The censorship and Slovak Literature in the 1st Half of the 20th Century Cover Image

La censure et la littérature slovaque dans la seconde moitié du XXe sie`cle
The censorship and Slovak Literature in the 1st Half of the 20th Century

Author(s): Katarína Bednárová
Subject(s): Literary Texts
Published by: Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied
Keywords: writers; censorship; justice

Summary/Abstract: Štúdia stručne porovnáva charakter a pôsobenie cenzúry vo Francúzsku a na Slovensku v oblasti kultúry a literatúry. Na základe dostupných prameňov (sekundárna literatúra na danú tému, súkromné vydané i nevydané denníky) ukazuje mechanizmus cenzúry v slovenskej literatúre prvej polovice 20. storočia ako inštitucionálny a ideologický systém zasahujúci do slobody slova, tlače a prístupu k informáciám. V štúdii sú uvedené konkrétne príklady cenzorských zásahov do literárnej tvorby pôvodnej i prekladovej, ktoré deformujú literárne dielo, obmedzujú jeho výraz a význam, pôsobia skryto, a v tých najhorších prípadoch zasahujú koncept literárneho diela a myslenie autora. Autorka štúdie rozoberá fenomén sebakritika a autocenzúra v 50. rokoch 20. storočia, všíma si spätné pôsobenie cenzúry s dopadom na tvorivý a civilný život autora v tom istom období a fenomén autocenzúra a šifrovanie významu ako špecifikum písania a čítania literárneho diela v čase normalizácie.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: Special
  • Page Range: 85-93
  • Page Count: 9
  • Language: French