Experiencing epiphany. Contexts of becoming a teacher in an interactive perspective Cover Image

Doświadczanie epifanii. Konteksty stawania się nauczycielem w perspektywie interakcyjnej
Experiencing epiphany. Contexts of becoming a teacher in an interactive perspective

Author(s): Gabriela Dobińska
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: epiphany; crystallization experiences; becoming proces; teacher; professional socialization

Summary/Abstract: The article is devoted to the category of „becoming” a teacher. The purpose of the following considerations is to present the motives for choosing the teaching profession. Adopting an interactive perspective, I will focus on the first stage of becoming a teacher, i.e. making a decision about choosing this career path, and then supplement the undertaken considerations with the concepts of epiphanies experienced by teachers during socialization. The introduction presents the main research directions with the participation of educators, and also draws attention to the need to explore the issue of the process of „becoming” a teacher. The theoretical part presents the most important concepts in the field of pedeutology oscillating around the concept and approaches placing the teacher in the center. The research project is maintained in an interpretative paradigm, the biographical method was used. As a result, empirical material was collected covering 14 interviews with teachers. The results of the study allowed to characterize the subjects’ motives to „become” a teacher, which were realized in two variants: external and internal motivation. The following analysis of the research is a fragment of a broader research project focused on epiphanies and experiences crystallizing in the selection of the professional path of educators of various specialties in a biographical perspective, implemented as part of a targeted subsidy for young scientists. Financed by the Ministry of Science and Higher Education. Artykuł poświęcono kategorii stawania się nauczycielem. Celem poniższych rozważań jest przybliżenie motywów wyboru zawodu nauczyciela. Przyjmując perspektywę interakcyjną pochylę się nad pierwszym etapem stawania się nauczycielem, czyli podjęciem decyzji o wyborze tej ścieżki zawodowej, a następnie uzupełnię rozważania o koncepcje epifanii doświadczanych przez nauczycieli w trakcie socjalizacji zawodowej. We wprowadzeniu przedstawiono główne kierunki badań z udziałem pedagogów, a także zwrócono uwagę na potrzebę eksploracji zagadnienia dotyczącego procesu „stawania się” nauczycielem. W części teoretycznej zaprezentowane zostały najważniejsze koncepcje z zakresu pedeutologii oscylujące wokół koncepcji oraz podejść lokujących w centrum proces stawania się nauczycielem. Projekt badawczy jest utrzymany w paradygmacie interpretatywnym, posłużono się metodą biograficzną. W rezultacie zgromadzono materiał empiryczny obejmujący 14 wywiadów z nauczycielami. Wyniki badań pozwoliły scharakteryzować motywy badanych do stawania się nauczycielem, które realizowały się w dwu wariantach: motywacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. Poniższa analiza badań jest fragmentem szerszego projektu badawczego zorientowanego wokół epifanii i doświadczeń krystalizujących w wyborze drogi zawodowej pedagogów różnych specjalności w perspektywie biograficznej, realizowanego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców. Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  • Issue Year: XI/2020
  • Issue No: 1 (30)
  • Page Range: 115-137
  • Page Count: 23
  • Language: Polish