Place and role of multimedia in life of children at the early school age Cover Image

Miejsce i rola multimediów w życiu dzieci w młodszym wieku szkolnym
Place and role of multimedia in life of children at the early school age

Author(s): Cecylia Langier
Subject(s): Social Sciences, Education, School education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: dzieci; multimedia; edukacja; wychowanie;

Summary/Abstract: CECYLIA LANGIERXXI w. stanowi epokę, którą cechuje szybki rozwój technologii cyfrowej stanowiącej ważnyelement życia codziennego i zawodowego społeczeństwa informacyjnego. Multimedia stanowią także ważne narzędzie w edukacji i wychowaniu najmłodszego pokolenia, dzieci w wieku przedszkolnymi młodszym wieku szkolnym, których coraz częściej nazywa się cyberdziećmi dla podkreśleniaroli technologii w ich życiu. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie miejsca i roli środków multimedialnych w życiu dzieci w młodszym wieku szkolnym. Skoncentrowano się główniena rodzajach narzędzi, do których dzieci mają dostęp, oraz sposobach ich wykorzystywania. The 21st century is an epoch that is characterized by fast development of digital technology, which is an important element of everyday life and work in the information society. Multimedia are also an important tool in education and upbringing of young generation, children at the preschooland early school age, who are more and more frequently called cyber-children to underlinethe role of technology in their lives. This article presents results of the studies that aimed at defining place and role of multimedia applications in life of children at the early school age. It focuses mainly on types of tools that areaccessible for children and their use.

  • Issue Year: VII/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 176-182
  • Page Count: 7
  • Language: English, Polish