FOR THE UNCONSTITUTIONALITY OF A LAW Cover Image

ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТТА НА ЕДИН ЗАКОН
FOR THE UNCONSTITUTIONALITY OF A LAW

Author(s): Metody Markov, Valentina Popova
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, EU-Legislation
Published by: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ »НЕОФИТ РИЛСКИ«
Keywords: unconstitutionality; law; Contrary to legal principles

Summary/Abstract: Изправени сме пред поредното изменение на Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) с цел да се обслужи производството по несъстоятелност, открито за „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ). Честата промяна на закона сама по себе си е обезпокоителна и противоречи на конституционното изискване на чл. 4 от Конституцията за правовата държава, чийто съществен елемент е стабилността на законодателната уредба. Още по-обезпокоително обаче е противоречието на съдържанието на включените в Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от 2018 г. – ЗИДЗБН) противоконституционни разпоредби, както и предвиденото обратно действие на закона. В настоящата студия сме направили анализ на противоречието на конкретните разпоредби от разглеждания ЗИДЗБН с конкретните разпоредби на Конституцията.

  • Issue Year: XIV/2018
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 7-82
  • Page Count: 76
  • Language: Bulgarian