Notes about dogmatic systematics Cover Image

Uwagi o systematyce dogmatycznej
Notes about dogmatic systematics

Author(s): Andrzej Piotr Perzyński
Subject(s): Christian Theology and Religion, Epistemology, Middle Ages, Philosophy of Religion, Hermeneutics
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Christian thought; Saint Augustine; philosophy; theology; ethics;

Summary/Abstract: Poczucie spoistości miała niegdyś myśl wczesnochrześcijańska. Święty Augustyn nie wyodrębniał metodycznie filozofii i teologii, teoretycznej dogmatyki i praktycznej etyki. Myśl jego obejmowała całokształt życia i myśli chrześcijańskiej, nie zaś poszczególnych elementów. Sytuacja taka utrzymywała się zasadniczo aż po schyłek Średniowiecza. I chociaż św. Tomasz z Akwinu wprowadzał już krytyczne podziały i obszerną systematykę zagadnień, to przecież i jego dzieło wyraża w zasadzie to samo żywe przekonanie chrześcijańskie o jedności świata i łaski. Podziały przyszły później. W ich wyniku filozofia oderwała się od teologii, wiedza empiryczna od filozofii, motywacja działania od znajomości związków istnienia. Tendencja ta miała swoje dobre strony i stanowiła źródło licznych osiągnięć ludzkich. Jednocześnie kryło się w niej wszakże i poważne niebezpieczeństwo – pogłębiła bowiem i umocniła duchowe rozdarcie człowieka czasów nowożytnych.

  • Issue Year: 13/2004
  • Issue No: 1
  • Page Range: 145-152
  • Page Count: 8
  • Language: Polish