Academic education in a distance form - reflection 
on the praxeological dimension of e-learning Cover Image

Kształcenie akademickie w formie zdalnej – refleksja nad prakseologicznym wymiarem e-learningu
Academic education in a distance form - reflection on the praxeological dimension of e-learning

Author(s): Gabriela Dobińska, Katarzyna Okólska
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: distance learning; e-learning; new technologies; higher education

Summary/Abstract: The article is devoted to the issue of distance education, which was implemented in Polish higher education due to the epidemiological situation caused by Covid-19 in March 2020. The introduction signaled the need for reflection on a distance learning place using new tech-nology resources. In the theoretical part, the basic conceptual apparatus related to e-learning was analyzed, as well as legal acts specifying the conditions that must be met so that teaching classes at the stage of higher education could be conducted using modern technologies and ICT tools. Finally, based on the collected empirical material, reflection was made on the preparation, im-plementation and evaluation of classes in remote mode, indicating the potentials and disad-vantages of total remote education. In describing the distance learning process, the experience of academic teachers was cited and development perspectives in the use of new technologies in pedagogy were outlined. Artykuł poświęcono problematyce kształcenia zdalnego, które zostało wprowadzone do polskiego szkolnictwa wyższego z powodu sytuacji epidemiologicznej wywołanej Covid-19 w marcu 2020 roku. Artykuł składa się z trzech głównych części. We wprowadzeniu zasygnalizowano potrzebę refleksji nad miejscem nauczania na odległość przy użyciu zasobów technologii informacyjnych. W części teoretycznej poddano analizie podstawową aparaturę pojęciową dotyczącą e-learningu, a także akty prawne określające warunki, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na etapie studiów wyższych mogły być prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi teleinformatycznych. Finalnie na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego, dokonano refleksji nad przygotowaniem, realizowaniem oraz ewaluowaniem zajęć w trybie online, wskazując na potencjały oraz wady tkwiące w kształceniu zdalnym. W opisie procesu kształcenia na odległość, przytoczono doświadczenia nauczycieli akademickich oraz nakreślono perspektywy rozwoju w zakresie wykorzystywania nowych technologii w pedagogice.

  • Issue Year: XI/2020
  • Issue No: 4 (33)
  • Page Range: 41-58
  • Page Count: 18
  • Language: Polish