Contemporary Models of Quality of Life – Theoretical Analysis Cover Image

Współczesne modele jakości życia – analiza teoretyczna
Contemporary Models of Quality of Life – Theoretical Analysis

Author(s): Marlena Duda
Subject(s): Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: model teoretyczny; jakość życia; metodologia; theoretical model; quality of life;methodology;

Summary/Abstract: Rosnące zainteresowanie badaniami nad jakością życia ludzi prowokuje potrzebę tworzenia modeli teoretycznych pomocnych przy prowadzeniu analiz empirycznych. Mnogość ujęć, perspektyw oglądu oraz interdyscyplinarność pojęcia powoduje, że wybór spośród istniejących modeli adekwatnego do zaplanowanej koncepcji badań bywa utrudniony. Prezentowana taksonomia współczesnych modeli jakości życia w zamierzeniu autorki ma na celu ich uporządkowanie i wstępną weryfikację.The growing interest in research on the quality of life of people provokes the need to create theoretical models helpful in conducting empirical analyzes. A multitude of intakes, perspectives, and the interdisciplinary nature of the concept makes it difficult to choose among the existing models adequate to the planned concept of research. The presented taxonomy of contemporary models of quality of life is intended by the author to organize and initial verification.

  • Issue Year: X/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 79-83
  • Page Count: 5
  • Language: English, Polish
Toggle Accessibility Mode