GENDER-BASED VIOLENCE Cover Image

RODNO ZASNOVANO NASILJE
GENDER-BASED VIOLENCE

Author(s): Maida Zagorac
Subject(s): Politics, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Studies in violence and power, Family and social welfare, Fiscal Politics / Budgeting
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; gender; human rights; women; gender-based violence; legislative; safe houses financing;

Summary/Abstract: Osobe ženskog spola su često izložene ozbiljnim oblicima nasilja, pogotovo verbalnom, fizičkom, psihičkom, seksualnom nasilju, silovanju i sl. Ovi i brojni drugi oblici nasilja nad ženama predstavljaju ozbiljno kršenje ljudskih prava žena i glavnu prepreku ostvarivanju jednakosti između žena i muškaraca. Statistike pokazuju da je svaka treća žena u svijetu žrtva nasilja, ali i da su počinioci tog nasilja najčešće njihovi sadašnji ili bivši partneri. Situacija nije mnogo drugačija ni u Bosni i Hercegovini, u kojoj se nasilje nad ženama i nasilje u porodici godinama smatralo privatnim problemom, a mnogi_e ga takvim smatraju i danas. 52,8% žena starijih od 15 godina u Bosni i Hercegovini iskusilo je neki vid nasilja. Studija o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja nad ženama u BiH, koja je nastala na osnovu istraživanja s uzorkom od 3.300 domaćinstava u BiH tokom 2013. godine, ukazuje na to da je svaka četvrta žena bila žrtva nasilja, a da je svaka deseta doživjela nasilje u posljednjih godinu dana (u 2013. godini). [...]

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: *
  • Page Range: 34-38
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian