The Death of King Augustus III and the beginning of the last interregnum in Poland according to reports from the "Gazety Leydejskiej" in 1763-1764 Cover Image

Śmierć króla Augusta III Sasa i początek ostatniego bezkrólewia w Polsce w świetle doniesień „Gazety Leydejskiej” w 1763-1764 roku.
The Death of King Augustus III and the beginning of the last interregnum in Poland according to reports from the "Gazety Leydejskiej" in 1763-1764

Author(s): Wojciech Kęder
Subject(s): History, Diplomatic history, 18th Century
Published by: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Keywords: Gazeta Leydeyska; Historia Polski; ostatnie bezkrólewie; Stanisław August Poniatowski.

Summary/Abstract: W okresie ostatniego bezkrólewia, od zgonu króla Augusta III Sasa do wysunięcia przez dwory rosyjski i pruski kandydatury Stanisława Poniatowskiego na króla, „Gazeta Leydeyska” bardzo obszernie przekazywała informacje o rozwoju sytuacji w Rzeczypo-spolitej. Były one wiarygodne, a redaktorzy gazety bezbłędnie rozłożyli akcenty, punktu-jąc kwestie najbardziej istotne. Niezwykle też umiejętnie wypunktowali, nie opatrując z oczywistych względów szerszym komentarzem, związki Stanisława Poniatowskiego i „Familii” Czartoryskich z Rosją i bezpośrednio z carycą Katarzyną II. Ukazali też rolę, jaką w okresie bezkrólewia w Rzeczypospolitej odegrała armia rosyjska. Redaktorom gazety, na pewno korzystającym z różnych źródeł informacji, udało się niezwykle spraw-nie przesegregować napływające do nich informacje i uniknąć poważniejszych wpadek, jakie mogło spowodować zamieszczenie błędnych danych. Gazeta przeznaczona była dla wyrobionego intelektualnie czytelnika, który orientował się w informacjach z reguły unika-jących kontrowersyjnych komentarzy.

  • Issue Year: 24/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 5-15
  • Page Count: 11
  • Language: Polish