Communicative approach (not only) in Czech teaching/learning Cover Image

Komunikačná náuka nielen o českom jazyku
Communicative approach (not only) in Czech teaching/learning

Author(s): Ľudmila Liptáková
Subject(s): School education, Scientifc Life
Published by: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove

Summary/Abstract: Jedným zo zámerov časopisu O  dieťati, jazyku, literatúre je reflektovať súčasný lingvodidaktický diskurz. Analýza aktuálnych otázok didaktiky materinského jazyka má preto výrazný priestor vo všetkých rubrikách jednotlivých ročníkov časopisu. V  druhom čísle ročníka 2015 sme v  recenznej rubrike informovali o  významnom lingvodidaktickom výskume kolegov z Katedry českého jazyka Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Išlo o priekopnícky empirický výskum jazykových prekonceptov žiaka, ktorého výsledky výskumný tím pod vedením doc. PhDr. Evy Hájkovej, CSc., publikoval v štvordielnej vedeckej monografii Čeština ve škole 21. století I. – IV. v rokoch 2012 – 2014 (v roku 2015 vyšlo zhrnutie výsledkov projektu v  anglickom jazyku ako piata publikácia tejto série). Uvedený výskum a  jeho zistenia v  mnohom inšpirovali slovenskú lingvodidaktiku a  otvorili priestor aj pre komparatívne bádania.

  • Issue Year: VII/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 72-74
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak