Pulpits of the Lubiąż, and the Lubiąż-Głogów type in the Baroque art of Silesia and Greater Poland Cover Image
  • Price 4.50 €

Ambony typu lubiąskiego i lubiąsko-głogowskiego w sztuce barokowej Śląska oraz Wielkopolski
Pulpits of the Lubiąż, and the Lubiąż-Głogów type in the Baroque art of Silesia and Greater Poland

Origins, evolution and migration of forms

Author(s): Artur Kolbiarz
Subject(s): Christian Theology and Religion, Fine Arts / Performing Arts, Architecture, Theology and Religion, Pastoral Theology
Published by: Uniwersytet Opolski
Keywords: rzeźba barokowa na Śląsku; rzeźba barokowa w Wielkopolsce; kościół klasztorny w Lubiążu; Matthias Steinl; Jean Le Pautre;

Summary/Abstract: Zaprojektowana przez Matthiasa Steinla kazalnica z cysterskiego kościoła opackiego w Lubiążu była dziełem przełomowym dla rozwoju nowożytnych ambon na Śląsku. Jej popularność zaowocowała szeregiem repetycji, w których skala podobieństw i różnic względem pierwowzoru pozwala wprowadzić podział replikacji zabytku na dwa zbiory. Pierwszy dotyczy dzieł parafrazujących formy ambony lubiąskiej wzniesionych na przełomie XVII/XVIII w. i zasięgiem obejmuje centralny oraz południowo-wschodni fragment Dolnego Śląska, a także południowo-zachodnią część Górnego Śląska. W jego popularyzacji znaczącą rolę odegrał mecenat arystokracji śląskiej (zarówno świeckiej, jak i duchownej), patronat zakonów, a także ośrodek artystyczny we Wrocławiu. Drugi zbiór obejmuje zabytki łączące koncepcje lubiąskie z pomysłami zawartymi w ambonie z kolegiaty w Głogowie. Budowane w 2. ćw. XVIII w., zasięgiem objęły głównie pogranicze śląsko-wielkopolskie. W tym przypadku rolę ośrodka propagującego wzorzec najprawdopodobniej spełniał Głogów.

  • Issue Year: XXVI/2020
  • Issue No: 56
  • Page Range: 301-334
  • Page Count: 34
  • Language: English, Polish