The ratio of the sounds of Lithuanian and Russian languages Cover Image

Соотношение звуков литовского и русского языков
The ratio of the sounds of Lithuanian and Russian languages

Author(s): Kazimieras Garšva
Subject(s): Phonetics / Phonology, Comparative Linguistics, Eastern Slavic Languages, Baltic Languages, Evaluation research
Published by: Kauno Technologijos Universitetas
Keywords: Lithuanian language; Russian langauge; Sounds; Comparative linguistics;

Summary/Abstract: Straipsnyje gretinamos bendrinių lietuvių ir rusų kalbų fonologinës sistemos (balsiai, priebalsiai). Bendrinėje lietuvių kalboje nëra balsio ы (jis tariamas rytų ir pietų aukštaičių tarmėse), ilgųjų priebalsių š’, ž ir kitų, rusų kalboje – ė., o., e., e, i., u., a., š’, ž’, c’, č’, dz, dz’, dž, dž’. Dël to rusams lietuvių kalbą išmokti yra sunkiau ir jų kalboje dažniau pasireiškia akcentas: ilgieji balsiai tariami trumpiau, dvibalsinami ė., o., kietinami priebalsiai š’, ž’, c’, č’, po jų balsiai i., i kartais tebeverčiami ы, pvz.: kielie „kėlë“, “šы.tыs” „šitas“, žы.na „žino“, cы.nkas „cinkas“, čыguonas „čigonas“. Lietuvių kalbos ilguosius balsius ė., o., e., a., dvibalsius ie, uo rusai, baltarusiai, ukrainieèiai, lenkai trumpina (ypač nekirčiuotuose skiemenyse), neretai redukuoja net kokybiškai. Mažiau įvaldę lietuvių kalbos artikuliaciją rusai neištaria ir minkštųjų priebalsių t’, d’, dvigarsių au, eu, sakydami avtama.tas „automatas“, tirapievtas „terapeutas“.

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 1
  • Page Range: 24-26
  • Page Count: 3
  • Language: Russian