Values Preferred by Students of Pre-school  and Early School Education Cover Image

Wartości preferowane przez studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Values Preferred by Students of Pre-school and Early School Education

Author(s): Cecylia Langier, Martyna Siembida
Subject(s): Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: wartości; edukacja; nauczyciele; studenci; values; education; teachers; students

Summary/Abstract: Współczesne przemiany społeczno-kulturowe wpłynęły na przeobrażenia w wielu sferach życia, szczególnie widoczne u młodych ludzi. Coraz częściej podkreśla się w publikacjach popularnych, że współczesnych „młodych” cechuje konsumpcjonizm, materializm i nihilizm moralny. Dlatego celem podjętych badań było sprawdzenie systemu wartości młodych ludzi – studentów. Do badań wybrano szczególną grupę – studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ten zamiar wydaje się szczególnie istotny, gdyż badani wkrótce będą oddziaływać wychowawczo na osobowość dzieci. Od ich kondycji aksjologicznej uzależniony jest zatem proces wprowadzania w świat wartości najmłodszego pokolenia.Contemporary social and cultural changes influenced transformations in many spheres of life, which are especially visible among young generation. Nowadays, it is more often emphasized in popular publications, that contemporary young people are characterized by consumerism, materialism and moral nihilism. Therefore, the aim of this research was to verify the system of values of young people, namely students of pre-school and early school education. This choice seems to be particularly important, as the respondents will soon have an educational impact on children. Therefore, the process of introducing children to the world of values depends on students’ axiological condition.

  • Issue Year: IX/2018
  • Issue No: 4
  • Page Range: 403-410
  • Page Count: 8
  • Language: English, Polish