APPLICATION OF FINANCIAL RELATIVE INDICATORS IN ANALYSIS OF ECONOMIC FINANCIAL ACTIVITY IN JOINT-STOCK COMPANIES OF LITHUANIAN REPUBLIC  Cover Image

FINANSINIŲ SANTYKINIŲ RODIKLIŲ TAIKYMAS LR AKCINIŲ BENDROVIŲ FINANSINĖS – ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖJE
APPLICATION OF FINANCIAL RELATIVE INDICATORS IN ANALYSIS OF ECONOMIC FINANCIAL ACTIVITY IN JOINT-STOCK COMPANIES OF LITHUANIAN REPUBLIC

Author(s): Kristina Puleikienė, Henrika Šakienė
Subject(s): Economy
Published by: Lietuvos verslo kolegija
Keywords: finansiniai santykiniai rodikliai; finansinė - ūkinė veikla; analizė; akcinės bendrovės; finansinė analizė.

Summary/Abstract: Straipsnyje autorės analizuoja, kokią reikšmę įmonės finansinėje - ūkinėje veikloje bei įtaką įmonės verslo sėkmei veiklos analizė. Siekdamos įvertinti įmonės veiklos rezultatus, ūkinius procesus bei nustatyti įvairių veiksnių tarpusavio ryšius, įmonės atlieka įvairias analizes bei naudoja skirtingus metodus bei rodiklius. Straipsnyje akcentuojama žinių, padedančių orientuotis dinamiškoje finansinėje bei ekonominėje aplinkoje svarba. Neįmanoma spręsti įmonės problemų bei vertinti naujų galimybių neatlikus išsamios įmonės veiklos analizės. Pirmiausia svarbu suvokti sąsajas tarp ekonominės analizės, ūkinės veiklos bei finansinės analizės, straipsnyje pateikiamos visų šių analizių sąsajos. Straipsnyje pateikiama mokslinių šaltinių apžvalga, kurioje susisteminami dažniausiai naudojami analizės būdai, jų grupavimas. Autorės susistemina analizės rūšis bei analizuoja pagrindinius finansinius santykinius rodiklius, kurie gali būti naudojami akcinių bendrovių veiklos analizėje. Rodiklių sisteminimo bei analizės poreikis atsiranda dėl to, kad užsienio ir lietuvių autorių moksliniuose darbuose nėra vieningos santykinių rodiklių klasifikavimo sistemos. Straipsnyje pateikiamos pelningumo rodiklių, kapitalo struktūros ir skolų valdymo rodiklių, pagrindinių mokumo rodiklių, turto panaudojimo efektyvumo rodiklių bei rinkos vertės rodiklių lentelės, kuriose matomi susisteminti rodikliai bei jų skaičiavimui naudojamos formulės. Straipsnyje aprašomas atliktas tyrimas, kuriame analizuojami 40 LR Vertybinių popierių biržoje registruotų akcinių bendrovių metiniai pranešimai. Pristatomo tyrimo tikslas - susisteminti ir išanalizuoti LR akcinių bendrovių konsoliduotose metinėse finansinėse ataskaitose ir metiniuose pranešimuose pateikiamus rodiklius, siekiant išsiaiškinti, kurie iš teorijoje pateikiamų finansinių santykinių rodiklių, naudojamų įmonių veiklos analizei, yra populiarūs ir naudojami LR akcinių bendrovių ataskaitose bei pranešimuose. Gauti rezultatai atvaizduojami grafiškai, pateikiama finansinių santykinių rodiklių naudojimo statistika bei įvardijami nepateikiami finansiniai santykiniai rodikliai. Straipsnio gale pateikiamos išvados.

  • Issue Year: 15/2009
  • Issue No: 2
  • Page Count: 1
  • Language: Lithuanian