You

Ty „lewaku”, Ty „faszysto”. O modelowaniu i opisie spektrum politycznego
You "moonbat", you "fascist". On modeling and description of the political spectrum

Author(s): Jarosław Szczepański
Subject(s): Political Theory, Communication studies
Published by: Fundacja Instytut Nauki o Polityce
Keywords: trójkąt ideologiczny;spektrum polityczne;ideologia;metodologia;doktryna;system partyjny;model;teoria polityki

Summary/Abstract: Lewica i prawica pozostają najpopularniejszymi określeniami wykorzystywanymi do opisu spektrum politycznego. Dzieje się tak, mimo że wartość analityczna tego typu określeń jest znikoma. To zaś ze względu na brak jednolitego sposobu rozumienia określeń. Niska użyteczność analityczna nie oznacza jednak niskiej użyteczności w bieżącej walce politycznej. W tekście przedstawiona została alternatywna (zobiektywizowana) forma porządkowania spektrum politycznego oraz możliwe warianty budowania narracji wokół osi lewica-prawica. Tekst przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów. Jest wprowadzeniem do teorii i modelowania spektrum politycznego. Ma walor metodyczny oraz propedeutyczny. Obrazuje różnice pomiędzy myśleniem doktrynalnym a teorią naukową

  • Issue Year: 3/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 39-50
  • Page Count: 12
  • Language: Polish