Valueseducation in the Information Society Cover Image

Wychowanie do wartości w społeczeństwie informacyjnym
Valueseducation in the Information Society

Author(s): Cecylia Langier, Martyna Siembida
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: aksjologia; wartości; wychowanie; społeczeństwo informacyjne; axiology; values; education; information society

Summary/Abstract: Współczesne czasy charakteryzuje szybki postęp techniczny, szczególnie w obszarze nowoczesnych urządzeń informacyjnych. Rozwój technologii komunikacyjnej zmienił obraz społeczeństwa, które stało się formacją uzależnioną od wiedzy i wiadomości, prześcigającą się w dostępie do coraz nowocześniejszych komunikatorów. Głównym źródłem wiedzy jest internet, który ze względu na swoją specyfikę – łatwość dostępu oraz szerokie możliwości publikacji różnych treści – stanowi ważny element kształtowania osobowości jego najmłodszych użytkowników. Można nawet stwierdzić, że współcześnie stanowi on swego rodzaju specyficzne środowisko wychowawcze. W artykule omówiono główne cechy społeczeństwa informacyjnego oraz przedstawiono pod-stawowe problemy związane z wychowaniem do wartości współczesnych dzieci i młodzieży – cyfrowych tubylców. Podkreślono wychowawcze oddziaływanie internetu, szczególnie koncentrując się na czynnikach istotnie wpływających na rozwój aksjologiczny młodego pokolenia.; The present day and age is characterized by fasts technological development, particularly within the scope of modern information devices. Development of communication technology has changed image of the society that has become a formation dependent on knowledge and infor-mation, which struggles for getting access to more and more advanced communicators. The main source of knowledge is now Internet, which due to its nature – easy access and wide possibilities for publishing of various content – constitutes an important element developing personality of its youngest users. It is even possible to state that nowadays it constitutes a kind of unique education environment.This article discusses main features of the information society and presents some basic prob-lems related to values education of contemporary children and youth – the digital natives. It emphasises the role of Internet in education, focusing particularly on the factors that have a significant influence on axiological development of the young generation.

  • Issue Year: VIII/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 315-323
  • Page Count: 9
  • Language: English, Polish