HISTORY OF MATICA SRPSKA BY ŽIVAN MILISAVAC Cover Image

ИСТОРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ ЖИВАНА МИЛИСАВЦА
HISTORY OF MATICA SRPSKA BY ŽIVAN MILISAVAC

Author(s): Đorđe Đurić
Subject(s): Cultural history, Cultural Essay
Published by: Матица српска
Keywords: Matica Srpska; Živan Milisavac;

Summary/Abstract: ТротомнаИсторијаМатице српске Живана Милисавца није само исто- рија наше најстарије и понајважније установе културе просвете и науке, већ је у доброј мери и историја српске културе у 19. веку. Како стоји у поднасло- вима свакога од томова ово дело хронолошки обухвата период од 1826. до 1918. године. Први том обрађује период од оснивања до пресељења у Нови Сад 1864. године, други од доласка у Нови Сад, који управо тада прераста у Српску Атину до 1880, а трећи од 1880. (преломне године у Матичиној историји како je Милисавац назива) до краја Првог светског рата и Уједиње- ња. Оваква периодизација проистекла je пре свега из унутрашње динамике догађаја и процеса у Матици, али се у потпуности подудара са периодиза- цијом “дугог” XIX века како raje дефинисао Хобсбаум, тј. периодом од Француске револуције до Првог светског рата на плану политичке историје.

  • Issue Year: 64/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 517-520
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian