STUDENT COMPETENCIES IMPROVEMENT IN BUSINESS PRACTICAL TRAINING FIRM  Cover Image

STUDENTŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMOSE
STUDENT COMPETENCIES IMPROVEMENT IN BUSINESS PRACTICAL TRAINING FIRM

Author(s): Rasa Romerytė-Šereikienė, Adelė Stonienė, Henrika Šakienė, Jurgita Martinkienė
Subject(s): Social Sciences
Published by: Lietuvos verslo kolegija
Keywords: vartotojai; poreikiai; vartotojų savybės; išoriniai ir vidiniai veiksniai; prekė; pardavimas.

Summary/Abstract: Straipsnyje autoriai formuluoja vartotojų poreikių tyrimo problemą bei jo aktualumą šiuolaikinėje ekonomikoje. Analizuodami vartotojų poreikių įtaką organizacijos veiklai autoriai atskleidžia vartotojų elgseną įtakojančius išorinius ir vidinius vartotojų elgsenos veiksnius teoriniu ir praktiniu aspektu, apibendrinant vartojimo prekių pirkimo procesą. Straipsnyje aprašomas tyrimas, kuris atliktas siekiant nustatyti vartotojų poreikius, susijusius su mėsos gaminių vartojimu. Tyrimas atliktas norint išsiaiškinti Jurbarke veikiančios mėsos produktus gaminančios įmonės AB „Dainiai“ vartotojų poreikius bei siekiant geriau juos pažinti ir surasti galimybę vartotojus gėriau patenkinti. Autoriai straipsnyje pateikia empirinį tyrimą, kurio rezultatai parodo, kad svarbi vartotojų nuomonė apie įmonę, prekę, jos kainą, įpakavimą, paskirstymą ir rėmimą. Vartotojų poreikių formavimas tiesiogiai susijęs su vidiniais ir išoriniais vartotojų elgsenos veiksniais. Jų patirties kaupimas, motyvai, suvokimas, nuomonė yra veikiami šeimos, įtakos grupių, socialinių klasių, kultūros. Vartotojas yra veikiamas daugelio faktorių, kurie turi įtakos jo pirkimo sprendimams. Jo elgsena priklauso nuo aplinkybių, susijusių su jo asmenybe, užimtumu, gyvenimo būdu, socialinių ir kultūrinių reiškinių. Šiuolaikinės konkurencijos sąlygomis stengiantis išlikti rinkoje ypač svarbu pažinti savo vartotojus ir žinoti, kokiomis priemonėmis įmanoma juos įtikinti pirkti prekę. Vartotojų poreikių tenkinimas pats savaime vartotojo nepadaro pastoviu įmonės prekių vartotoju. Vartotojų išlaikymas ir rinkodaros veiklos efektyvumas yra glaudžiai susijęs su rinkodaros kultūra, demonstruojamomis rinkoje įmonės vertybėmis. Atitinkama rinkodaros kultūra ir ypač orientuota į rinką užtikrina įmonei sėkmę. Norėdamos išsilaikyti šiandieninėje rinkoje, organizacijos turi būti orientuotos į vartotoją ir plėtoti ryšius su vartotojais, tyrimo metu gauti duomenys nustatė keletą tikslinių grupių, įvertino jų savybes, patrauklumą, konkurenciją, įmonės galimybes išnaudoti savo stipriąsias puses. Įvertinant tyrimo rezultatus straipsnyje pateikiamos vartotojų poreikių tenkinimo tobulinimo galimybės.

  • Issue Year: 15/2009
  • Issue No: 2
  • Page Count: 1
  • Language: Lithuanian