Cultural analysis of cosmic model in poetic creativity (on the example of poetry by I. Pavlyuk) Cover Image

Культурологічний аналіз моделі космосу в поетичній творчості (на прикладі лірики І. Павлюка)
Cultural analysis of cosmic model in poetic creativity (on the example of poetry by I. Pavlyuk)

Author(s): Yevheniya Vitaliyivna Bilchenko
Subject(s): Semantics, Ukrainian Literature, Sociology of Culture, Theory of Literature
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: cultural analysis; cosmic model; poetic creativity; I. Pavlyuk;

Summary/Abstract: Мета сучасної культурології як синтетичної, інтегративної науки полягає у ре¬ конструкції ціннісно-смислових аспектів культурних явищ. Останні, мірою перетво¬ рення в об’єкт і предмет культурологічного дослідження, постають у його полі як елементи цілісної загальнозначущої знакової системи дійсності, яка фіксується кате¬ горією “картина світу”. Основою картини світу є онтологічна (космологічна) модель - більш-менш структуровані уявлення представників певної культурної традиції про будову всесвіту. Модель космосу, притаманна даному хронотопу, зумовлює стиль культури конкретно-історичної доби та втілюються у її текстах - знакових полісеман¬ тичних комплексах, що імпліцитно містять усю множинність притаманних культурі значень. Дослідження моделі космосу передбачає реставрацію глибинного світогляд¬ ного шару тексту (підтексту), сформованого у певному духовному середовищі.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 2
  • Page Range: 85-93
  • Page Count: 9
  • Language: Ukrainian