MEDIA I DZIENNIKARSTWO TRANSGRANICZNE – PRZEGLĄD TEORII, KONCEPCJI I PRAKTYKI W EUROPIE Cover Image

TRANSBOUNDARY MEDIA AND JOURNALISM – AN OVERVIEW OF THEORIES, CONCEPTIONS, AND PRACTICE IN EUROPE
MEDIA I DZIENNIKARSTWO TRANSGRANICZNE – PRZEGLĄD TEORII, KONCEPCJI I PRAKTYKI W EUROPIE

Author(s): Paulina Olechowska
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Keywords: media i dziennikarstwo transgraniczne;komunikacja transgraniczna;europejska sfera publiczna;europejskie pogranicza

Summary/Abstract: Istotną rolę w procesach integracyjnych odgrywają inicjatywy w rejonach przygranicznych. Jedną z płaszczyzn współpracy transgranicznej jest kooperacja w obszarze społeczno-kulturalnym, która przejawia się we współpracy podmiotów (wydawcy) i ludzi (redaktorzy) przynależących do różnych krajów – w ich lokalnym wymiarze (europejskie regiony pogranicza). Istnieją różne teorie poświęcone internacjonalizacji procesów komunikowania. Artykuł jest przeglądem koncepcji oraz próbą osadzenia w nich mediów transgranicznych, które ze względu na swoją różnorodność form współpracy (m.in. formalna/nieformalna, merytoryczna, finansowa, strukturalna) oraz odmienność realizowanych funkcji (przekraczanie i przezwyciężanie granic – Grenzüberschreitung i Grenzüberwindung) nie poddają się uproszczonym modelom kategoryzacyjnym. Na podstawie wyników badań wybranych przykładów europejskich mediów transgranicznych podjęto próbę ustalenia ich cech dystynktywnych, wskazując jednocześnie na rolę, jaką odgrywają transgraniczne przekazy w europejskiej sferze publicznej.

  • Issue Year: 17/2019
  • Issue No: 03
  • Page Range: 160-176
  • Page Count: 17
  • Language: English