Baroque sculpture in Lower Silesia in the second half of the 17th century Cover Image

Rzeźba barokowa na Dolnym Śląsku w 2. połowie XVII wieku
Baroque sculpture in Lower Silesia in the second half of the 17th century

Contributor(s): Artur Kolbiarz (Editor)
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Architecture, Visual Arts, History of Art
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: baroque sculpture; small architecture; modern art; Silesian art; Central European art; Lower Silesia; Kingdom of Bohemia; Habsburg Monarchy
Summary/Abstract: Zamieszczone w niniejszym tomie materiały stanowią pokłosie sesji naukowej: "Rzeźba na Śląsku w 2. połowie XVII w." zorganizowanej 20.01.2017. w Muzeum Miedzi w Legnicy. Przedsięwzięcie to miało szczególny charakter, bowiem rzeźba barokowa - potraktowana jako temat przewodni - rzadko staje się obiektem zainteresowań badawczych. Niniejsza książka nie pretenduje do prezentacji kompleksowych dziejów rzeźby na Śląsku na przestrzeni 2. połowy XVII w. Omawiane przez autorów zagadnienia dotyczą jednak obiektów, artystów, lub problemów pomijanych do tej pory, bądź słabo rozpoznanych, w istotnym stopniu uzupełniając i korygując stan badań, zawarty przede wszystkim w w wydanej przed ponad trzema dekadami syntezie rzeźby barokowej na Śląsku pióra prof. Konstantego Kalinowskiego. Śląsk - który w tym czasie wchodził w skład Monarchii Habsburskiej - pomimo peryferyjnego położenia względem Wiednia oraz Pragi poszczycić się może zabytkami rzeźby stojącymi na wysokim poziomie wykonania, łączącymi różnorodne inspiracje. Oprócz związków artystycznych z Czechami oraz Austrią działali tu również rzeźbiarze pochodzący, bądź posługujący się formami charakterystycznymi dla rzeźby południowoniemieckiej, morawskiej, flamandzkiej, czy francuskiej, czego owocem jest bogata mozaika artystyczna o szerokim spektrum stylowym. Znalazło się w niej miejsce dla nurtów klasycyzujących oraz dzieł antyklasycznych, w tym tzw. śląskiej maniery barokowej, silnie eksponującej walory ekspresyjne i zrośniętej z miejscową tradycją sztuki. Zjawiska artystyczne zapoczątkowane w rzeźbie śląskiej pomiędzy 1650, a 1700 r. miały swoją wspaniałą kulminację w 1. połowie XVIII w. Dokładniejsze rozpoznanie rzeźby siedemnastowiecznej - czemu służy także i ta publikacja - pozwala pełniej nakreślić kontekst dla erupcji ilościowej oraz jakościowej rzeźby, jakie miały miejsce na Śląsku około 1700 r.

  • E-ISBN-13: 978-83-226-3679-4
  • Page Count: 166
  • Publication Year: 2020
  • Language: Polish
Rzeźba legnicka około 1650 roku

Rzeźba legnicka około 1650 roku
(Legnica sculpture around 1650)

Epitafium burmistrza Martina Schmidta z kościoła św. Mikołaja w Brzegu – zapomniany przykład snycerki śląskiej 2. połowy XVII wieku

Epitafium burmistrza Martina Schmidta z kościoła św. Mikołaja w Brzegu – zapomniany przykład snycerki śląskiej 2. połowy XVII wieku
(The epitaph of Mayor Martin Schmidt from the Church of St. Nicholas in Brzeg – a forgotten example of Silesian woodcarving of the second half of the 17th century)

Georg Zeller (około 1638–1716) i środowisko artystyczne w którym tworzył w świetle ksiąg metrykalnych

Georg Zeller (około 1638–1716) i środowisko artystyczne w którym tworzył w świetle ksiąg metrykalnych
(Georg Zeller (ca 1638–1716) and the artistic milieu in which he worked in the light of parish registers)

Ołtarz św. Marii Magdaleny w kolegiacie głogowskiej – historia i próba rekonstrukcji

Ołtarz św. Marii Magdaleny w kolegiacie głogowskiej – historia i próba rekonstrukcji
(The altar of St. Mary Magdalene in the Głogów Collegiate Church – its history and an attempt at reconstruction)

Tu es Petrus… Ambona z kolegiaty w Głogowie. Jej dzieje, ikonografia i geneza artystyczna

Tu es Petrus… Ambona z kolegiaty w Głogowie. Jej dzieje, ikonografia i geneza artystyczna
(Tu est Petrus… The pulpit from the Collegiate Church in Głogów. Its history, iconography and artistic origins)

Lubiąż i Świdnica – dwie koncepcje barokizacji śląskich wnętrz sakralnych w 2. połowie XVII wieku

Lubiąż i Świdnica – dwie koncepcje barokizacji śląskich wnętrz sakralnych w 2. połowie XVII wieku
(Lubiąż and Świdnica – two concepts of baroquisation of Silesian church interiors in the second half of the 17th century)

Marmury dolnośląskie. Zarys dziejów wydobycia i artystycznego wykorzystania w kamieniarstwie i rzeźbie w epoce nowożytnej na Śląsku i w Rzeczypospolitej

Marmury dolnośląskie. Zarys dziejów wydobycia i artystycznego wykorzystania w kamieniarstwie i rzeźbie w epoce nowożytnej na Śląsku i w Rzeczypospolitej
(Lower Silesian marble. A history of quarrying and artistic use in stonework and sculpture of the modern era in Silesia and Poland)