Lost Generation – Youth as Social Risk? Cover Image

Stracone pokolenie – młodość ryzykiem socjalnym?
Lost Generation – Youth as Social Risk?

Author(s): Marlena Duda
Subject(s): Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: stracone pokolenie; bezrobocie; młodość; lost generation; unemployment; youth

Summary/Abstract: Przejście z systemu edukacji na rynek pracy młodych ludzi i efektywność procesu adaptacji do sytuacji zatrudnienia związane są z wieloma czynnikami. Obecnie zagrożenie bezrobociem i biernością zawodową wśród młodych dorosłych staje się problemem nie tylko indywidualnym, ale również i społecznym. Wielkość zjawiska czyni z niego ryzyko socjalne, gdyż utrudnia realizację zadań rozwojowych charakterystycznych dla etapu wczesnej młodości. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki trudności w uzyskaniu pracy w grupie osób kończących edukację zarówno ponadgimnazjalną, jak i akademicką.Transition from education to the labour market of young people and its effectiveness is related to many factors. Currently, the threat of unemployment and inactivity among young people becomes not only an individual but also a social problem. The magnitude of the phenomenon makes it a social risk, as it hinders the implementation of development tasks characteristic for the stage of early youth. The aim of the article is to present the problem of difficulties in getting a job in a group of people finishing both upper-secondary and academic education.

  • Issue Year: X/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 116-121
  • Page Count: 6
  • Language: English, Polish