(In)secure Family – Kaleidoscope of (Dys)functions Cover Image

(Nie)bezpieczna rodzina – kalejdoskop (dys)funkcji
(In)secure Family – Kaleidoscope of (Dys)functions

Author(s): Beata Maria Nowak
Subject(s): Higher Education , Sociology of Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: rodzina; dysfunkcja; polidysfunkcja; pomoc i wsparcie społeczne; family; dysfunction; polydysfunction; aid and social support

Summary/Abstract: Artykuł traktuje o sytuacji współczesnych rodzin, ich problemach, uwikłaniach kryzysowych oraz możliwościach niesienia im pomocy. Autorka artykułu rozważa sytuację rodzin dotkniętych dysfunkcją lub polidysfunkcją, nieradzących sobie w obliczu narastającego kryzysu wieloproblemowego. Dokonuje przeglądu badań nad tego typu rodzinami. Odnosi się do aktualnie prowadzonej polityki prorodzinnej i wskazuje na alternatywne możliwości udzielania pomocy rodzinom w wychodzeniu z zapaści polidysfunkcyjnej. Za szczególnie ważne uznaje wspomaganie holistyczne, uwzględniające zwłaszcza poddawanie tego typu rodzin treningom kompetencyjnym indywidualnym i grupowym. // This article deals with the situation of contemporary families, their problems, crisis complications and the possibilities of helping them. The article discusses the situation of families affected by dysfunction or polydysfunction, unable to cope in the face of a growing multi-problem crisis. It reviews research into this type of families, refers to the current pro-family policy, and points to alternative ways of helping families to recover from a polydysfunctional collapse. Holistic support is found to be particularly important, especially when it comes to subjecting families of this type to individual and group competence training.

  • Issue Year: 9/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 33-55
  • Page Count: 23
  • Language: Polish