. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2006. 192 s. M. NEVRLÝ: ЧИЖЕВСЬКИЙ, Д.: Філософські твори у 4-х томах. Ред. В. С. Лісовий. Київ : Смолоскип 2005. Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної АН України, НТШ у Америці, Українська Вільна АН у США. M. NEVRLÝ: ОЛЬЖИЧ, О.: Вибрані твори. Упорядник Осип Зінкевич. Передмова Євгена Сверстюка. Київ : Смолоскип 2007. 662 s. I. DŽUNDOVÁ: MICHNEVIČ, A.: Vybranyja pracy. Ed. S. A. Važnik. Minsk : Prava i ekanomika 2006. 231 s. J. LADZIANSKA-JUSKOVÁ: Mova – litaratura – kuľtura. Materyjaly V. mižnarodnaj navukovaj kanferencyi (da 80-hoddzia prafesara Ľva Michailaviča Šakuna. Minsk 2006). Minsk: Prava i ekanomika 2007. 646 s. Ľ. KRÁLIK: Aktuaľnyje voprosy balkanskogo jazykoznanija. Ed. A. N. Sobolev, A. Ju. Rusakov. Sankt-Peterburg: Nauka 2003. 182 s. Z. KOLLÁROVÁ: FINK ARSOVSKY, Ž. a kol.: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb : KNJIGA 2006. 439 s. S. JOVEVA-DIMITROVA: PAČEV, A.: Jazykové spoločenstvá v podmienkach europeizácie a globalizácie. Sofia: Sema PŠ 2006. 252 s. G. IMRICHOVÁ: НИКОЛОВА, Н.: Билингвизмът в българските земи през XV-XIX век. Шумен: Шуменски университет Епископ Констaнтин Преславски 2006. 227 s. E. HORÁK: РИСТОВСКИ, Б.: Македонистот Петар Драганов (1857-1928). Скопје : Матицa македонска 2007. 184 s. L. MAJCHRÁKOVÁ: ТАНЕСКИ З.: Македонско-словачки прирачник за конверзација. Скопје: Магор 2006. 102 s.

  • Issue Year: 42/2007
  • Issue No: 02
  • Page Range: 163-183
  • Page Count: 21
  • Language: Slovak