Methodological Problems in the Study of the Quality of Life Cover Image

Problemy metodologiczne w badaniach nad jakością życia
Methodological Problems in the Study of the Quality of Life

Author(s): Marlena Duda
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: jakość życia; metodologia; nauki społeczne; quality of life, methodology; social science

Summary/Abstract: Jakość życia jest złożoną kategorią badawczą, w której przedmiotowy zakres, badań jak i ich interdyscyplinarny charakter mogą nasuwać wiele problemów metodologicznych. Celem artykułu jest zwrócenie szczególnej uwagi na wybrane problemy odnoszące się do projektowania badań empirycznych dotyczących jakości życia człowieka, począwszy od samego definiowania pojęcia, poprzez jego zakres znaczeniowy, po trudności w pomiarze. Przeprowadzona analiza piśmiennictwa dowodzi, że pomimo rozwoju badań nad jakością życia naukowcy nadal borykają się w tej tematyce z problemami natury metodologicznej.; Quality of life is a complex category of research in which the scope of research as well as their interdisciplinary nature may entail many methodological problems. The aim of this study is to pay special attention to the selected problems in the design of empirical research on the quality of human life, starting from the very definition of the concept, through its semantic domain to the difficulty in measuring. The analysis of literature shows that, despite the development of research into the quality of life, researchers still face problems of methodological nature.

  • Issue Year: VIII/2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 17-22
  • Page Count: 6
  • Language: English, Polish
Toggle Accessibility Mode