Book Reviews Cover Image

Recenzie
Book Reviews

Author(s): Tamara Mikulová, Mária Kusá, Mária Valentová, Zvonko Taneski, Katarína Bednárová, Libuša Vajdová , Oľga Kovačičová, Renáta Deáková, Judit Görözdi
Subject(s): Literary Texts
Published by: Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied

Summary/Abstract: Ján Jankovič: Poézia slovensko-srbskej vzájomnosti (1827–1938), Abeceda pobratimstva – Bukvar bratimljenja. Bratislava: Juga – Veda, vydavateľstvo SAV – Ústav svetovej literatúry SAV, 2008; Anna Valcerová: Hľadanie súvislostí v básnickom preklade. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov: Filozofocká fakulta, Prešovskej univerzity, 2006; Alojz Keníž: Preklad ako hra na invariant a ekvivalenciu. Studia Translatologica Bratislavensia 12. Bratislava: AnaPress, 2008; Tvorivosť literárnej recepcie / Az irodalmi recepció kreativitása. Judit Görözdi – Gabriela Magová (eds.). Bratislava: Ústav svetovej literatury, Veda, 2008; Myslenie o preklade. Zostavila Libuša Vajdová. Bratislava, Kalligram a Ústav svetovej literatury, 2007; Mircea Eliade v evropském kontextu / Mircea Eliade in contextul european. Libuše Valentová (eds). Přednášky z konference. Praha: Filozofická fakulta UK, Česko-rumunská společnost, 2008; Xavier Galmiche: Vladimír Holan, le bibliothécaire de Dieu (Prague 1905–1980). Paris: Institut d’Etudes slaves, 2009; Kettős megvilágítás. Fordításelméleti írások Szent Jeromostól a 20. Század végéig. Eds. Józan, Ildikó – Jeney, Éva – Hajdu, Péter. Budapest: Balassi Kiadó, 2007; L’oublié et l’interdit. Littérature, résistance, dissidence et resilience en Europe Centrale et Orientale (1947–1989). Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemain. Sofia: Institut d´Études balcaniques; Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Mona Baker, Kirsten Malmkjaer (eds.) (1998, 2000) London-New York, Routledge. ISBN 0-415-09380-5 (2006) London-New York, Routledge;

  • Issue Year: I/2009
  • Issue No: 3+4
  • Page Range: 82-101
  • Page Count: 20
  • Language: Slovak